Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

1978
 
 
MNV
 
Na Místním národním výboru nedošlo k žádným personálním změnám. Během roku se konalo celkem šest plenárních zasedání a Rada MNV se sešla dvacetkrát. Z plánovaných úkolů bylo dokončeno odvodnění hřbitova položením kanalizačních rour a částečným zahrnutím výkopu. Provedena byla částečná úprava prostranství po demolici bývalého hostince, navezena zemina a plocha vyrovnána.
K budově MNV bylo postaveno hygienické zařízení s verandou a zhotovena nová brizolitová omítka. Také se upravilo okolí budovy, postavila nová zídka a plot, byly vysázeny stromkové růže. Velká část těchto prací byla provedena místními občany, hlavně členy Požární ochrany. Směny Národní fronty byly uskutečněny čtyři za účasti 112 občanů, odpracováno bylo 752 hodin.
V akci „Každý občan metrák sena“ bylo dodáno na výkup státnímu statku 309 q sena. Ze 4 ha polí byl proveden sběr kamení, na čemž se podíleli hlavně členové Tělovýchovné jednoty a SSM.
 
 
Finanční hospodaření za rok 1978
 
Příjem
 
Daň zemědělská                                    8 700 Kčs
Daň domovní                                       10 000
Daň z příjmů obyvatelstva                        200
Poplatek ze psů                                      3 500
Správní poplatky                                    1 800
                                    ---------------------------------------
Daně celkem                                         24 200
 
Příjmy z rozpočtových organizací
Školství                                                  78 500
Kultura                                                   30 000
Bytové hospodářství                              22 000
                                       ---------------------------------
Celkem                                                 132 500
Globál dotace                                       199 800
Investice                                               100 000
                                       -------------------------------
Příjmy celkem                                      456 500
 
 
Vydání
 
Osvěta                                                       7 000 Kčs
SPOZ                                                         2 000
Kino                                                          40 000
                                                        ------------------------
Kultura celkem                                         49 000
Správa MNV                                             31 000
ZDŠ                                                           43 000
Školní potřeby                                             4 500
Školní jídelna                                          126 500
                                                       ------------------------
Školství celkem                                       174 000
 
Údržba komunikací                                    20 000
Požární ochrana                                          12 500
Tělovýchovná jednota                                  5 000
Odvoz odpadků                                            5 000
Veřejná zeleň                                               5 000
Veřejné osvětlení                                        49 000
                                                      -------------------------
Místní hospodářství celkem                        96 500
 
Doplňková péče                                             6 000
                                                           ------------------------
Výdaje celkem                                         356 500
Investice                                                  100 000
                                                            ---------------------------
Celkové výdaje                                       456 000 Kčs
 
 
POČASÍ
 
První měsíc roku 1978 nepřinesl očekávané zimní radovánky našim dětem a také příznivci zimních sportů museli jezdit za sněhem do Jesenických hor. V naší oblasti nebylo sněhu, ranní teploty se pohybovaly kolem 0 °C, odpolední kolem + 5°C. Více než polovina dnů tohoto měsíce bylo zataženo, občas se vyskytly mlhy, pouze dvakrát svítilo po celý den sluce. Následující měsíc byl v prvé polovině trochu štědřejší na sněhovou pokrývku, také teploty byly více pod bodem mrazu, nejnižší teplota byla naměřena 20. února – 12°C. Koncem února však již opět tálo a 27. února byla polední teplota dokonce + 11°C. Měsíc březen byl teplým měsícem, ranní teploty se pohybovaly v prvé polovině v rozmezí + 2°C až + 8°C. V období od 18. do 22. března mírně sněžilo, záhy se však opět oteplilo a poslední dny měsíce dosahovaly polední teploty + 17°C až + 19 °C. Počátkem měsíce dubna mírně pršelo, v období 6. – 9. dubna poklesly noční teploty až na – 5°C. Kolem 12. dubna začalo sněžit, hodně sněhu napadlo 14. dubna, dlouho se však neudržel. Od 21. dubna byly denní teploty stále nad + 12°C. První jarní bouře se ohlásily 23. a 24. dubna. Konec měsíce byl deštivý, deštěm jsme vítali také První máj a deštivé dny převažovaly po celý měsíc květen. V období 11. a 12. května byly přeháňky deště se sněhem. V druhé půli měsíce bývaly ranní teploty kolem + 15°C a odpolední + 22°C, občas byly bouřky.
Měsíc červen se hlásil poněkud chladnějším počasím, ale od 8. června dosahovaly polední teploty až + 27°C, dešťové srážky byly dosti hojné, provázené bouřemi. Červenec začínal také deštivými dny a byl chladnější než předcházející měsíc. Na polích státního statku se dokončovala druhá okopávka řepy a nádherný pohled byl na kvetoucí lán máku zasetého za vesnicí směrem k Hrozové. V to době začínaly také kvést lípy a zraky milovníků přírody upoutávaly krásně kvetoucí keře šípků. Kolem 19. července nastala pracovníkům starku vyorávka ranných brambor. Počasí jim přálo po celých čtrnáct dnů bylo slunečno a sucho.
Ve dnech 8. a 9. srpna byl velmi silný vítr, který někde dosahoval až síly vichřice. V naší obci, až na množství popadaných jablek, nezpůsobil žádné vážnější škody. V této době nastaly už žně a s nimi také konec pěkného počasí. Nebylo téměř dne, aby nepřišla aspoň menší přeháňka, což samozřejmě velmi ztěžovalo práci kombajnérům.
Také měsíce září a říjen se vyznačovaly spíše nevlídnými deštivými dny, pouze týden v období od 8. do 15. září bylo pěkné slunné počasí s denními teplotami + 20°C. První sníh poletoval 26. a 27. října. Počátkem listopadu byly slunné dny, 4. listopadu byla denní teplota + 15°C. Noční mrazíky začaly po 10. listopadu. 27. a 28. listopadu se nachumelilo dosti sněhu a vydatně sněžilo 6. a 8. prosince, kdy se za silného větru tvořily závěje. Potom následovala obleva, ale od 17. prosince opět mírně sněžilo. Po vánočních svátcích se oteplilo, 29. prosince vystoupla polední teplota až na + 9°C, 30. prosince opět sněžilo, ranní teplota byla – 6°C. Velmi zajímavý zvrat počasí byl poslední den v roce. Přes den teplota + 8°C, ještě večer + 5°C, náhle však začal padat mrznoucí déšť, o půlnoci rtuť na teploměru klesla na – 17°C a k ránu na Nový rok dokonce – 19°C. Po celý den vál ostrý vítr, sněžilo a tvořily se závěje.
Úroda ovoce byla velmi malá. Ačkoliv třešně a hrušně nádherně kvetly, plody nebyly téměř žádné. Švestek a jablíček bylo více. Také snůška medu byla v letošním roce slabší.
 
 
 
ZEMĚDĚLSTVÍ
 
 
ROSTLINNÁ VÝROBA
Hospodářství státního statku Slezské Rudoltice obhospodařovalo 2 648 ha zemědělské půdy, z toho 2 181 ha orné půdy, což představuje 82,36 % půdního fondu.
Půdní fond byl v uplynulém roce využit takto:
Pšenice                           800 ha
Ječmen                           674 ha
Mák                                  80 ha
Cukrovka                        116 ha
Brambory                          68 ha
Kukuřice                          207 ha
Víceleté pícniny              236 ha
Krmné plodiny                467 ha
 
Bylo docíleno těchto výsledků:
 
                                                Plán výroby         skutečnost                 % plnění
Pšenice                                       27 736 q             25 873 q                    93,3
Ječmen                                       22 516 q             24 473 q                   108,7
Mák                                                 500 q                 598 q                    119,6
Makovina                                        300 q                  378 q                  126
Cukrovka (kořen)                       40 060 q            38 963 q                      97,26
Brambory                               11 560 q              10 895 q                      94,2
 
Krmné plodiny zelené:
Kukuřice                                     72 450 q         41 903 q                       58
Cukrovka – chrást                       29 000 q        35 838 q                      123,57
Víceleté pícniny                          75 608 q        69 949 q                        87,22
Louky                                          33 300 q        28 000 q                        84,08
Pastviny                                      28 900 q        24 000 q                         83,04
Zelené píce celkem                   239 258 q       195 690 q                        81,79
 
Z výše uvedeného přehledu je zřejmé, že se nepodařilo na úseku rostlinné výroby splnit některé rozhodující ukazatele, zejména výrobu zelené píce, cukrovky a kořenu a brambor. Objem výroby zelené hmoty byl v podstatné míře ovlivněn nepříznivým počasím v průběhu vegetace. U cukrovky bylo 30 % plochy zaseta do půdy velmi zaplevelené pýrem. Na této ploše se projevil nižší hektarový výnos, který ovlivnil také celkovou výši výroby cukrovky. U brambor byla výroba ovlivněna nejen počasím ale také odrůdovou skladbou. U odrůdy Resty bylo docíleno průměrného hektarového výnosu 207 q z 1 ha, u odrůdy Nora 165 q z 1 ha, Blaník 135 q z 1 ha a u odrůdy Astra jen 107 q z 1 ha.
Sklizeň obilovin začala na zdejším hospodářství 8. srpna a skočila až 5. září pro velkou nepřízeň počasí v letošním roce.
Všichni pracovníci statku i výpomocné brigády vyvíjeli maximální pracovní úsilí ke sklizni obilovin. Považovali za samozřejmé pracovat i přesčasy, mnohdy do 7 – 8 hodin večer a to také o volných sobotách a nedělích. Velmi dobře si vedla mládežnická skupina kombajnérů: Jalamas Váňa pod vedením Papaje Ladislava, která prováděla sklizeň bez technického dozoru.
I žena se zapojily velmi aktivně na posklizňových linkách ve 12 hodinových nepřetržitých směnách i o sobotách a nedělích.
 
ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA
Na úseku živočišné výroby bylo dosaženo vcelku dobrých výsledků, které dopovídaly plánovaným úkolům. Výpadek byl pouze ve výrobě a dodávce vepřového masa, kde měla být zahájena výroba prasat v rekonstruované stáji „dvanáctistovce“ od července 1978, avšak ani koncem roku nebyla předána k používání.
 
Na jednotlivých úsecích bylo dosaženo těchto výsledků:
Výroba                                              plán                        skutečnost                        rozdíl
Mléko                                       1 111 000 l                1 115 581 l                       + 5 481 l
Hov. maso                                       2 998 q                      3 406,34 q                  + 408,34 q
Vepř. maso                                      2 433 q                      1 818,48 q                  - 614,52 q
Drůb. maso                                      2 165 q                      2 170,62 q                   +    5,62 q
Maso celkem                                   7 596 q                      7 395,44 q                  - 200,56 q
 
Narození telat                                     400 ks                         411 ks                       + 11 ks
Narození selat                                  2 049 ks                      2 316 ks                     + 267 ks
Odstav selat                                     1 920 ks                      2 2278 ks                   + 358 ks
Prům. přírůstek skotu                            0,72                          0,73
Prům. přírůstek prasat                           0,511                         0,500
Hynutí telat %                                       2,22                           2,18
Hynutí selat %                                      6                                2,19
 
Dodávky:
Mléko                                       1 069 000 l                   1 0710 851 l                 + 2851 l
Hov. maso                                      4 299 q                            4 584,37 q            + 285,37 q
Vepř. maso                                     2 969 q                            2 252,22 q            - 716,78 q
Drůb. maso                                     2 165 q                           2 170.62 q              +   5,62 q
Maso celkem                                  9 433 q                            9 007,21 q            - 425,79 q
 
 
Vedení hospodářství se ve své činnosti zaměřilo také na zlepšení životního prostředí v obci. V objektu výkrmen prasat byly upraveny cesty, příkopy propustě. V objektu starého dvora byla nevyhovující stáj upravena na bramborárnu. Na novém dvoře byla provedena demolice staré kůlny, provedeny terénní úpravy, byly obnoveny příkopy a odvodnění. Pro traktoristy bylo zřízeno sociální zařízení.
 
Od 1. února 1978 se stal vedoucím zdejšího hospodářství s. Ladislav Křemen z Bohušova, vedoucím živočišné výroby s. Bohuslav Martiník z Koberna a vedoucím rostlinné výroby s. Josef Duchoň.
V živočišné výrobě pracují tito technici: Pavel Síkora, Jiří Vlček a Helena Šamajová.
V rostlinné výrobě je technikem Miroslav Papudakis.
 
 
POLESÍ
 
Výsledky hospodaření lesního závodu, polesí Slezské Rudoltice.
V pěstební činnosti bylo na plán 23,2 ha zalesněno 24,86 ha ruční jamkovou sadbou. Převážně byly vysázeny smrkové sazenice. Ochrana lesních kultur byla provedena na celkové ploše 161 ha, z toho vyžínání travin na ploše 107 ha, ochrana proti klikorohu na 1 ha, nátěr proti okusu zvěře na 53 ha, kde bylo použito chemické látky Morsuvinu. Kromě toho byl proveden nátěr pařezů listnatých dřevin Arboricidem na ploše přes 4 ha. Byl prováděn postřik skládek s dřevní hmotou Ipsotoxem.
Plán prořezávek byl splněn na 100 % na celkové ploše 27 ha. Vyklízení pasek po těžbě bylo provedeno na ploše 20 ha a současně bylo spáleno klestí. Tuto namáhavou práci dělaly lesní dělnice ručně, protože lesní závod nemá dosud shrnovač klestu, který by byl pro tuto práci velikým přínosem.
 
Těžební činnost.
Na polesí bylo vytěženo celkem 6 556 m/3 dříví, z toho bylo 1 016 m/3 dříví listnatého. Polesí převzalo 700 plm těžby z polesí Krasov. Těžební dělníci byli převedeni z těžebního střediska zpět na jednotlivá polesí. V tomto roce byla na všech polesích Lesního závodu Města Albrechtice zvýšena kalamitní těžba, zejména polomů a vývratů. Na zdejším polesí bylo v tomto roce zpracováno 1 200 m/3 nahodilých těžeb. V probírkách na plán 123,55 ha bylo splněno 124,09 ha, z toho do 40 let 71,58 ha. Na plán 5 199 m/3 přiblížilo polesí celkem 6 980 m/3 dřevní hmoty. Na přibližování se podílely univerzální stroje KT- 2 346 m/3, SLKT – 4 270 m/3 a koně přiblížili 364 m/3. Koně kromě přímého přibližování připravili na vývozní místo pro traktory celkem 5 501 m/3 dřevní hmoty.
Na polesí byl prováděn sběr březového semene, celkem 60 kg a toto bylo použito k zalesňování kalamitních ploch v Krušných horách.
Celkem polesí Rudoltice splnilo státní plán na 118,4 %, produktivita práce rovněž na 118,4 %, nárůst výdělku na 104,5 %.
 
 
MYSLIVOST
 
V myslivosti se veškeré práce soustředily na dokončení a budování nových zařízení v oboře na černou zvěř. Byla vybudována asfaltová silnice od váhy z osady Víno až k bráně obory. Na podzim pak byla vybudována nová cesta přes oboru a to směrem od hlavní brány přes výběrný les až ke kapličce za Biskupicemi a za výběrného lesa směrem k bráně pod osadou Piskořov. Byla opravena retenční nádrž v Piskořova a pod výběrným lesem. Dále byla postavena nová krmná zařízení a opraveny karanténní obůrky.Po stránce lovecké bylo po celý rok dbáno na přísný průběžný odstřel, hlavně selat a lončáků.
Dne 16. dubna navštívil oboru maršál Sovětského svazu K. S. Moskalenko. Úspěšně ulovil dva kusy černé zvěře. (Viz zpráva z okresních novin Vpřed)
 
 
PRVNÍ ČESKOSLOVENSKÝ KOSMONAUT
 
Druhý březen 1978 byl radostným dnem pro občany naší vlasti a tedy i naší obce. V SSSR byla totiž vypuštěna kosmická loď Sojuz 28. Velitelem lodi byl Alexej Gubarov a druhým členem posádky byl československý občan Vladimír Remek, kapitán letectva. Byla to první mezinárodní posádka, důkaz bratrské spolupráce socialistických zemí při kosmickém výzkumu.
 
 
KULTURA
 
Hlavním politickým výročím roku 1978 bylo 30. výročí Vítězného února, důležitý mezník v dějinách všeho československého lidu, den, v němž byla svedena rozhodující bitva mezi buržoasií a pracujícím lidem.
Toto slavné výročí jsme v naší obci oslavili na slavnostním shromáždění ve společenském domě, kde vystupovali pionýři se svým kulturním pásmem a byl proveden slib pionýrů a jisker naší školy. (Viz fotografie)
Další významnější kulturní akcí tohoto roku byl estrádní pořad Váši Tomse, který pro velký úspěch byl pozván do naší obce již po druhé.
Od plánovaného Dětského dne, který chtěl uspořádat SSM muselo být upuštěno pro karanténu ve škole – výskyt úplavice. Děti dostaly od českého svazu žen sladkosti a shlédly v dopoledních hodinách filmové představení Bolek a Lolek, které dětem zaplatil Dohlížecí výbor Jednoty.
Myslivecké sdružení uspořádala 1. července velmi zdařily Myslivecký den, na kterém účinkovala hornická kapela z Ostravy. Pro návštěvníky bylo připraveno bohaté občerstvení, včetně různých mysliveckých specialit. Největší zájem byl o opékaného divočáka na rožni.
Počasí myslivcům přálo, na hřišti bylo veselo od oběda až do pozdních nočních hodin, kdy déšť ukončil toto veselí (Viz fotografie)
30. srpna zavítali do naší obce hosté z Vlachovky – orchestr Jiřího Sládka se sólisty A. Princovou, A. Janouškovou, L. Hermannovou a J. Zímou. Jejich vystoupení se zúčastnilo 152 občanů. (Viz fotografie)
U příležitosti oslavy VŘSR byl tradiční lampiónový průvod, ukončený velikým táborovým ohněm, který se konal na poli za školou.
 
 
 
 
ČESKÝ SVAZ ŽEN
 
Organizace Českého svazu žen měla 54 členek. Téměř všechny členky výboru pracovaly velmi aktivně. Úzká byla spolupráce s Dohlížecím výborem Jednoty a Českým červeným křížem. Společně se konaly některé akce na příklad zájezdy do divadla Zdeňka Nejedlého v Opavě a na Floru do Olomouce. Společně se uskutečnila jedna zdravotní přednáška. Samostatně uskutečnil ČSŽ dva zájezdy do krytého bazénu v Krnově a jeden zájezd do hor za sněhem. Tyto zájezdy byly především zorganizovány pro naše děti. Byla uspořádána jedna taneční zábava. V Měsíci československo-sovětského přátelství byla uspořádána výstavka ručních prací spojená s prodejem knih pro děti i dospělé. U příležitosti „Mírových oslav“ v Bruntále zapůjčila naše organizace pět kusů výrobků na tamější výstavu. Na památník v Hrabáni bylo odesláno 100 Kčs. Základní organizace přispěla také částkou 300 Kčs na estrádu „Hosté z Vlachovky“.
Pět členek výboru pracovalo opět aktivně ve Sboru pro občanské záležitosti.
Ženy pomáhaly při sušení sena na příkopech a při jednocení a okopávce cukrové řepy na státním statku. V akcích na zvelebení obce odpracovaly 191 hodin a to hlavně na náměstí při ošetřování zeleně a kolem obytných domů.
Škoda však, že některé členky ČSŽ, a jsou to hlavně mladé ženy, se nikdy nezúčastnily žádné brigády ani jiného dění v obci. Příkladem by jim mohly být důchodkyně Marta Hajduková a Josefa Menšíková, které odpravovaly nejvíce hodin při okopávání růží na náměstí.
Na výroční členské schůzi požádala o zproštění funkce předsedkyně Marie Hudečková z důvodů pracovního přetížení a vykonávání jiných funkcí. Novou předsedkyní byla zvolena Božena Cubinetová. Také za soudružku Marii Žákovou byla zvolena nová pokladní Marie Skupienová.
 
 
 
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA
 
Činnost Tělovýchovné patří také k úspěšným složkám Národní Fronty. Sportovní činnost TJ se provádí stále jen v oddílech kopané, protože pro provozování jiných sportů nejsou v naší obci vhodné podmínky. Oddíl kopané měl v tomto roce tři družstva v soutěži, které řídí Okresní fotbalový svaz. Je to družstvo mužů, dorostu a žáků. Všechna družstva byla zařazena ve II. třídě. Družstvo mužů se v soutěžním ročníku 1977 – 78 umístilo na předposledním místě se ziskem 16 bodů. V podzimní části soutěže 1978 – 79 bylo družstvo mužů na dvanáctém místě ze 14 družstev. Lépe si vedlo družstvo dorostu, které v ročníku 1977 – 78 skončilo na osmém místě se ziskem 26 bodů. Také nástup do ročníku 1978 – 79 mělo družstvo dorostu celkem úspěšný. Potom však došlo k nezájmu některých hráčů, proto byl výbor TJ nucen družstvo ze soutěže odhlásit. Pokud se týká soutěže slušnosti, celý oddíl kopané se umístil na desátém místě.
Dobře si vedli členové TJ při výstavbě a zvelebování tělovýchovných zařízení. Pro zlepšení prostředí na hřišti upravili vagón a přistavěli čtyři místnosti k dosavadním kabinám, provedli generální opravu elektroinstalace, zavedli teplou vodu, udržovali hrací plochu i její okolí. Pro školní tělocvičnu, kterou v zimních měsících občas používali, zhotovili do oken rámy z pletiva. Při těchto pracích odpracovali celkem 920 hodin, na kterých měli největší podíl soudruzi: Josef Duchoň, Jiří Moravec, Václav Moravec, Jorgos Pašas, Blažek Jan, Achim Mavropulos a další členové. Mimo těchto prací bylo členy TJ odpracováno 140 hodin v zemědělství při sklizni sena, jednocení cukrovky a při úklidu slámy. Národnímu hospodářství přispěli sběrem 50 q kovového šrotu.
 
PO
 
Slavností volební skupinové shromáždění se konalo 4. října v budově ZDŠ. Na tomto shromáždění bylo přítomno 37 pionýrů a jisker, přítomni byli také všichni pracovníci školy. Slavností shromáždění řídila skupinová vedoucí s. A. Paluzgová. Zhodnotila práci PO za uplynulé období a seznámila přítomné s plánem na příští období. Byla zvolena nová skupinová rada, jejíž předsedkyní byla zvolena Stanislava Zembová.
Skupina byla rozdělena na tři oddíly. Oddíl 12 jisker s vedoucí Janou Markovou, oddíl 11 jisker a pionýrů s vedoucím Antonínem Skyvou a třetí oddíl 14 jisker a pionýrů s vedoucím Vladimírem Vrankou. Třetí oddíl měl během roku velmi slabou činnost. Byl založen pionýrský kroužek Dovedných rukou, který vedla s. vychovatelka M. Hudečková.
Během roku pionýři nacvičovali kulturní pásma, se kterými vystupovali na všech veřejných oslavách v obci a na výročních schůzích složek NF. Připravili také několik rozhlasových relací. U příležitosti oslav 30. výročí Vítězného února složili jiskry a pionýři slavnostní slib.
25 pionýrů získalo odznak 100 jarních kilometrů při poznávání okolních osad a vesnic Koberno, Víno, Nový Les, Hrozová a Dívčí Hrad.
 
 
MATEŘSKÁ ŠKOLA
 
Stav zaměstnanců mateřské školy zůstal nezměněn. Provoz je nadále od 6,15 do 16,30 hodin. Mateřská škola byla uzavřena mezi vánočními svátky a Novým rokem a čtrnáct dnů v Měsíci červenci.
Přivítání dětí do Nového školního roku bylo provedeno zástupci SRPŠ a zástupkyní Dohlížecího výboru Jednoty s. Zdenkou Sedláčkovou, která dětem rozdala čokolády a jako dar předala 25 souprav pastelek.
Lékař MUDr. Hnátek každých čtrnáct dnů navštěvoval jeselské oddělení a podle potřeby prohlížel i děti mateřské školy.
Tradičně byla opět pro rodiče v budově školy provedena vánoční besídka, děti dostaly od SRPŠ dárkové balíčky a také hračky.
Pro obvod Závodního výboru ROH při ZDŠ Třemešná připravily děti kulturní vystoupení ke Dni učitelů, který se konal v našem společenském domě. Při přípravách oslavy MDD se aktivně podílely soudružky Hudáčková a Ševců za SRPŠ, připravily dětem pohoštění a zakoupily hračky pro hry na pískovišti.
V rámci zvelebení školy byly lehárny vybaveny novými lehátky a molitanovými matracemi. Třída pro starší děti byla vymalována a bylo položeno nové linoleum.
SRPŠ pracovalo aktivně, hlavně se podílelo na opravách hraček a uskutečnilo společenský ples, za jehož výtěžek byly nakoupeny hračky.
 
 
ZDŠ
 
Nový školní rok 1977 – 78 byl zahájen 1. září a této slavností chvíle, zejména pro 13 žáčků 1. ročníku se zúčastnila předsedkyně MNV s J. Tichavská, většina zástupců složek NF a také bylo přítomno 16 rodičů.
Na počátku školního roku činil celkový stav žáků 42, během roku se však 3 žáci odstěhovali.
1. třídu s 1. a 4. ročníkem – 22 žáků vyučovala s. učitelka Z. Bednářová.
2. třídu s 2. a 3. ročníkem – 20 žáků vyučovala s. ředitel M. Bednář.
Do 5. ročníku úplné ZDŠ v Třemešné odešlo 8 žáků, 1 žák do školy v Osoblaze.
Průměrné prospěchy jednotlivých ročníků byly následující: 1. ročník   1, 51
                                                                                            2. ročník 1,70
                                                                                            3. ročník 1,81
                                                                                            4. ročník 2,13
Celkový průměr známek ze všech předmětů mimo chování, byl 1,78.
Tento školní rok byl druhým rokem vyučování podle nové koncepce. Školy byla pro tuto náročnou práci postupně vybavována novými učebními pomůckami z materiálového střediska v Krnově i z ústřední dodávky ministerstva školství.
Výchovní pracovníci se během celého roku snažili o estetickou výzdobu tříd i chodeb, zvláště pěkná byla květinová výzdoba. Po celé léto zářila okna budovy červenými květy muškátů – pelargonií.
Během roku byla pro žáky zajištěna akce Kultura mládeži, kterou připravovala Osvětová beseda v Osoblaze. Doprava pro žáky byla zdarma, hradilo ji Okresní kulturní středisko v Bruntále.
Škola se plně zapojila do všech akcí v obci, zejména do oslav 60. výročí VŘSR a 30. výročí Vítězného února.
Pracovnice školní jídelny se zapojily do soutěže o nejlepší jídelnu v rámci oslav 60. výročí VŘSR. Ve skupině jídelen do 300 strávníků se umístily na druhém místě. V jídelně se stravovali téměř všichni žáci naší školy a také většina žáků dojíždějících do ZDŠ v Třemešné. Všechny děti odebíraly mléčné svačinky, které jim kuchařky zlepšovaly chutnými koktejly.
Spolupráce školy se složkami NF byla velmi dobrá. Tělovýchovná jednota poskytla dětem zdarma autobus na školní výlet, který byl uskutečněn do Javorníku, Lázní Jeseníku a do jeskyní Na pomezí.
Předsedou SRPŠ byl opět s. Pavel Chrenšt, jednatelkou Bohuslava Skývová a pokladníkem Milada Mavropulosová. Tradičně byl uspořádán společenský ples, na který dosti rodičů darovalo hodnotné dárky do tomboly, napekli cukroví a připravili dobré občerstvení. Ze získaných finančních prostředků byly dětem hrazeny některé výdaje na školním výletě a také zakoupeny knihy k různým soutěžím a nejlepším žákům za dobré chování a výborný prospěch.
 
 
KINO
 
Jaká byla činnost našeho kina v tomto roce.
K 30. výročí Vítězného února byl promítán film Zbraně pro Prahu, počet návštěvníků činil 136 osob.
Od 1. února do 28. února se uskutečnila přehlídka čtyř dětských představení s návštěvností 97 děti. Další filmová přehlídka se konala v Měsíci československo-sovětského přátelství, také se promítala 4 představení a počet návštěvníků byl 308.
23. března na školení CO byl promítán film, který zhlídlo 136 občanů.
a) Představení pro školy:
počet titulů 2, představení3, návštěvnost 161
b) Kino mladých a pohádkové:
počet titulů 58, počet představení 58, počet návštěv 1 534
 
Plánované ukazatele:
                                                    představení                 návštěvnost             tržby
plán                                                  200                             8 000                30 000
skutečnost                                        184                             5 342                20 517
rozdíl                                               - 16                          - 2 658                - 9 483
 
Dosažený plán představení 80,9 %
                       Návštěvníci   73,4 %.
Výstavky v kina:
Od 1. února do 31. března        30. výročí Vítězného února
Od 1. listopadu do 31. prosince     Nové filmy SSSR
 
 
RYBNÍK
 
Náš rybník obhospodařuje Státní rybářství Jistebník. Dne 6. listopadu byl uskutečněn výlov rybníka. Loviště se kapry jen hemžilo, také bylo vyloveno několik desítek štik. Počasí rybářům přálo, takže kádě se rychle plnily. Tuto zajímavou podívanou si nenechali ujít učitelé základní devítileté školy a přišli společně s dětmi shlídnout namáhavou práci rybářů a obohatit tak znalosti žáků o nové poznatky a pěkné dojmy. (Viz fotografie)
 
 
ÚMRTÍ
 
V tomto roce zemřeli:
 
Zlatuše Kočvarová, narozena 1924
Janko Petr, narozen 1897
Jiří Jurok, narozen 1978
 
 
SŇATKY
 
V Osoblaze na MNV uzavřeli sňatky tito občané:
 
Šlapka Pavel a Despina Adamopulosová
Kubala Josef a Vincencie Kvietková
Jelínek Bohumil a Kubatová Anna
Holub Jaroslav a Polinková Jarmila
Gajdzica Ladislav a Kuzmíková Vlasta
Navrátil Petr a Pašková Emilie
 
V Krnově na Měst NV byli oddáni:
Ladislav Papaj a Jana Marková
Jiří Žák a Ludmila Vendolský
Jan Petrik a Jarmila Zátopková
Štěpán Pastorek a Jarmila Šprincová
 
NAROZENÍ
 
Přivítali jsme do života tyto děti:
 
Jana Tichavská
Zdeňka Bajgerová
Tomáš Kovalský
Martina Kalčíková
Petr Jalamas
Petra Šlapková
Jana Papajová
Vítězslav Hudeček
Aleš Blažek
Libor Jalamas
Julie Hartmannová
 
 
SPOZ
 
Sbor pro občanské záležitosti připravil slavnostní uvítání těchto nových občánků na dny 20. května a 11. listopad v zasedací síni MNV. Až na jednu maminku se dostavili všichni rodiče. Slavností vítání obohatily svým kulturním vystoupení děti ZDŠ a Sbor pro občanské záležitosti předal rodičům pamětní knížky a hračky. (Viz fotografie)