Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

1974
 
 
 
 
 
MNV
 
     Uplynuly tři roky od voleb do národních výborů. Složení MNV zůstává stejné jako v minulých letech. Ubyl však jeden poslanec Josef Jurok v důsledku odstěhování. Je tedy celkem 17 poslanců, z nichž 8 jsou členy rady MNV.
Jsou to tito poslanci:
Adolf Hudeček – vedoucí pošty
Vladislav Kovalský – traktorista
Štěpánka Rychtářová – vedoucí Masny
František Řeha – technik
Marie Síkorová – dělnice
Jindra Tichavská – tajemnice MNV
Filip Zátopek – lesník
Stanislav Zemba – státní zaměstnanec
     Funkci předsedy vykonává František Řeha. Zaměstnanci MNV jsou tajemnice Jindra Tichavská a práci účetního vykonává František Švehla. O úklid se stará Markéta Šrubařová.
MNV je nadále umístěn v budově č. p. 85. Úřední hodiny jsou: pondělí, středa a pátek od 8 do 12 hodin.
     Schůzí pléna NV bylo 6, schůzí rady 20. Na plenárních zasedáních bylo přijato 15 unesení a v radě 64. Všechna usnesení byla splněna.
     Při NV pracují tři komise:
Komise OVP – předseda Josef Zavadil
Komise finanční – předseda Filip Zátopek
Komise místní hospodářství a bytové otázky – předseda Josef Tručka.
Tyto komise pracovaly samostatně podle plánu činnosti a jejich práce byla dobrá.
Konala se jedna veřejná schůze, na které byli občané seznámeni s plněním volebního programu.
     Činnost většiny poslanců byla dobrá a jejich snahou bylo přispět ke splnění plánu hospodářského a kulturně politického rozvoje obce. Důležitým bodem tohoto plánu byla výstavba ústředního topení v budově ZDŠ a obložení stěn chodeb dřevem borovice. Tyto práce vykonal OSP z Krnova nákladem 750 000 Kčs. Na úspěšném ukončení této velké akce má nemalou zásluhu tajemnice MNV.
 
 
 
 
 
 
ROZPOČET
 
     Finanční hospodaření obce v roce 1974 je patrno z následujícího přehledu.
 
Příjem:
Daně a poplatky                        24 000 Kčs
Příjmy z rozpoč. org.              112 000 Kčs
Souhrnný finanční vztah        111 000 Kčs
FRR zařazená do rozpočtu     230 000 Kčs
Vládní rozpoč. rezerva           788 000 Kčs
Dotace z ONV                          62 000 Kčs
                                   ----------------------------------
Celkem                                 1 327 000 Kčs
 
Vydání:
Akce Z a místní úpravy                  260 000 Kčs
Jídelny ZDŠ a MŠ                          152 000 Kčs
Kultura celkem                                 42 000 Kčs
Sociální podpory                                8 000 Kčs
Oprava ZDŠ                                   750 000 Kčs
Jiné výdaje (správa NV)                115 000 Kčs
                                        ---------------------------------
Celkem                                       1 327 000 Kčs
 
V rámci okresu byla mezi obcemi uspořádána soutěž v plnění volebního programu a v závazcích k 30. výročí SNP. Naše obec se umístila z celkového počtu 63 obcí na 24. místě.
K 10. 12. 1974 byla v rámci okresu navázána družba s obcemi Liptaň a Třemešná.
 
 
 
POČASÍ
 
     Málokterý rok se může pochlubit tolika extrémními zvláštnostmi v počasí jako byl letošní.
     V lednu, únoru a březnu bylo neobyčejně teplé počasí, průměrně každý den bylo téměř o 5°C tepleji, než udává normál. Srážky skoro žádné, což nedávalo slibné perspektivy pro rok 1974. V polovině dubna nastala změny. Chladné počasí, vydatné srážky, minimální množství slunečního svitu, což trvalo až do poloviny července. Velmi nepříjemné byly zamračené, často deštivé dny s číšícím chladem v celé poloviny léta. Z historických záznamů mělo podobně nevlídný charakter za poslední padesátiletí pouze jaro a začátek léta v roce 1926.
Ze začátku srpna léto jako by chtělo dohonit překotně to, co předtím zmeškalo. Uprostřed srpna neobyčejně horké dny s teplotami přes 34°C. Byly však brzy vystřídány prudkými bouřemi a průtržemi mračen. Jen měsíc září si udržel dojem pěkného pozdně letního měsíce.
     V říjnu však nastaly nové výstřednosti, které vyvrcholily zvláště v druhé polovině měsíce. Je jistě neobvyklé, aby během tohoto prostředního podzimního měsíce napadly na horách takové zásoby sněhu, které odpovídají plné zimě. Na Pradědu bylo přes 1 m sněhu, někde i více.
     V naší oblasti se projevily srážky jen v podobě deště. Obrovská množství vody, která spadla zvláště ve slovenských krajích a která dosáhla na některých místech až 500% říjnového normálu, byla příčinou katastrofálních situacích.
     V listopadu se pohybovaly polední teploty kolem 7°C, bylo více slunných dnů, ale často větrno. V prosinci opět pošmurné počasí, časté přeháňky deště se sněhem. Vánoce byly k velikému smutku, především dětí, bez sněhu a také bez ledu.
     Pěkné březnové týdny urychlily vývoj všech rostlin, stromy rozkvetly dříve než jindy a mnohé na to těžce doplatily, když přišly pozdní mrazíky. Úroda ovoce byla proto malá, švestky a jablka nebyly téměř žádné.
 
 
STÁTNÍ STATEK
 
Dosavadní organizace zemědělské výroby u OZ Osoblaha a OZ Slezské Rudoltice, které dohromady obhospodařují 8 932 ha zemědělské půdy, z toho 7 574 ha orné půdy, byla členěna na 9 hospodářství. Nestejná velikost hospodářství nedovolovala v širším měřítku uskutečňovat koncentraci a užší specializaci. Aby byly vytvořeny podmínky pro koncentraci a specializaci rostlinné výroby a postupnou koncentraci živočišné výroby, schválilo předsednictvo OVKSČ k 1. 1. 1974 sloučení obou závodů v nový OZ Osoblaha a vytvoření 6 hospodářství.
 1. Bohušov včetně Rusína
 2. Hlinka
 3. Osoblaha včetně Pavlovic
 4. Dívčí Hrad
 5. Liptaň
 6. Rudoltice včetně Povelic
 
Do funkce ředitele nového závodu byl schválen Miloslav Vacula, do funkce hlavního inženýra Josef Haken.
 
Vedoucí hospodářství v naší obci je Walter Jílovec. Na základě jeho ochotně poskytnutých informací a také informací hlavního zootechnika ing. Svatopluka Weisse zaznamenávám následující údaje.
 
ROSTLINNÁ VÝROBA
Osevní plán roku 1974:
Pšenice      662 ha                   Brambory                 265 ha
Ječmen      475 ha                   Kukuřice                   330 ha
Oves            77 ha                   Víceleté pícniny       405 ha
 
 
Jaro tohoto roku bylo pro polní práce velmi příznivé. Srážkové poměry byly pod dlouhodobým normálem. Tyto byly příčinou nerovnoměrného vzcházení obilovin, zejména ječmene, což se odrazilo ve špatné plodovnické hodnotě. Jařiny byly zasety do 24. března.
Všechny obiloviny byly ošetřeny proti plevelům přípravkem Aminex v dávce 4 kg na 1 ha. Porosty odrůdy Mironovská pšenice byly ošetřeny pesticidem ccc v dávce 4,5 kg účinné látky na 1 ha. Všechny porosty ječmene odrůdy Ametyst byly pokusně přihnojeny močovinou formou postřiku s přidáním ccc v dávce 2 kg účinné látky a 25 kg čistého dusíku. Dále byly ošetřeny proti trávnímu padlí odrůdy ječmene Favorit a pšenice Kavkaz. Brambory byly ošetřeny na celé ploše přípravkem Topogard proti plevelům při vzcházení. Také byly uplatněny 4 postřiky proti bramborové plísni přípravkem Cuprikol. Před sklizní brambor byla provedena na celé výměře dedikace natí přípravkem Reglam.
Jarní práce proběhly velmi rychle. Druhá etapa jarních prací byla narušena deštivým počasím, takže se protáhlo setí kukuřice až do 30. 5.
Senoseč byla provázena velkými deštivými srážkami, v důsledku toho bylo sklizeno seno ve špatné kvalitě.
Žně pro velké deště trvaly od 1. 8. do 30. 8. Brambory se sklízely od 9. 9. do 10. 11. Vývoz a zaorávka chlévské mrvy nebyly ukončeny ani do 31. 12.
Provádělo se množení osiv pro ZNZ a to pšenice Mironovská 46 ha a bylo dodáno 1 050q osiva. U brambor byla provedena obměna sadby z 50% odrůdou Radka ve stupni množení M3 a M4. U brambor byla zkrácena agrotechnika za použití herbicidu Topogard.
Výnosy:
Obiloviny celkem               33,82 q/ha
Brambory                           168 q/ha
Víceleté pícniny v seně        68 q/ha
Kukuřice                             223 q/ha
Dodávky na státní nákup byly splněny beze zbytku.
Z nových strojů se uplatnil traktor Škoda 180 – orba za sezónu 640 ha, pracovní využití na dvě směny.
Zaměstnanost na statku se pohybuje mezi 190 – 210 pracovníky, funkcionářů je 14. O děti zaměstnaných žen je dobře postaráno v mateřské škole a v jejím jeselském oddělení. Starší děti mají možnost docházky do družiny a stravování ve školní jídelně. Mnoho zaměstnanců statku se stravuje v závodní jídelně, která je umístěna v dolních místnostech budovy JKS na náměstní.
Hospodářství má patronát s VŽKG Ostrava – Vítkovice závod 07 – doprava.
Sezónních prací se zúčastnilo na dobu 6 týdnů 45 brigádníků ze Slovenska. Při sběru brambor pomáhalo 180 brigádníků ze škol a učilišť. V důsledku špatného počasí pomáhalo při sklizni brambor také 120 příslušníků naší armády. Pro brigádníky byly v prostoru bývalého zahradnictví u zámku postaveny nové ubikace.
 
ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA
Stav dobytka:
390 ks dojnic
1 600 ks hovězího dobytka
1 800 ks prasat
21 ks koní
4 500 ks drůbeže
V roce 1974 bylo na úseku živočišné výroby dosaženo těchto výsledků:
                                                               Plán                               skutečnost
Výroba mléka                                 1 030 800 l                         1 070 848 l
Dodávka mléka                                 973 000 l                          1 016 852 l
Výroba hov. masa                                 3 039 q                            3 022,41 q
Dodávka hov. masa                               3 335 q                            3 734,99 q
Výroba vepřov. masa                            2 775 q                            2 294,12 q
Dodávka vepřov. masa                         3 470 q                            2 705,91 q
Výroba vajec                                     830 000 ks                          704 994 ks
Dodávka vajec                                   800 000 ks                         682 920 ks
 
Struktura živočišné výroby doznala značných změn v důsledku infekčního onemocnění dojnic brucelózou. Dojnice musely být všechny poraženy. S porážkou bylo započato ještě v roce 1973, ukončena byla v březnu 1974 likvidací stáje „stovka“. Bývalé kravíny byly osazeny skotem na žír s výjimkou stáje „stovka“, která byla určena k odchovu brojlerů. Velké strukturální změny v průběhu roku se do jisté míry projevily i v užitkovosti skotu a v plnění úkolů. Zejména ve výrobě a dodávce mléka vznikl dluh v I. čtvrtletí ve výši 46 000 l. Tento dluh se podařilo do konce roku vyrovnat a plánovaný úkol překročit. U vepřového masa se projevil nedostatek zástavu. Hospodářství je odkázáno do značné míry na nákup selat, který se v tomto roce neuskutečnil podle plánu.
V živočišné výrobě pracuje kolektiv BSP v Koberně, vedený Boženou Kubačákovou. Plánovaný úkol ve výrobě mléka 247 000 l překročil kolektiv o 24 539 l.
Za dlouholetou poctivou práci v zemědělství byli odměněni u příležitosti oslav 25 let socialistického zemědělství tito soudruzi:
Josef Zavadil – ústřední vyznamenání
František Řeha – ústřední vyznamenání
Josef Tichavský – bronzová medaile
Božena Kubačáková – bronzová medaile
Ondřej Baďura – bronzová medaile
František Škrobala – čestné uznání
Charitos Jalamas – čestné uznání
Adolf Hudeček – čestné uznání
za politické práci a kolektivizaci vesnice.
Na hospodářství se neuplatňuje automatizace v živočišné výrobě. Stáje jsou dosud zastaralé bez moderní technologie. Uplatňují se pouze některé nové postupy v krmné technice. V rámci koncentrace a specializace se v budoucnu počítá s výstavbami velkokapacitních kravínů a vepřínů, proto se do starých objektů nic neinvestuje. V současné době se buduje v Liptani velkokapacitní teletník pro 2 300 ks telat.
 
 
POLESÍ
 
Polesí Slezské Rudoltice obhospodařuje 2 465 ha lesní půdy a 95 ha nelesní půdy a to na celkové katastrální výměře 13 400 ha.
Vedoucí polesí je Miroslav Sklář, od kterého jsou všechny následující údaje.
V letošním roce dosáhlo polesí tyto výsledky v plnění státního plánu dle jednotlivých činností a výkonů:
A.    Pěstební činnost
1. Zalesnění lesních kultur na ploše 27 ha
2. Oplocení lesních kultur 4 km
3. Ochrana lesních kultur na ploše 207 ha.
Z toho bylo provedeno ožínáním 103 ha, chemicky (arboricidem a omnidelem) 24 ha a obalem terminálních pupenů proti okusu zvěře na ploše 80 ha.
4. Prořezávky převážně ve smíšených porostech na ploše 45 ha.
5. V ochraně lesa byla činnost zaměřena na zpracování položených kontrolních lapáků proti kůrovci a na postřik skládek proto kůrovci a dřevokazu.
6. Ostatní pěstební činnost:
        a.) vyklizení a vypalování pasek po těžbě – 18 ha,
        b.) výsek nežádoucích dřevin v kulturách – 7 ha,
        c.) rekonstrukce – likvidace části starých nekvalitních porostů a jejich nové zalesnění – 3              
             ha.
Dále jsou zde zahrnuty práce při vyklizování a čištění lesní rozdělovací sítě, opravy starých oplocenek, obrácení elektrovodů, zpřístupnění porostů apod. Celkově bylo na činnost uvedenou pod bodem 6 vyčerpáno v roce 1974      64 000 Kčs. 
 
B.     Těžební činnost
 1. Těžba dřeva celkem 5 690 plm.
Probírky tj. výchova mladých porostů v ha plm:
Do 40 let bylo provedeno 61 ha / 621 plm
Nad 40 let bylo provedeno 76 ha / 1 772 plm.
 
V nahodilých těžbách, polomech, souších a vývratech bylo zpracováno 394 plm hmoty.
 
 1. Přibližování dřeva se konalo jednak koňmi 839 plm, jednak kolovými traktory univerzálními a speciálními lesnickými traktory 4 526 plm dřevní hmoty. Z toho však koně museli připravit 2 301 plm na vývozní místo pro kolové traktory, které je pak přiblížily na odvozní místo schopné pro odvoz auty. Na pily, vlastní manipulační sklady a na export bylo odvezeno 4 907 plm dřeva.
 
C.     Drobná lesní výroba
V drobné lesní výroba bylo vyrobeno 74 q březového proutí pro naše válcovny a vánočních stromků převážně borovic bylo dodáno na trh 13 700 ks.
 
Celkově splnilo polesí celoroční státní plán na 100,34 %.
V pěstební činnosti nedošlo zatím k zmechanizování prací, zejména u zalesňování a ochrany lesních kultur. Příznivý vývoj nastal v prořezávkách, kde 90 % ročního úkolu bylo provedeno motorovými pilami a také v chemické ochraně lesních kultur použitím Omnidelu mísenými pilinami.
Těžební činnost se zlepšila vybaveností dělníků kvalitními motorovými pilami Husqvarna a vyškolením těžařů pro práci severskou těžební metodou.
V přibližování dříví došlo ke zlepšení, že do provozu byly zařazeny nové speciální traktory tuzemské výroby jako LKT a Krystal zpravený pro práci v lese, dále pak traktory Kockum a Volvo. Bez koní si však zatím nelze na mnohých lokalitách přibližování dříví představit.
Podstatnou část veškerých úkolů v pěstební činnosti zajišťoval kolektiv pracovnic BSP ve složení Gerta Sklářová, Libuše Zátopová, Leokadie Christová, Barbora Urbanová, Bronislava Binkovská a Marie Klicperová. Tento kolektiv se přihlásil do soutěže o získání titulu BSP v roce 1972 a po vynikajících výsledcích v letech 1972 a 1973 jim byl v roce 1974 titul BSP propůjčen.
 
 
 
PRODEJNY
 
O dobré zásobování občanů potravinami a drobným zbožím se starají manželé Zdeněk a Anna Sítkovi, kteří převzali prodejnu samoobsluhy. Celková tržba za rok 1974 činila 2 300 000 Kčs.
Prodejna Masny z domu č. p. 60, byla přemístěna do nově upravených místností na náměstí. Její vedoucí je nadále Štěpánka Rychtářová. Tržba masa a masných výrobků činila 635 113 Kčs.
Vedoucí prodejny textilu a obuvi se stala Bohuslava Skývová. Ačkoliv skladovací prostory v této prodejně jsou malé, je zde dobré zásobování kvalitními a vkusnými textilními výrobky. Méně uspokojivý je výběr v dámské obuvi.
Všechny prodejny slouží ke spokojenosti občanů, na čemž má také nemalou zásluhu dobrá práce DVJ.
 
SBĚRNA
 
V univerzální sběrně, ve které je vedoucí Marie Žáková, mají občané možnost využít rychločistírnu, o kterou byly služby rozšířeny. Výměna propanbutanových lahví je pravidelná jedenkrát za 3 týdny.
 
 
VÝSTAVBA
 
Na jaře byla předána do užívání nově postavená budova státních lesů, která se nachází nedaleko od budovy ZDŠ. Jsou v ní 4 byty a svobodárna pro zaměstnance polesí.
Budova zámku byla opravena nákladem téměř 9 miliónů korun. Není ještě dokončena fasáda. V současné době slouží již zámek jako sklad léčiv. O údržbu, úklid a topení se starají manželé Kaplanovi. Práci skladníka vykonává Antonín Skýva.
Bylo započato s výstavbou požární vodní nádrže.
Kolem ZDŠ byla upravena cesta nákladem 60 000 Kčs.
Povrchová kanalizace veřejného prostranství představuje hodnotu díla 180 000 Kčs.
Na zvelebovacích akcích jako byla úprava náměstí, okolí školy, kulturního domu a SOR bylo v akci Z odpracováno občany 2 711 hodin.
Podél potoka na náměstí bylo vysázeno koncem měsíce října u příležitosti blížícího se 30. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou 30 bílých šeříků. Této práce se zúčastnili pionýři se svými učiteli a vychovatelkami a předsedou ZO KSČ Adolfem Hudečkem. O tyto keře budou pionýři nadále pečovat. Věříme, že krásně porostou k radosti nás všech a budou nám připomínat toto slavné výročí.
 
 
KULTURNÍ PAMÁTKY
 
Z kulturních památek je v naší obci vzácný oltářní obraz sv. Kateřiny z 18. století, který se nachází v sakristii zdejšího kostela a dále kalich s patinou – zlacené stříbro uschován v kanceláři farního úřadu. Na náměstí socha P. Marie je barokní monumentálně pojatá plastika kvalitní umělecké úrovně. V Pelhřimově v bývalém kostele sv. Jiří se nachází kovové dveře – řemeslná práce asi ze 16. století. Kostel slouží v současné době jako sýpka státního statku. Stále by tedy jistě za uvážení, zda by nebylo vhodné dveře přemístit jinam a tak zachovat díle umělecké hodnoty.
 
 
POŠTA
 
Vedoucím poštovního úřadu je stále Adolf Hudeček. Doručovatelkami jsou: Božena Štantejská, která má obvod Koberno, Hrozová a Rusín, Milada Řehová náměstí a Víno a Milada Adamčíková ostatní část vesnice a Amalín.
Pro zajímavost uvádím odběr tisku občanů ze Slezských Rudoltice, Amalína, Koberna a Vína k 31. 12. 1974:
Rudé právo              76 předplatitelů
Nová svoboda          53      „
Zemědělské noviny 47     „
Mladá fronta              5      „
Práce                         14     „
Lid. demokracie         3      „
Čs. sport                1 předplatitel.
 
Jak stoupá životní úroveň a lidé hledí s důvěrou do budoucna, o tom svědčí vlády občanů.
K 1. 12. 1974 činily vklady na vkladních knížkách:
Výherní vkladní knížky 492 ks – 2 414 760 Kčs
Úrokové vkladní knížky 124 ks – 1 076 392 Kč
Celkem 616 knížek s celkovým vkladem 3 491 152 Kčs.
To je třeba pominout skutečnost, že mnozí občané mají vklady u jiných poboček. Vzrost také počet majitelů osobních vozů ze 30 na 34.
 
 
 
VÝROČÍ ÚMRTÍ V. I. LENINA
 
25. ledna na schůzi SČSP bylo vzpomenuto 50. výročí úmrtí největšího revolucionáře, vědce a zakladatele prvního socialistického státu na světě Vladimíra Iljiče Lenina. Pionýři ZDŠ předvedli pěkné recitační pásmo nazvané Lenin žil, Lenin žije, Lenin bude žít.           
 
 
 
MDŽ
 
Odpoledne 8. března se konala v kulturním domě beseda s důchodkyněmi, kterou připravilo JKS spolu s MNV a ČSŽ. Pionýři jim předali vlastnoručně zhotovená přáníčka s živým karafiátem a předvedli kulturní pásmo – básně, písně i tanečky s doprovodem hudby. Babičky dostaly pohoštění – zákusky,chlebíčky i víno a setrvaly v družné zábavě, kterou obohatila Johanka Šablaturová přednesem svých básní. Škoda, že mnoho pozvaných žen se nedostavilo.
Večer pokračovaly oslavy MDŽ pro všechny ženy z hospodářství naší obce a Povelic.
9. března se v našem novém kulturním domě sešly ženy z polesí Albrechtic, aby zde také oslavily svůj svátek. Naši pionýři předvedli pásmo, které se velmi líbilo. Hudba hrála ženám po celý večer a zástupci mužů se patřičně vytancovali.
 
 
 
 
1. MÁJ
 
Oslavy 1. máje se konaly ve střediskové obci v Osoblaze. Za naší obce se zúčastnilo oslav asi 80 dospělých a 60 dětí. Doprava byla zajištěna dvěma autobusy, někteří občané použili vlastních vozidel. Průvod se shromáždil na osoblažském náměstí, odkud se šlo do parku. Nejpočetnější část májového průvodu tvořili pionýři a žáci škol Mávátka, zhotovená pionýry a připomínající 25. výročí založení PO, vesele vlála ve větru a rozjásané tváře dětí prozrazovaly pocit štěstí a radostí.
Po hymnách byl vyslechnut hlavní projev a zdravice všech hostů, také zástupců sovětských vojsk. Závěrem zazněla Internacionála.
Letošní První máj vyjádřil odhodlání pracujících ještě více rozvinout pracovní iniciativu a splnit závěry XIV. Sjezdu KSČ a byl pěkným nástupem k přípravám na oslavy 30. výročí SNP.
 
 
25. LET SOCIALIZACE ZEMĚDĚLSTVÍ
 
Počátkem měsíce června se občané sešli v kulturním domě na oslavách 25 let socializace zemědělství. Po úvodním projevu, kulturním vystoupení pionýrů a besedě se zakládajícím členem bývalého JZD s. Pargačem následoval více než dvouhodinový program – soutěžní a zábavný, který připravili pracovníci JKS. Soutěžní kvíz zaměřený na znalosti o počátcích socializace zemědělství v obci vystřídaly křížovka, pexeso, skládání hesla a jiné soutěže. Zvláště veselo bylo pří měření sil v dovednosti dojem loupání kukuřice a mlácení cepem. Starší občané si zavzpomínali na počátky socializace vesnice, mladí se poučili a poznali výhody a přednosti zemědělské velkovýroby.
 
 
VÝROČÍ SNP
 
Důstojné byly oslavy 30. výročí SNP, které proběhly v naší obcí 31. srpna z účasti 105 dospělých a 15 pionýrů. Po zahrání hymen předvedli pionýři společně se členy SSM pásmo veršů a písní. V hlavním projevu zhodnotil soudruh Adolf Hudeček historický význam Povstání, zdůraznil jeho odkaz pro naši novou socialistickou společnost a vyzvedl veliký podíl Sovětského svazu na přípravě a průběhu povstání.
Pracovníci JKS připravili hodnotnou soutěž Co víš o SNP a po ní následovala taneční zábava.
 
 
OSLAVY VŘSR MČSSP
 
V předvečer oslav 57. výročí VŘSR a současně také zahájení Měsíce československo – sovětského přátelství se zúčastnily děti lampiónového průvodu. Ubíraly se od budovy ZDŠ přes náměstí na prostranství za bytovkami, kde si u táborového ohně zazpívaly. Příslušníci VB jim pro radost vystřelovali zářící rakety.
Vlastní oslavy se konaly 9. listopadu v pěkně vyzdobeném sále kulturního domu. Návštěvníci si mohli ve vestibulu prohlídnout výstavbu s námětem Ze života SSSR instalovanou na 6 panelech a připravenou učiteli ZS. Ke zdařilému průběhu oslav přispěli velkou měrou pionýři svými velmi pěknými hodnotným recitačním pásmem doplněným hudbou.
Slavnostního večera se zúčastnili také dva příslušníci sovětské posádky z Krnova, z nichž jeden pronesl zdravici. Po oslavě se konala taneční zábava.
30. listopadu žáci ZDŠ a někteří členové SČSP navštívili posádku Sovětské armády v Bruntále. Prohlédli si Muzeum bojové Slávy a poznali školu sovětských dětí, ve které bylo velmi pěkné prostředí a vzorná čistota. V pionýrské klubovně pobesedovali s pionýrskou vedoucí o životě sovětských pionýrů a prohlédli si se zájmem pěkně vedené oddílové kroniky. Naši pionýři předali sovětským kamarádům malý dárek, který zhotovili v DM.
Návštěva zapůsobila na všechny účastníky a zejména na děti hezkým dojmem.
Na závěr MČSSP byla pozvána do školy na besedu bývalá tajemnice OVSČSP Zdeňka Kamenová, která doprovází zájezdy našich občanů do Sovětského svazu. Velmi pěkně a poutavě vyprávěla dětem o sovětské zemi. Po besedě žáci 3. a 4. třídy utvořili dvě soutěžní družstva děvčat a chlapců a zábavnou formou pod vedením učitelky Z. Bednářové soutěžili ve znalostech Co víš o zemi našich přátel. Zvítězilo družstvo chlapců, z nichž dobré znalosti prokázali zejména Ivo Duchoň a Mojmír Pargač.
 
 
 
 
MEZINÁRODNÍ UDÁLOSTI
 
Rok 1974 byl bohatý na vývoj mezinárodních událostí. Pád fašismu v Portugalsku i přeměny v Řecku s radostí uvítali všichni bojovníci za pokrok. Tento rok vešel do dějin jako rok zhroucení portugalského kolonialismu – poslední koloniální říše, která byla skvrnou na politické mapě světa. Poprvé po 50 letech zde byly povoleny oslavy 1. máje.
Aktivita socialistických zemí v čele se SSSR ve prospěch mírového soužití byla výrazně podpořena všestrannými úspěchy, jichž dosáhly státy sdružené v Radě vzájemné hospodářské pomoci, která letos oslavila 25 let svého trvání. Pouhých 25 let, ale výsledky činnosti hovoří samy za sebe, zejména v porovnání s vývojem v západních zemích, jež se zmítají na pokrají krize.
Zvláště poslední měsíce roku přispěly k ozdravení mezinárodního ovzduší. Setkání a jednání generálního tajemníka ÚVKSSSR Leonida Brežněva s vedoucími činiteli NSR, Spojených států a Francie daly nový podnět k rozvoji dvoustranných vztahů mezi Sovětským svazem a těmito zeměmi, ale byly také důležitým krokem na cestě k upevnění světového míru a bezpečnosti, což odpovídá životním zájmům všech národů.
Úspěchy zahraniční politiky SSSR a úspěchy v jeho úsilí za odvrácení jaderné války, to jsou skutečnosti, které vyvolávají nadšení mírumilovných lidí celého světa, kteří si toužebně přejí, aby pokrokové síly v boji za mír, za čistě nebe nad naší planetou zvítězily.
 
 
ZOKSČ
 
ZOKSČ prostřednictvím svých členů působí, aby ve složkách NF, v MNV a hospodářském vedení pomáhali zajišťovat veškeré úkoly vytýčené ÚVKSČ. Vede všechny členy k tomu, aby byli nejlepšími příklady na svých pracovištích a také ve společenském a osobním životě.
Předsedou ZOKSČ je Adolf Hudeček, jednatelkou Jindra Tichavská.
K zajištění výrobních úkolů hospodářství státního statku jsou svolávány výborem ZOKSČ společné aktivy. Na výborových a členských schůzích jsou projednávány výrobní a dodávkové úkoly zdejšího hospodářství.
Výbor ZOKSČ 2x ročně projednává s výborem SSM jeho činnost a v jeho práci je mu nápomocen.
 
 
NF
 
Předsedou MVNF je Josef Rychtář, dalšími členy výboru jsou předsedové nebo pověření zástupci jednotlivých složek.
MVNF organizoval národní směny na zvelebování obce a úklid veřejného prostranství, organizoval pomoc státnímu statku, hlavně při sběru kamení. Zajišťoval také pořádání všech veřejných oslav v obci. Na schůzích byla pravidelně hodnocena činnost jednotlivých složek a byla navrhována opatření ke zlepšení jejich činnosti.  
 
 
ČSŽ
 
Dobrá práce ČSŽ byla úspěšná v důsledku vzájemné spolupráce s ČČK a DVJ.
Předsedkyní této organizace je Marie Hudečková. Členky výboru se plně zapojovaly do všech akcí. Společně s ČČK pomáhaly získávat dárce krve, uskutečnily besedu s důchodkyněmi. Ve spolupráci s DVJ konaly kurzy šití a střihů a kurz strojového pletení. U příležitosti 25. výročí založení PO darovaly pionýrům vyšívanou stuhu a uskutečnily pro ně zájezd na Revíz a do Lázní – Jeseníku. Odpracovaly mnoho hodin při sběru kamení na polích státního statku a při sběru brambor. Po celé léto pečovaly o květinové mísy a záhony růží na náměstí.
Škoda jen, že některé členky zůstávají stále stranou a nepodílejí se na společné práci prospěšné pro celou naši obec.
 
 
ČČK
 
Místní skupina ČČK měla ke konci roku 62 členů a pod vedením Jolany Pargačové odvedla dobrou práci. Členové se zúčastnili všech akcí pořádaných složkami NF. Byla provedena zdravotní přednáška spojená s promítáním zdravotnických filmů a po přednášce se konala soutěž ve znalostech poskytování první pomoci. Spolu s MNV proběhlo školení pro ženy z domácnosti a důchodce. Bylo získáno 22 dárců krve, ze zdravotních důvodů se mohlo však uskutečnit jen 17 odběrů. Z další samostatné činnosti skupiny zaznamenávám: provedení sběru železa 24q, sběru lipového květu 14 kg, návštěvy členů starších 60 let v době vánočních svátků a předání dárků, vyškolení 18 mladých zdravotníků I. stupně.
 
 
DVJ
 
Předsedkyní Dohlížecího výboru Jednoty je Zdeňka Sedláčková. Stav členské základny k 31. 12. 1974 byl 181 členů.
Hlavní náplní činnosti bylo provádění kontrol na prodejnách a každého čtvrt roku společně s vedoucími prodejen hodnocení maloobchodního obratu a krytí objednávek. Vzorná byla péče o estetickou výzdobu prodejen, např. zakoupení silonové záclony a závěsů do Masny, květinové mísy do jídelny restaurace a mozaiková úprava stěny v samoobsluze.
Byla uspořádána taneční zábava. Na zájezd pro pionýry věnováno 200 Kčs a místní organizaci SSM předáno na vybavení klubovny od představenstva Jednoty v Rýmařově 1 000 Kčs. K výročí SNP zakoupil DVJ 30 ks růží a vysázel je před restaurací. Při žňových a podzimních pracích bylo odpracováno 1 078 hodin. DVJ organizoval také zájezdy do divadla v Opavě, které se těšily velkému zájmu občanů.
 
 
SSM
 
Předsedkyní ZOSSM byla v tomto roce Zdeňka Hanyšová. Činnost a práce ZO byla zaměřena především na tyto úkoly: politicko-výchovnou práci, kulturně zájmovou činnost a aktivní činnost v rámci NF. Bylo zorganizováno a uskutečněno politické školení členů, které vedl soudruh Mojmír Pargač. K 25. výročí založení PO byl uspořádán pionýrský den s pestrým programem a s různými soutěžemi. Tři členové SSM Jiří Žák, Alena Krčmová a Blanka Bednářová pracovali jako instruktoři PO. Se svými pionýry plnili akci 25 rudých karafiátů. Uskutečnili s nimi řadu vycházek za poznáním blízkého okolí.
Kulturní zájmová činnost byla zaměřena k pořádání odpoledních čajů a u příležitosti kácení máje se konala taneční zábava. Hrával se stolní tenis a dívky založily fotbalovou jedenáctku a sehrály zápas s dívčí jedenáctkou z Liptaně. Aktivní pomoc v rámci NF byla v zabezpečování směn a pomoci státnímu statku. Členové odpracovali celkem 372 hodin a v akci Z 207 hodin.
Činnost organizace mohla být ještě lepší a bohatší, kdyby se do práce zapojili všichni členové stejnou měrou.
 
 
SČSP
 
V tomto roce zastával funkci předsedy SČSP Jorgos Jalamas. Činnost této organizace proti minulým rokům poněkud poklesla, především proto, že výbor nepracoval podle plánu práce a pravidelně se nescházel. Přesto však spolupráce se složkami NF a JKS byla dobrá a samostatná akce oslava 57. výročí VŘSR a průběh měsíce ČSSP byly velmi zdařilé, jak je uváděno.
 
 
POSSM
 
Ve školním roce 1973 – 74 byla pionýrskou vedoucí vychovatelka DM Anna Paluzgová, oddílovými vedoucími učitelka Zdenka Bednářová a studentka Marie Kozáková. Na počátku roku bylo ve škole 25 pionýrů a 15 jisker. Největší aktivitu projevili pionýři 4. a 5. ročníku. Většina z nich byla členy recitačního a pěveckého kroužku a obohacovala svými kulturními vložkami veškeré veřejné oslavy, důležité schůze a slavnostní shromáždění. V rámci 25 let založení PO se zapojili do celostátní soutěže P – 25 a splnili všechny podmínky k získání 25 rudých karafiátů. Při tomto putování poznávali podrobněji své okolí a seznamovali se s historií, přírodními krásami a budováním celého Osoblažska a také Krnovska. Slavnostního shromáždění k 25. výročí PO se zúčastnili všichni hlavní představitelé politického a veřejného života v obci. K MDD se konaly Pionýrské hrátky s pestrým a zábavným programem.
 
 
ČSPO
 
Pěknou činnost vykazoval CSPO, jehož předsedou je Zdeněk Tichavský. Uskutečnil 9 přednášek pro vlastní členy družstva, 19 praktických cvičení družstev mužů a žáků a 1 kontrolu akceschopnosti. Během roku prováděl preventivní prohlídky.
Obě družstva – muži i žáci – se zapojila do soutěže požárních družstev a získala:
 1. místo v okrskové soutěži,
 1. místo na memoriálu J. Kutálka.
Na statkové soutěži se umístili muži na 4. místě a žáci na 2. místě.
Dobře si vedl Vladislav Bílek jako velitel požárního sboru.
Před požární zbrojnicí bylo započato se stavbou plotu a byla upravena výjezdová cesta ke zbrojnici.
 
 
TJ
 
Tělovýchovná jednota má v tomto roce asi 74 členy a jejím předsedou je Josef Duchoň.
Má 4 oddíly kopané:
A mužstvo hrálo ve III. třídě
B mužstvo hrálo ve IV. třídě
Dorost ve III. třídě
Žáci ve III. třídě.
 
A mužstvo trénovalo pod vedením místního faráře Václava Turzy, který byl na zdejší farní úřad přeložen. Dosáhlo nejlepšího umístění v dosavadní činnosti místního oddílu kopané a získalo druhé místo ve III. třídě, kdy postup do vyšší třídy jim unikl o vlásek. Hráči B družstva vykazovali slabé výsledky. Družstvo dorostenců a žáků hrála se střídavými úspěchy na sportovním poli.
Členové TJ odpracovali mnoho brigádnických hodin na úpravách místního hřiště. Sami si také opravili autobus, který odkoupili od Dopravního podniku města Ostravy za 10 000 Kčs. Tuto částku jim uhradil MNV.
Velká škoda je, že v naší obci není stále tělocvična a sportovní činnost mládeže i dospělých se nemůže rozvinout v širším měřítku.
 
 
MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ
 
Předsedou Mysliveckého sdružení je Václav Hrazdil, hospodářem Zdeněk Čada. O tom, že jeho členové nezaháleli, svědčí následující řádky:
Za rok 1974 bylo uloveno 14 ks srnčí zvěře, 459 zajíců, 403 bažantů a 16 holubů.
Váha ulovené zvěře činila celkem 2 488 kg a celková hodnota byla 17 919 Kč.
Pro veřejné zásobování bylo dodáno 836 kg. Ze škodné zvěře ulovili naši myslivci 7 lišek, 3 tchoře, 1 kunu, 10 lasiček, 22 pytlačících psů, 68 koček, 5 vran šedivek, 6 sojek, 6 strak a 41 vran černých.
Myslivecké sdružení má tři zásobníky na seno a stará se o 4 krmelce pro srnčí zvěř, 11 krmelců pro zajíce a 26 zásypů pro bažanty a koroptve.
V letošním roce pořádalo sdružení slavnostní schůzi k 50. výročí založení myslivecké organizace v českých zemích. Byla uspořádána výstavka trofejí ulovené zvěře a konaly se podzimní zkoušky upotřebitelnosti ohařů.
Pro děti i dospělé byly 2x promítány filmy s mysliveckou tématikou.
Členové Mysliveckého sdružení odpracovali na mysliveckém zařízení 95 hodin, pro MNV 80 hodin, na pomoc zemědělství 872 hodin a při zajišťování krmiva pro zvěř 225 hodin.
 
 
ČSV
 
Základní organizace Českého svazu včelařů sdružuje obce Rusín, Bohušov, Osoblahu a Dolní Povelice. Jejím předsedou je Josef Piňos. Počet včelstev byl asi 270. Bylo vykoupeno 2 236 kg medu, průměrný výnos se pohyboval kolem 10 kg.
Na státním statku bylo chováno asi 300 včelstev, protože chov však nebyl rentabilní, bylo od chovu upuštěno a včelstva byla převezena na státní statek do Jindřichova.
 
 
JKS
 
Jednotné kulturní středisko provádělo svou činnost podle vlastního plánu práce, který byl vypracován na základě dílčích plánů jednotlivých složek. Kulturní činnost za rod 1974 byla dosti bohatá, jak je patrno z předcházejících kapitol. Předsedou JKS je Miroslav Bednář, pokladníkem Marie Hudečková. Dále se na kulturní činnosti nejvíce podíleli tito soudruzi: ing. Svatopluk Weiss, Walter Jílovec, Ludvík Veselý a Michal Mavropulos. Ze složek se do kulturní práce největší měrou zapojily ČSŽ, DVJ, PO a SSM.
 
 
ŠKOLSTVÍ – MATEŘSKÁ ŠKOLA
 
V mateřské škole bylo zapsáno 24 dětí a v jeselském oddělení 16 dětí.
Zaměstnanci školy:
Libuše Duchoňová ředitelka,
Eva Váňová učitelka, nastoupila koncem září jako absolventka gymnázia,
Magda Moravcová pěstounka,
Svatava Jalovcová kuchařka,
Drahomíra Gerlichová pomocná kuchařka,
Marie Barfajtová uklízečka.
Celý školní rok proběhl bez infekčních onemocnění a zdravotní stav dětí byl velmi dobrý.
K obohacení práce s dětmi byl na žádost soudružsky ředitelky zakoupen ZVROH v Osoblaze televizor. Byla provedena instalace plynových kamen s grilem a kamen na tuhá paliva a v důsledku toho byla stará kachlová kamna v kuchyni zbourána. Nesplněným přáním zůstala nová okna a zavedení ústředního topení.Předsedkyní SRPŠ byla Drahomíra Gerlichová a práce výboru byla velmi dobrá. K novému roku připravilo SRPŠ pro všechny děti dárkové balíčky, uspořádalo velmi zdařilý ples a k výzdobě a modernizaci školy přispělo 6 nástěnnými poličkami a na zahradě vybudovalo dvě nová pískoviště.
Veřejně vystupovaly děti spolu s pionýry na oslavě Dne učitelů obvodu Třemešná, která se konala v naší obci v nově postaveném kulturním domě.
 
 
ZDŠ
 
Základní devítiletá škola byla v roce 1973 – 74 organizována jako trojtřídní. Počet žáků činil na počátku roku 73, během roku se 14 žáků odstěhovalo a přistěhovalo se 7 žáků.
Zaměstnanci školy:
Miroslav Bednář – ředitel,
Zdenka Bednářová učitelka,
Růžena Zembová učitelka,
Marie Hudečková vychovatelka,
Anna Paluzgová vychovatelka,
Jaroslava Veselá pomocná kuchařka
Libuše Tručková kuchařka,
Božena Papajová uklízečka.
V roce 1974 se konečně přistoupilo k výstavbě ústředního topení. Bylo nutno uvolnit celou budovu a proto se škola 4. až 6. ledna stěhovala do kulturního střediska na náměstí. V horních místnostech byly umístěny učebny a v přízemí propůjčil státní statek kuchyň a jídelnu. Vybavení a zařízení těchto náhradních místnosti bylo velmi náročné. Dík obětavé pomoci rodičů členů SSM a všech pracovníků školy bylo všechno včas zvládnuto, děti se učily v pěkném prostředí a vlastní práce školy nebyla nijak narušena. Práce na výstavbě ústředního topení započaly až v měsíci únoru a hlavní práce byly km 25. srpnu již ukončeny. Noví prvňáčci byli již 3. září vítaní v téměř upravené budově školy. Podrobnosti o stavebních úpravách jsou uvedeny ve školní kronice.
Předsedkyní SRPŠ byla Svatava Jalovcová. Tradičně byl uspořádán pěkný ples a pro děti dětský karneval. Pionýrské skupině byla poskytována finanční pomoc při plnění akce P – 25.
 
 
OBYVATELSTVO
 
Počet obyvatel se pohyboval kolem 760, z toho Řeků bylo 33 a Romů 49.
Během roku se přistěhovalo do naší obce 69 osob, z toho 3 velmi početné rodiny cikánské národnosti z výchovního Slovenska.
Odstěhovalo se 64 občanů, především proto, že ženy ztratily možnost zaměstnání dojiček v kravínech.
 
 
ÚMRTÍ
 
Zemřeli tito občané:
Káňa Josef nar. 1901 důchodce
Čada Karel nar. 1891 důchodce
Ondrušík Štefan nar. 1924 dělník
Košťák Václav nar. 1905 důchodce
Grygera Zdeněk nar. 1974 dítě
Šrubař Jan nar. 1902 dlůchodce
 
Všechny pohřby byl církevní, na většině byly projevy zástupců Sboru pro občanské záležitosti.
 
 
SŇATKY
 
Sňatků bylo uzavřeno šest:
Julius Balog a Edita Baloghová
Jaroslav Čada a Alžběta Špaldová
Ronny Svoboda a Zdeňka Ostopenková
Rudolf Stibor a Marta Janků
Jiří Strejček a Milada Řehová
Josef Hudáček a Anna Brodová
 
 
NAROZENÍ
 
Radostné údaje jsou v počtu narozených dětí:
Roman Hrazdil
Miloslav Kališ
Renata Chroboková
Lenka Ondrušíková
Květoslav Malík
Václav Malík
Antonín Mišalko
Jiří Jedelský
Robert Kubala
Vlastimil Vlček
Markéta Válková
Zdeněk Grygera
Erika Rajnochová
Aleš Síkora
Martin Bajger
Zbyněk Rek
Miroslav Komžík
Jaroslava Veselá
Anna Fenyesová
Miroslav Šulák
 
 
SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
 
Téměř všichni rodiče se s těmito dětmi zúčastnili slavnostních vítání dětí do života, která připravil Sbor pro občanské záležitosti, jehož předsedkyní je Marie Žáková.
 
 
Končím kroniku za rok 1974.
Domnívám se, že bilance tohoto roku je celkem úspěšná, že většina občanů vykonala pro naši obec mnoho dobrého a že můžeme radostně nastoupit cestu do jubilejního roku 1975, roku 30. výročí osvobození naší vlasti slavnou Sovětskou armádou.