Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

1976
 
 
XV. SJEZD KSČ     VOLBY
 
Nejdůležitějšími událostmi v našem státě bylo v letošním roce bezesporu konání XV. sjezdu KSČ, které probíhalo ve dnech 12. – 17. dubna a všeobecné volby do zastupitelských sborů. Tyto byly velkým politickým vítězstvím a přesvědčivým dokladem morálně politické jednoty pracujících, kteří tak opět prokázali svoji podporu politice KSČ a Národní fronty.
Na předvolební veřejné schůzi konané 8. října byli občané seznámeni s novým volebním programem v 6. pětiletce. Probíhala živá diskuse k problémům života v naší obci. Z mnohých diskuzí příspěvků uvádím nejdůležitější: požadavky občanů na výstavbu nové mateřské školy, opravu komunikací přes obec a zrušení výroby v zastaralých objektech vepřína, který zamořuje celou naši obec.
Budova mateřské školy náležející státnímu statku je značně zchátralá a nestačí kapacitou. K dočasnému zlepšení a rozšíření kapacity bude po vzájemné dohodě MNV a státního statku upravena jedna bytová jednotka ve dvoře bývalého hostince. Výstavba nové mateřské školy bude plánována až v 7. pětiletce.
Požadavek opravy komunikací je předán jejímu majiteli Okresní správě silnic. V zájmu zlepšení životního prostředí v naší obci přijala Rada MNV opatření a zaslala přípis okresnímu hygienikovi, kde vyjádřila nesouhlas s plánovanou opravou vepřína. Přípis byl také poslán na Oborový podnik státního statky v Bruntále.
Samotné volby se konaly ve dnech 22. a 23. října, uskutečnily se v budově agitačního střediska na náměstí a k jejich zdárnému průběhu a slavnostnímu rázu přispěla dobrá organizace pěkná výzdoba, hudba místního rozhlasu i tři dechové soubory, které projížděly Osoblažskem a zastavily se také u nás. V pátek to byl dětský dechový soubor z Jindřichova a v sobotu dechové soubory dospělých z Jindřichova a Města Albrechtic. Mladým voličům byly předány v upomínku prvních voleb knihy, které daroval ZV ROH při státním statku. V naší obci volilo také 20 vojáků, kteří zde byli na bramborové brigádě.
Většina voličů odvolila hned první den. Během voleb měli také občané možnost shlédnout výstavku ručních prací našich žen, výkresů a výrobků žáků ZDŠ a školní družiny.
 
 
POSLANCI
 
Pro nové funkční období byli zvoleni tito poslanci:
Alois Adamčík        zámečník
Josef Duchoň          technik
Drahomíra Gerlichová       kuchařka
Eliška Hudečková           účetní
Pavel Chrenšť             traktorista
Svatava Jílovcová      kuchařka
Jiří Jurok             řidič
Josefa Kaplanová       skladnice
Marie Kocianová              kuchařka
Vladimír Kovalský             svářeč
František Košťák                řidič
Oldřich Krzystek              traktorista
Jiří Moravec                     svářeč
Anna Paluzgová                vychovatelka
Marie Síkorová                  dělnice
Zdeněk Sítko                      vedoucí prodejny
Miroslav Sklář                   vedoucí polesí
Josefa Šlapková                 účetní
Helena Šamajová               technik
Josef Tručka                      důchodce
Jindra Tichavská                tajemnice MNV
Ladislav Vavřík                 státní zaměstnanec
Ing. Svatopluk Weiss         vedoucí živ. výroby             
Filip Zátopek                      lesník
Stanislav Zemba                 státní zaměstnanec
 
Věkové složení poslanců:
Do 35 let             10 poslanců
Do 50 let             13 poslanců
Do 60 let               2 poslanci
 
Ustavující schůze plenárního zasedání se konala dne 11. listopadu v sále kulturního domu. Byla zde provedena volba předsedy MNV, tajemníka, předsedů jednotlivých komisí a složení jednotlivých komisí, složení SPOZ a složení Rady MNV. Byl schválen volební program obce.
 
Slavnostního zasedání se zúčastnili za OV KSČ soudruh Karel Gavlík, za KNV soudruh Miloslav Kovalský a za OVNF soudruh Kopečný.
Soudruh K. Gavlík ve svém diskusním příspěvku poděkoval všem poslancům za práci v uplynulém volebním období, zvláště poděkoval odstupujícímu dlouholetému poslanci NV soudruhu Adolfu Hudečkovi a předal mu věcný dar a čestné uznání RONV. Také soudružce Jindře Tichavské u příležitosti jejich narozenin předal čestné uznání RONV a věcný dar. Všem nově zvoleným poslancům popřál hodně úspěchů v jejich práci. Čestná uznání Rady MNV za spolupráci a docílení výsledků při plnění volebního programu byla předána zástupcům výborů některých organizací NF a několika jednotlivcům. Poté složili všichni poslanci poslanecký slib.
K radostné náladě přispělo kulturní vystoupení našich pionýrů a dechová hudba z Města Albrechtic.
 
 
RADA MNV
 
Složení rady MNV:
 
Jindřiška Tichavská Předsedkyně MNV
Miroslav Sklář     Tajemník MNV
Ing. Svatopluk Weiss
Stanislav Zemba
Josefa Kaplanová
Josefa Šlapková
Anna Paluzgová
Filip Zátopek
Alois Adamčík
 
 
KOMISE MNV
 
Jednotlivé komise a jejich předsedové:
 
1. komise Ochrany veřejného pořádku – ing. Svatopluk Weiss,
2. komise finanční a plánování s. Filip Zátopek,
3. komise MH, bytová a dopravy – s. Josefa Šlapková,
4. komise kulturní, školská a sportovní – s. Anna Paluzgová,
5. komise sociální a zdravotní – s. Josefa Kaplanová.
 
Dále při MNV pracuje sbor pro občanské záležitosti s předsedou s. Aloisem Adamčíkem.
 
 
VOLEBNÍ PROGRAM
 
Schválený volební program:
 
Fasáda ZDŠ                          150 000 Kčs
Oprava budovy MNV           100 000 Kčs
Úprava parku                        200 000 Kčs
Veřejné osvětlení                    50 000 Kčs
Dům služeb                        1 200 000 Kčs
 
 
ROZPOČET
 
Zhodnocení finančního hospodaření za rok 1976.
 
Příjem
Daň z příjmu obyvatelstva                                   154 Kčs
Daň zemědělská                                                 8 784
Daň domovní                                                    10 008
Správní poplatky                                                 3 965
Poplatek za psy                                                   3 420
Vodní hospodářství                                                  30
Stavebnictví                                                        3 200
Školství                                                              71 374
Kultura                                                               28 512
Vnitřní správa                                                      1 493
Místní správa – hospodářství                             18 584
Dotace                                                               103 000
Účelové subvence                                                 3 430
Převody na ostatní účely                                   144 480
 
Doplňkové příjmy
Místní poplatky                                                   30
Pokuty                                                            1 470
Nahodilé příjmy                                           11 557
                                                          -------------------------
celkem                                                        413 491 Kčs
 
 
Výdaje
Vodní hospodářství                                                30 719 Kčs
Stavebnictví                                                              1 904
Doprava                                                                    5 619
Vnitřní správa                                                          13 540
Služby – místní hospodářství                                  45 921
Všeobecně pokladní správa                                           59
Školství                                                                    27 734
Školní potřeby                                                           1 691
Školní jídelny                                                           90 291
Kultura                                                                     37 356
Sociální věci                                                              6 000
Komplex. bytová výstavba                                       70 000
Vnitřní správa skupiny 4                                           39 713
                                                                    ------------------------
celkem výdaje                                                         370 547 Kčs
 
Převod na rok 1977                                                    42 944 Kčs
 
 
POČASÍ
 
Zima letošního roku byla v naší oblasti skoupá na sněhovou pokrývku. Téměř celý leden byl teplotně nadnormální, průměrná denní teplota se pohybovala okolo + 5°C. Až posledních pět dnů se teplota držela pod bodem mrazu, v noci poklesla na – 12°1C. Převládaly po celý měsíc oblačné a zatažené dny. První polovina února byla obdobná lednu, od 18. února trvalo pěkné slunné počasí, které se udržovalo i v měsíci březnu. Kolem 18. března se však citelně ochladilo, začalo sněžit a 21. března pořádně chumelilo a studený severák přinutil špačky, kteří zde byli již od konce února, aby slavili první jarní den u krmítek. Další dny však nastala obleva, duben zahajoval opět krásným počasím, kdy teploty byly okolo + 18 °C. Od 22. dubna nastaly přeháňky deště se sněhem, ale květen byla zase slunný s denními teplotami okolo + 23 °C. Vodní srážky byly minimální. Horkým a suchým počasím se vyznačovaly měsíce červen a červenec. Vláhy byl naprostý nedostatek, musel být vydán zákaz používání pitné vody k zalévání, mytí aut apod. Konečně v srpnu nastaly dny s obdobím dešťů. V září bylo oblačno a větrno, ke konci měsíce byly častější deště a mlhy. Říjen byl poměrně pěkný, převládaly spíše jasné a oblačné dny. V době od 15. do 20. října velké mlhy. Také listopad byl pošmurný s častějšími deště. První sníh padal 23. listopadu. V prosinci byla nadílka sněhu kolem 12., denní teploty se držely pod bodem mrazu, potom se opět oteplilo, ale 25. prosince napadl opět sníh a mírně mrzlo až do konce roku.
 
 
 
ÚRODA
 
Žně na polích státního začaly 29. 7. a na místo plánovaných 10 dnů byly zvládnuty vlivem špatného počasí až za 16 dnů. Byla sklizena pšenice z 596 ha, ječmen ze 757 ha a zelené hnojení z 530 ha. Výnosy přes nepříznivé počasí byly celkem dobré, plán byl 34,3 q /ha a dosáhlo se 31,58 q/ha. Při sklizni slámy pomáhali brigádnici ze Slovenska a sovětští vojáci.
Brambory se sklízely 5 kombajny z plochy 275 ha a při jejich sběru bylo zapotřebí opět velkého počtu brigádníků z řad studentů, učňů a našich vojáků. Průměrný výnos se pohyboval okolo 165 q/ha.
Úroda ovoce byla průměrná.
Snad v důsledku velkého sucha se vyskytovalo ohromné množství mšic. Některé druhy zeleniny byly mšicemi úplně znehodnoceny, také lipový květ nemohl být vůbec použit ke zdravotním účelům. Na své si přišli zase jednou chovatelé včel. Snůška medu byla veliká, v naší obci jen na výkup bylo odevzdáno 12 q medu.
 
 
POLESÍ
 
Státní plán polesí Slezské Rudoltice byl v letošním roce splněn na 102,5 %. Zalesnění lesních kultur prováděné ručně jamkovou sadbou do řad bylo uskutečněno na ploše 20,30 ha. Ochrana lesních kultur (jako vyžínání, nátěry proti okusu zvěře) byla provedena na ploše 214 ha a prořezávky na ploše 35 ha. Při vyklízení klestí bylo poprvé použito shrnovače klestu, který je namontován na speciální lesnický kolový traktor.
V těžební činnosti došlo k podstatné změně v důsledku poslání zdejšího závodu jako LZ modelového typu. Od 1. ledna bylo utvořeno těžební středisko, které převzalo 80% těžeb včetně přibližování mechanizačními prostředky. Polesí zůstaly jen menší probírkové plochy zejména v porostech do 40 let a roztroušená nahodilá těžba. Celkem bylo vytěženo 5 789 plm dříví, z toho těžebním střediskem 4 556 plm. V drobné lesní výrobě bylo pro válcovny plechů vyrobeno 84 q březového proutí. Na vánoční trh bylo dodáno 2 610 kusů smrčku, výsek borovic nebyl letos povolen.
V oblasti myslivosti došlo už v letošním roce k realizaci výstavby obory, která se nachází za osadou Víno směrem k Albrechticím. Její plocha je 450 ha a celková délka plotu obory je 12 km. Jako první byly vybudovány karanténní obůrky, které se skládají ze 3 kotců, každý o výměře 0,20 ha a aklimatizační obůrky o výměře 1,50 ha. Již 30. září dostala obora první zásilku divočáků, 3 dvouleté kňoury, 4 dvouleté bachyně a 10 selat. Do konce roku bylo dokončeno oplocení celé obory drátěným pletivem mimo bran.
Do socialistické soutěže bylo v tomto roce zapojeno 100 % zaměstnanců polesí.
 
 
 
DOPRAVA
 
Ke zlepšení dopravy našich dětí do ZDŠ v Třemešné byl zaveden od 1. září 1976 nový autobusový spoj. Odjezd z náměstí je v 7,07 hodin. Dětem odpadlo včasné ranní vstávání a chůze na vzdálené nádraží.
Škoda, že už po dlouhou dobu marně MNV uplatňuje požadavek na zavedení noční autobusové linky z Krnova. Občané dojíždějící tam za prací, by mohli také pracovat na odpolední směny a zúčastňovat se kulturních akcí pořádaných ve večerních hodinách.
 
 
MEZINÁRODNÍ UDÁLOSTI
 
Hlavní přínos roku 1976 lze oprávněně spatřovat v tom, že se především díky úsilí Sovětského svazu a dalších socialistických zemí a za podpory všech mírumilovných a reálně uvažujících sil ve světě podařilo dále odsunout nebezpečí jaderné války a učinit mír spolehlivějším a pevnějším. Vskutku historickou událostí v úsilí socialistického společenství a pokrokové veřejnosti za mír byl XXV. sjezd KS SSSR, který se sešel ve dnech 24. února až 5. března v Moskvě a na němž otázka války a míru patřila k základním mezinárodním bodům, které sjezd řešil. V programu dalšího boje za mír a mezinárodní spolupráci, za svobodu a nezávislost národů vytýčil další směry, jejichž uskutečňování bude znamenat nový podstatný krok k uvolnění napětí ve světě a vytvoří další příznivé podmínky pro mírovou spolupráci mezi státy s odlišným společenským zřízením.
V řadě nejvýznamnějších událostí velkého mezinárodního dosahu zůstane rok 1976 spojen s konferencí 29 evropských komunistických a dělnických stran v Berlíně a s výsledky zasedání politického poradního výboru Varšavské smlouvy Bukurešti.
Země socialistického společenství navrhly řadu nových kroků, jejichž uskutečnění by znamenalo snížit podstatně nebezpečí vojenského konfliktu a uvolnění obrovských prostředků, které zbrojení váže. Ty by lidstvo naléhavě potřebovalo k řešení takových znepokojujících problémů jako je boj proti zhoubným nemocem, ochrana životního prostředí nebo výroba dostatečného množství potravin, aby mohly být řešeny hlad a podvýživa v mnoha oblastech světa.
Bohužel, ani v letošním roce není možné konstatovat, že došlo ke snížení vojenských arzenálů. Dále rostly vojenské rozpočty imperialistických zemi a pokračovala tam výroba smrtících zbraní. Kapitalistický svět v tomto roce procházel jednou z nejhorších cyklických krizí za poslední desítiletí, krizí jež je provázena masovou nezaměstnaností, inflací, růstem životních nákladů a zostřováním sociálních protikladů.
Úspěchy socialismu a pokrokových sil v roce 1976 jsou zřejmé i z letmého pohledu na mapu světa. Historické vítězství vietnamského lidu bylo završeno vznikem Vietnamské socialistické republiky. Svobodný Laos se stal členem bratrské rodiny socialistických států.
Zvítězil také angolský lid. Rozvíjí se národně osvobozenecký boj s rasistickými režimy na celém jihu Afriky. Ze žaláře chilské junty byl osvobozen generální tajemník KS Chille Luis Corvalán, kterému Sovětská země poskytla pohostinství.
Více než 400 miliónů podpisů bylo do závěru roku 1976 získáno na všech kontinentech pod novou stockholmskou výzvou. V naší vlasti se k myšlence zastavení závodů ve zbrojení, snížení vojenského napětí a úsilí o odzbrojení přihlásilo 12 miliónů občanů, tedy praktický každý dospělý občan se vyjádřil pro mírovou politiku KSČ, pro mírové úsilí celého socialistického společenství.
 
 
ČSŽ
 
Místní organizace Českého svazu žen měla ke dni výroční členské schůze 60 členek. Většina členek pracuje ve složkách NF, zejména v DVJ, ČČK, ve Sboru pro občanské záležitosti, tři členky jsou důvěrnicemi Péče o dítě. Potěšitelné je, že 10 žen bylo zvoleno za poslankyně do MNV, z toho jedna žena zastává funkci předsedkyně MNV.
Po celý rok ČSŽ velmi dobře spolupracoval s DV Jednoty, ČČK, společně byly pořádány zájezdy do divadla, uskutečněn kurs pletení, beseda s důchodci, na kterou ženy samy upekly cukroví. Byly uskutečněny dvě výstavky ručních prací a jedna zdravotní přednáška.
V zemědělství ženy dopracovaly 571 hodin. Bylo usušeno seno na 5 km příkopů a 2 ha luk. Při údržbě zeleně a květinových záhonů, zejména na náměstí, bylo odpracováno 211 hodin. Na Památník v Hrabáni darovala organizace 200 Kčs. Pro pionýry byl uskutečněn jeden zájezd do krytého bazénu v Krnově a zimní zájezd na Petrovy boudy. Po celý rok bylo pravidelně pečováno o vývěsní agitační skříňku na náměstí, která hlavně v době voleb plnila svůj účel. Ženy se velkou měrou podílely na předvolební kampaní a uspořádaly zdařilou předvolební zábavu.
 
 
DVJ
 
Dohlížecí výbor Jednoty získal během roku 17 nových členů a celkový počet členů dosáhl ke konci roku 207 členů. Pravidelně 2 krát do měsíce byly uskutečněny kontroly na všech provozovnách. V prodejně samoobsluhy byla zhotovena nádstavba vystavovací plochy, byl položen gumolit na schodiště do vybudovaného skladu, v prodejně Masny bylo provedeno obložení stěny obkládačkami na ploše 11 m2. 110 členů darovalo své restituce do SPČ, za které byly zakoupeny pro pohostinství kávové hrníčky, skleničky na likéry, kráječ chleba a salámu a závěsy do jídelny.
Na poli kulturně osvětové práce byl uskutečněn zájezd na lední revue do Ostravy, zájezd do Trojanovi a Frenštátu na skoky na lyžích, pět zájezdů do divadla Zdeňka Nejedlého v Opavě a jeden zájezd s pionýry do lázní v Krnově.
 
 
 
ČČK
 
Organizace Českého červeného kříže mimo vlastní zdravotní úkoly vzájemně spolupracovala s ČSŽ a DVJ jak vyplývá z předcházejících zápisů těchto složek. Podařilo se získat 27 dárců krve, škoda však, že odběry nemohly být uskutečněny. V obci se totiž vyskytl větší počet onemocnění infekční žloutenky, která se objevila již v listopadu roku 1975 a trvala další tři měsíce letošního roku. Nejvíce byly postiženy děti.
 
 
SPOZ
 
Sbor pro občanské záležitosti připravil 2 krát vítání dětí do života, zúčastnil se zlaté svatby manželů Kučerových v Koberně, 12 krát byli členové sboru blahopřát k významným životním jubileím a pro starší občany pomáhali uskutečnit zdařilou besedu.
 
 
MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ
 
Myslivecké sdružení skutečnino celkem 7 honů, na kterých bylo uloveno 425 ks zajíců a 431 ks bažantů. Z toho pro veřejné zásobování bylo dodáno 173 ks zajíců a 52 ks bažantů o celkové váze 770 kg. Srnčí zvěře bylo uloveno 16 kusů, dále 10 ks kachen, 16 ks holubů a 4 ks králíků.
Myslivci se činili také v hubení škodné zvěře. Bylo zastřeleno 15 lišek, 1 kuna, 1 jezevec, 23 tchoři, 18 toulavých psů a 42 koček, 7 šedivek, 7 strak, 3 sojky, 34 vran, 2 kavky. Byl proveden odchyt 98 ks bažantích slepic a 44 kohoutků pro OV ČMS a pro Interlov. Myslivecké sdružení uspořádalo besedu se školní mládeží na téma Ochrana a péče o zvěř a besedu s traktoristy o ochraně zvěře v přírodě, hlavně při zemědělských pracích. Na mysliveckém zařízení odpracovali členové 568 hodin, v zemědělství 80 hodin a pro MNV 120 hodin.
 
 
SSM
 
V práci SSM se projevil odchod 2 členů výboru a dlouhodobé onemocnění předsedkyně Věry Jurokové. Také se u některých členů projevil naprostý nezájem o aktivní činnost v organizaci. Přece však byly uskutečněny některé zdařilé akce, jako pořádání společenského plesu, mikulášská nadílka pro děti a silvestrovský večírek pro mládež. Na úseku zvelebení obce mládežníci vyčistili prostranství podél potoka před mostem u náměstí a vysadili tam okrasné keře. V zemědělství pomáhali při sběru kamení, kosení trávy na příkopech, při žních a sklizni brambor. V měsíci listopadu se konala volba nového výboru. Předsedou se stal Jiří Jurok, jednatelkou Milena Pašková a pokladníkem byl zvolen Ladislav Papaj. K tomuto dni měla organizace 28 členů.
 
 
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA
 
Členové TJ aktivně spolupracovali při zajišťování všech úkolů spojených s přípravou voleb do NV a ze svého středu také navrhli 3 členy za kandidáty, kteří byli při volbách zvolení za poslance MNV. 3. července se uskutečnil turnaj v kopané za účasti družstev: Sokol Bohušov, Sokol Liptaň, TJ Rusín a TJ Slezské Rudoltice. Hrálo se o pohár rady MNV. Ke zdárnému průběhu celého turnaje přispělo pěkné počasí, velmi dobře organizovaná pořadatelská služba a pracovníci, kteří se starali o občerstvení.
Kus dobré práce odvedli členové TJ na brigádách, na místo plánovaných 300 hodin odpracovali 785 brigádnických hodin a hodnota vytvořeného díla činila 35 000 Kčs. Byla provedena regulace potoka u hřiště a zpevnění břehů betonovými panely, v délce 300 m proveden výkop pro přívod i napojení vody a vnitřní rozvod vody v kabinách. Před kabinami bylo upraveno prostranství a jeho zabetonování, dále zabetonování zábradlí a vlajkoslávy, proveden nátěr laviček a vybílení kabin. Při těchto pracích pomohli také někteří odborníci z řad občanů a členky ČSŽ se zapojily do celkového úklidu a natřely lavičky.
Vlastní náklady TJ byly jen 950 Kčs, protože všechen materiál hradil MNV. Výzva předsednictva OV ČSTJ v Bruntále Na pomoc zemědělství nalezla odezvu také u našich sportovců- Usušili a odevzdali státnímu statku 53 q sena a družstvo dorostenců se zapojilo do sklizně slámy, které sklidilo 120 q z 5 ha. Celkem bylo v zemědělství sportovci odpracováno 220 hodin. Také byl splněn plánovaný sběr železa 100 q.
Soudruzi H. Zipser, J. Marek získali absolvováním školení oprávnění trenérů IV. třídy a soudruh J. DuchoŇ IV. a III. třídy. V příštím roce půjde především o to, aby se tréninky konaly pravidelně a oddíl TJ naší obce se dostal do popředí.
 
 
KINO
 
Činnost kin NV vycházela z hlavních úkolů kulturně výchovné činnosti v okrese,schválených Radou ONV pro rok 1976. Šlo zejména o zapojení kin do soutěže na počest XV. sjezdu KSČ a oslav významných výročí a o to, aby filmové umění sehrálo významnou úlohu při výchově socialistického člověka, zejména mládeže.
O provoz našeho kina dobře pečují manželé Jiří a Helena Jedelští. Filmová představení bývají ve středu, v pátek a v neděli obyčejně dětské představení.
Plán představení kina byl 200, skutečnost 186, návštěvnost plán 8 000, skutečnost 8 229.
Hrálo se 50 filmů ČSSR
               32 filmů SSSR
               34 filmů LD
               20 filmů preferovaných
               50 filmů ostatních.
Návštěvnost podle jednotlivých produkcí:
ČSSR    1937
SSSR    1389
LD        1165
P           1048
Ostatní 2690
 
Příjmy kina ze vstupného:
Plán                       40 000 Kčs
Skutečnost            27 992 Kčs
 
Protože v současné době naše televize uvádí 2 programy, do kterých jsou zařazovány české filmy a filmy socialistických zemí, v důsledku toho klesá návštěvnost na filmech ostatní produkce.
Pro naše děti byla v Měsíci československo-sovětského přátelství uskutečněna přehlídka sovětských pohádek, celkem 7 představení.
 
 
JKS
 
Kulturní činnost v obci provádí Jednotné kulturní středisko ve spolupráci se složkami NF podle vypracovaného Jednotného kulturního plánu.
Uvádím přehled činnosti v tomto roce.
a) Veřejné oslavy: MDŽ, 1. máj, oslava 31. výročí osvobození, MDD a 59. výročí VŘSR.
b) Besedy a přednášky: 2 zdravotní přednášky, přednáška Další rozvoj výchovně vzdělávací soustavy, beseda o SSSR, dvě besedy s důchodci s kulturními vložkami pionýrů, v předvolebním období beseda s mladými voliči a beseda s vojáky – brigádníky.
c) Divadlo – v obci nepracuje ochotnický kroužek, DVJ však organizuje zájezdy do divadla Z. Nejedlého v Opavě, letos se uskutečnily tři zájezdy. Pro žáky ZDŠ případně i MŠ jsou zajišťovány koncerty výchovné i divadelní představení v Osoblaze v rámci akce Kultura mládeži. Celkem se uskutečnilo těchto akcí 5.
d) Názorná agitace a propagace:
K názorné propagaci a agitaci bylo využito nových propagačních skříněk na náměstí a hlavně pak agitačního střediska. V soutěži o nejlepší výzdobu skříněk a agitačního střediska získalo JKS první místo ve skupině středních obcí v okrese Bruntál a získalo finanční odměnu 800 Kčs. Největší zásluhu na tomto pěkném umístění mají soudruh Jaroslav Bednář a s. Zdenka Bednářová.
e) Zájezdy: Na organizování zájezdů se nejvíce podílely složky DVJ, ČSŽ, Myslivecké sdružení. Byl zájezd na lední revue do Ostravy, na závody ve skocích na lyžích do Frenštátu pod Radhoštěm, do zámku v Bruntále, na vánoční nákup do Gottwaldova. Další zájezdy pro mládež organizoval CZV SSM státního statku v Osoblaze.
f) Plesy a zábavy pořádaly složky SRPŠ – ZDŠ, SRPŠ – MŠ, SSM, DVJ a ČSŽ.
g) Kurzy:
ČSŽ a DVJ uspořádaly kurz studené kuchyně a kurz pletení. Pro řidiče osobních vozů probíhala v obci autoškola.
h) Výstavky: výstavka výrobků studené kuchyně a výstavky ručních prací našich žen a výstavka žákovských prací.
 
Kulturní vložky na všechny oslavy, veřejné schůze a výroční schůze složek NF připravovali naši pionýři. Provedli také 5 rozhlasových relací v místním rozhlase.
 
 
ÚMRTÍ
 
Data úmrtí našich občanů:
 
Štanstejská Libuše – důchodkyně , nar. 1905
Zumr Josef – důchodce, nar. 1905
Kočina Vladimír – důchodce, nar. 1892 – účastník bojů o Duklu
Mikeska Antonín – údržbář, nar. 1919
Fofová Marie – důchodkyně, nar. 1884
Jurok Jiří – dítě, nar. 1976
Zembová Božena- důchodkyně, nar. 1913
Bárta Bohuslav – důchodce, nar. 1924
Veselý Ludvík – technik, nar. 1947
Urbačka Jaroslav – traktorista, nar. 1958
 
 
NEŠTĚSTÍ
 
Poslední dva měsíce roku byly poznamenány dvěma velmi tragickými událostmi v naší obci.
3. listopadu mezi Kobercem a Dolními Popelicemi vyjížděl na motocyklu z polní cesty na silnici technik státního statku Ludvík Veselý a vjel přímo pod nákladní automobil. Způsobil si těžké zranění, kterému během několika minut podlehl. Byl dobrým tátou svým třem dětem 6 letému Ludvíkovi, 3 leté Jarušce a 5 měsíční Ivance. Patřil mezi mladé lidi, kteří se obětavě zapojovali do veřejné činnosti v obci, zvláště aktivně pracoval v DVJ a JKS.
24. prosince v ranních hodinách byl na stromě před budovou zámku nalezen oběšený 18 letý traktorista Jaroslav Urbačka. Těžko říci, co vedlo tohoto mladého chlapce k takovému nerozvážnému činu a dokonce v den, kdy mají liská srdce k sobě blíže a dovedou si mnohé odpustit.
 
 
POŽÁR
 
11. listopadu dva nezletilí chlapci v osadě Víno si rozdělali ohýnek, od kterého chytil stoh slámy. Státnímu statku vznikla tak škoda ve výši 34 000 Kčs.
 
 
NAROZENÍ
 
Data narození:
Trávníčková Lenka
Bajger Stanislav
Šuláková Soňa
Válek Milan
Veselá Ivana
Kovalská Lucie
Jurok Jiří
Grygera Pavel
Hudáček Karel
 
 
SŇATKY
 
Sňatky uzavřeli:
Josef Juříček a Anna Pastyříková
 
 
ROZVODY
 
Rozvedli se:
Imrich Blažek a Anna Blažková
 
 
SOUTĚŽ KRONIKÁŘŮ
 
Odbor kultury ONV v Bruntále vyhlásil v roce 1975 soutěž kronikářů „O nejlepší zápis za rok 1975“, který byl významným rokem 30. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou.
Naše kronika se umístila ve skupině obcí do 5 000 obyvatel na IV. místě.