Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

1954
 
 
POČASÍ
 
V roce 1954 byla v lednu a únoru krutá zima. Nikdo se nepamatoval, že by v minulých letech byly tak veliké mrazy. Pomrzly i věci, ukryté do sklepů, byl nedostatek pitné vody. I doprava byla ohrožena. Pro nedostatek uhlí a veliké mrazy bylo zaviněno stálé opožďování vlaků a autobusů. V březnu však velké mrazy povolily a ke konci března se již začalo s jarními polními pracemi. Léto bylo deštivé a celkem chladné. Následkem toho byly značně opožděny žně a sklizeň brambor a řepy, zvláště zde, na severu Moravy. Zemědělci pak na to sami nestačili, bylo nutno použít pomoci brigád. Úroda byla dobrá. Pozdní podzim byl potom teplý a suchy. Sněhu napadlo trošku v polovině prosince, ale ještě se neudržel.
 
 
VOLBY DO NV
 
Největší událostí roku 1954 byly volby do národních výborů a do Národního shromáždění. Volby do NV se konaly 16. května. Byly to volby ve všech zásadách opravdu demokratické. Lid si tu opravdu svobodně zvolil své zástupce do místních, okresních a krajských NV. Všechny složky národní fronty navrhly své nejlepší pracovníky za kandidáty a každý tento navržený pracovník kandidoval v obvodu, ve kterém ho většina lidí znala.
Slezské Rudoltice byly rozděleny do 9 obvodů a v každém obvodě byl volen 1 kandidát do MNV. Před volbami byly pořádány veřejné schůze, na kterých byli voliči seznamováni s volebním zákonem, s praktickým prováděním voleb, s novými úkoly budoucích NV a se životem a prací jednotlivých kandidátů. Účast na těchto veřejných schůzích byla veliká. Bylo to důkazem velkého zájmu všech občanů o zdar voleb.
Samotné volby v neděli 16. května byly velmi radostné. Pěkné počasí, vyhrávání hudby od časného rána dodávalo všem voličům slavnostní náladu.
Celkem bylo ve Sl. Rudolticích    voličů a volby byly skončeny v hodin.
Do MNV byli zvoleni tito soudruzi:
Vladimír Pavlík, narozen 18. 10. 1915
Adolf Hudeček, narozen 24. 12. 1922
František Švehla, narozen 20. 1. 1910
Štěpánka Rychtářová, narozena 24. 2. 1924
Josef Zemba, narozen 1. 2. 1905
Antonín Valchař, narozen 24. 12. 1930
Josef Moravec, narozen 1. 1. 1912
Ludvík Blažek, narozen 25. 7. 1920
František Hrachový, narozen 3. 9. 1922
Vladimír Pavlík – předseda, Adolf Hudeček – zástupce předsedy a František Švehla – tajemník tvoří radu MNV, která se pravidelně každý týden schází. Ostatní členové místního národního výboru se scházejí každý měsíc.
Do ONV byl zvolen Josef Zemba, nar. 1. 2. 1905, soukromý zemědělec.
Do KNV byl za zdejší obvod zvolen s. Koval, ředitel ČSSS v Městě Albrechticích.
 
 
VOLBY DO NÁRODNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ
 
Druhou největší událostí byly 28. října volby do nejvyššího státního orgánu, do Národního shromáždění. Po prvé si náš lid volil do NS své skutečné zástupce. Tak jako byly radostné a slavnostní volby do NV, tak tmu bylo i nyní. Od rána vyhrával místní rozhlas, který seznamoval občany s volebními výsledky. Přijel též kulturní soubor pedagogické školy v Krnově, který občany potěšil svým pěkným programem.
Zdejší občané volili kandidátku Ludmilu Šmehlíkovou, pracovnici okresního aparátu KSČ, dřívější ředitelku ČSSS v Městě Albrechticích. Byla zvolena 100 % hlasů.
 
 
STS
 
Středisko STS je umístěno v č. p. 54 Ves. Vlastní 1 traktor pásový DT 54, 4 traktory Š – 30 a 2 traktory Z – 25.
Ve středisku je zaměstnáno 6 traktoristů. Brigadýrem je Miloslav Hanzlík, nejlepším traktoristou v roce 1954 byl Josef Klicpera na pásovém traktoru. Umístění střediska nevyhovuje pro zchátralost budovy. Traktoristé vypomáhají v obdělávání pozemků ponejvíce ČSSS a JZD. Soukromému sektoru provádějí jenom hlubokou orbu.
 
 
JZD
 
JZD má celkem členské půdy 137 ha a reservní půdy 28 ha. Z celkového počtu půdy je 147 ha půdy orné. 3 členové JZD byli vyloučeni a koncem září vystoupilo z JZD 14 zemědělců. Ke konci roku 1954 bylo 23 členů v JZD a 15 zemědělských usedlostí. Předsedou v roce 1954 byl Albert Šmahlík, skupinářem Boh. Penzimus a Maralík Jan, zootechnikem Oldřich Dobiáš. Hodnota pracovní jednotky byla stanovena na 11,- Kčs, ale proplacena byla jenom 9,60 Kčs. Naturálie k jedné pracovní jednotce:
1 kg ječmene
1 kg pšenice
1 kg žita
3 kg brambor.
Dodávky byly v této výši:
Vepřové maso 52 q
Hovězí maso 63 q
Vejce 12 500 ks
Mléko 32 000 l.
Mimo to se JZD zavázalo dodat 30 q vepřového masa na volný trh. Veškeré dodávky byly splněny na 100 %.
 
 
VČELAŘSTVÍ
 
Včelařský spolek byl založen 30. 4. 1954 a jsou v něm družení členové včelařských spolků z Koberna, Hrozové, Rusína a Sl. Rudoltic. Předsedou spolku je František Krejzl ze Sl. Rudoltice č. p. 45. Ve spolku je sdruženo celkem 25 členů se 145 včelstvami. V roce 1954 bylo odevzdáno na povinnou dodávku 278 kg medu. Během tohoto roku byla vzhledem ke studenému létu poměrně malá snůška.
 
 
SOKOL
 
DSO Sokol měl ke konci r. 1954 stav 36 členů. Během roku 6 členů přistoupilo a 13 členů vystoupilo, ponejvíce branců, kteří odešli do základní vojenské služby. Sokol pořádal 1 taneční zábavu a 1 sokolský den, organizoval „běh vítězství“ a běh se štafetou k výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Odbor kopané se zúčastnil okresní soutěže a umístil se v pořadí na 7. místě. Pro rok 1954 byl zvolen předsedou Oldřich Bílek.
 
 
ČSM
 
V květnu 1954 byla vedle závodní organizace při ČSSS utvořena samostatná místní organizace ČSM. Po založení měla 12 členů, ke konci roku 21 členů. Předsedkyní byla zvolena Marie Šmahlíková. Na jaře sehrál ČSM divadelní hru Aloise Jiráska „Samota“. Na podzim opět začal kroužek pracovat a připravil divadelní hru J. K. Tyla „Lesní panna“, kterou na počátku r. 1955 uvedl.
 
 
 
ČSPO
 
Svaz požární ochrany měl ke konci roku 1954 18 členů, z toho 5 žen. Předsedou byl Metoděj Šrubař, velitelem Antonín Valchař a jednatelem Jaroslav Žák. Požár se v roce 1954 v Rudolticích ani v okolí nevyskytl.
 
 
 
MATRIKÁŘ
 
Matrikářem byl pro rok 1954 ustaven Frant. Švehla, tajemník MNV.
 
 
 
ROZHLAS
 
Místního rozhlasu bylo používáno k běžným hlášením pro obyvatelstvo, byly pořádány relace k důležitým dnům (1. května, 9. května, volby do NV, volby do NS apod.). Byly postaveny nové sloupy pro rozhlas do Amalína.
 
 
 
OBECNÍ SAD
 
Obecní sad nebyl ani v roce 1954 dokončen. Byly pouze ošetřeny stromy, které již byly vysázeny v roce 1952 a 1953.
 
ZÁMEK
 
V zámku v roce 1954 žádné zvláštní adaptační práce prováděny nebyly, jenom v přízemí na levé straně byly zřízeny kanceláře pro oddělení ČSSS.
 
 
STANICE DRÁHY
 
Stanice dráhy ve Sl. Rudolticích je nezměněna. V nádražní budově i v roce 1954 bydlil Vladimír Moro. Čekárna v Amalíně není stále postavena.
 
 
KINO
 
Zvukové státní kino na úzký film promítá stále v č. p. 10 Městýs. Promítá se 2x týdně, a to ve středu večer a v neděli večer. Je-li film přístupný mládeži hraje se v neděli odpoledne pro děti. Vedoucím kina je Antonín Šiška, pokladním František Procházka.
 
 
SČSP
 
Předsedkyní Svazu československo-sovětského přátelství byla i v roce 1954 Dagmar Hrubešová, č. p. 33 Městýs. Velkou činnost prokázal SČSP na podzim, kdy řídil akce, pořádané v měsíci československo-sovětského přátelství a v akce získávaní nových členů v měsíci listopadu se umístil SČSP ve Slezských Rudolticích na 1. místě v okrese. Získal 17 nových členů.
 
 
 
RYBNÍK
 
Nový rybník za kostelem byl na jaře opět napuštěn. V létě byl hojně navštěvován mládeží i staršími, kteří zde hledali po celodenní práci osvěžení. Na podzim byl rybník vypuštěn, ryby pochytány a rozprodány místním občanům.
 
 
 
ZDRAVOTNÍ POMĚRY
 
Ordinace praktického lékaře je stále umístěna v domě č. p. 85 Ves. Ordinuje se denně od 10 do 12 hodin. Praktickou lékařkou byla v roce 1954 MUDr. Gabrielová. Zubní ambulance je otevřena každou středu po celý den. Dojíždí sem Dr. Hlavica. Ambulance je také umístěna v domě č. p. 85 Ves. Rovněž i poradna pro matky a kojence, která je otevřena 1x za 14 dní.
 
 
 
UHELNÉ SKLADY
 
Uhlí v roce 1954 bylo vydáváno na nádraží ve Slezských Rudolticích, kde je podle potřeby vydával s. Koryta z Osoblahy.
OB A KULTURNÍ ČINNOST
 
V lednu a únoru probíhala ve Sl. Rudolticích Družstevní škola práce – 1x týdně kroužek živočišné a kroužek rostlinné výroby.
Divadla:
OB z Albrechtic u Krnova sehrála ve Sl. Rudolticích divadelní hru Ostravského „Bouře“. V dubnu sehrál ČSM spolu s OB divadelní hru Al. Jiráska „Samota“, kterou sehráli i v Liptani a Bohušově. Sokol Liptaň v témže měsíci sehrál v Rudolticích divadelní hru „Jedenácté přikázání“.
V červnu nás opět navštiv dramatický droužek OB z Města Albrechtic a sehrál divadelní hru F. X. Svobody „Čekanky“. Z a14 dní na to přijel do Sl. Rudoltice dramatický kroužek OB v Janově a předvedl divadelní hru Frant. Sokola Tůmy „Gorali“.
V listopadu divadelní kroužek z Jindřichova, vítěz krajské soutěže LUT sehrál pro děti pohádku „Sladinová lampa“, která se velmi líbila. Pro dospělé byla v tomto měsíci sehrána veselohra Dva přátelé, kterou sehráli učitelé z Osoblahy. Mimo to Výbor žen sehrál pro děti 2 loutková představení.
Estrád bylo ve Sl. Rudolticích v roce 1954 pořádáno 5, a to samé hosté. V lednu pořádali pro místní občany estrádu „Veselí Vítkováci“, v květnu „Jednota“ z Třemešné, v červnu havířský soubor, z nichž největšího úspěchu dosáhl stryk Voznica, havíř Slivka, Franta Mydelko a konferenciér Karel Chudík. V červenci pak byla estráda na thema „Večery na vlnách“, pořádaná olomouckými operními pěvci. Posledním souborem, který pořádal ve Sl. Rudolticích estrádu byli členové Wolkerova domu z Prostějova, jejichž estráda měla název „Vesele kolem světa“.
V červenci pořádal Sokol spolu se Svazarmem „Sportovní den, který se pěkně vydařil. Mimo to bylo pořádáno v roce 1954 mnoho přednášek, z nichž nejzajímavější byla „Trpaslicí v Africe – výstup na Kilimandžáro“, doplnění diafilmy a beseda se spisovateli, kteří do Rudoltice zavítali v červenci – Fráňa Směja, Filgas aj. Úroveň měla také zdravotnická přednáška o dětských nakažlivých nemocech, rovněž doplněna filmem. Přednášela MUDr. Gabrielová.
Taktéž všechny státní svátky a významné dny ČSR byly důstojně oslaveny.
Při volbách do NV byly v předvolební místnosti vystaveny jednotlivé díly obecní kroniky, které se těšily velké pozornosti.
Ředitelem OB byl do konce června Alois Rynda, po jeho přeložení převzal tuto funkci nový ředitel národní školy Jaroslav Havel.
Po řediteli Al. Ryndovi, vedla kroniku učitelka mateřské školy Vlasta Kolaříková. Po svém odchodu ze Sl. Rudoltice, převzala zápisy do kroniky Milada Rašková.
 
 
ŠKOLSTVÍ
 
Národní a mateřská škola jsou umístěny v budově č. p. 64 Ves. Do konce června byl na škole tento pedagogický sbor.
Alois Rynda, ředitel národní školy, zároveň třídní I. třídy
Anežka Ryndová, učitelka a třídní II. třídy
Ludmila Kudláčková, učitelka mateřské školy
Božena Dohnalová, pěstounka mateřské školy.
Od 1. září 1954 nastoupil na školu nový sbor. Národní škola je opět dvoutřídní. Ke konci roku 1954 měla škola 57 žáků, z toho 3 děti řecké.
Ředitelem školy byl jmenován Jaroslav Havel, který byl zároveň třídním I. třídy. II. třídu vyučoval učitel Jan Janík.
Mateřská školy byla opět proměněna veškou s dvojitou frekvencí. Učitelkou pro rok 1954 – 55 byla Vlasta Kolaříková.
Školnicí pro obě školy byla Emilie Bjačková. Mateřskou školu navštěvovalo 20. žáků. Mateřská škola nepodléhala již národní škole, nýbrž ji vedla učitelka sama.
V tomto roce byla dokončena přístavba záchodů a k dřevárně pořízeny nové dveře.
Pionýrskou vedoucí byla nadále Marie Šmahlíková. Ke konci roku 1954 měla organizace 13 členů.
Ve školním spoření vyhrála opět Rudoltická škola 1. místo v okrese. V kraji se umístila jako třetí.
Mimoškolní činnost učitelů:
Ředitel Jaroslav Havel byl ředitelem OB a učitelem RSŠ.
Učitel Jan Janík pracoval v Sokole, hlavně v oddílu kopané, byl rovněž kulturní referentem výboru ČSM.
Učitelka Vlasta Kolaříková byla zapisovatelkou v KSČ, pracovala v ČSM, dramatickém kroužku a Sokole.
 
 
NÁBOŽENSKÉ POMĚRY
 
Údaje o římskokatolickém farním úřadě a jeho obsazení, jsou nezměněny. Rovněž vyučování náboženství růstává nadále. Vyučování je od 2. postupného ročníku a nepovinné. Převážně většina obce je katolická.
 
 
MANDELINKA BRAMBOROVÁ
 
Poněvadž v minulém roce byla nalezena mandelinka bramborová, byla i letos velmi pečlivě hledána, nevyskytla se však nikde.
 
 
1.MÁJ
 
Pro májové oslavy byl krnovský okres rozdělen na několik středisek. Ve Sl. Rudolticích bylo také jedno středisko. Zúčastnili se zde oslav občané těchto obcí: Bučávka, Liptaň, Hrozová a Rusín. Oslavy řídil májový výbor.
Oslavy se konaly dopoledne. Průvod se seřadil u STS a odtud se šlo přes celou vesnici na náměstí.
Slavnostní projev měl předseda ONV s. Gála. Po projevu byl kulturní program žáků, pionýrů a mládeže. Slavnost 1. máje byla večer ukončena lidovou veselicí.
 
 
MLK
 
Místní lidová knihovna je umístěna i nadále v budově MNV. Knihovníkem po L. Špálkové přes červenec a srpen byla Zdenka Čadová. Od září převzala tuto funkci L. Bílková. Knihovna má celkem 727 svazků. Čtenářů bylo 88 a sice 25 do 16 let a 63 nad 16 let.
Nejpilnějšími čtenáři byli:
Piňos – 72 knih
Stavárek – 57 knih
Mavropulos – 52 knih
Gabryš – 51 knih
Hadač – 45 knih.
Půjčuje se 1x týdně.
 
 
DRUŽSTEVNÍ PRÁDELNA
 
Družstevní prádelna je stále v domě č. p. 60 Městýs. I přes to, že voda potřebná ku praní je nažloutlá a není dost vhodná k praní bílého prádla, je prádelna dobře využita. Elektrické pračky pro domácnost nejsou ještě v takovém množství dávány do prodeje, aby mohli býti všichni zákazníci uspokojeni, takže družstevní prádelna je hodně v provozu.
 
 
KINO
 
Zvukové kino na úzký film promítá stále v sále č. p. 10 Městýs. Promítá se 2x týdně ve středu a v neděli. Vedoucím je stále Ant. Šiška.
 
 
SPOŘITELNA
 
Státní spořitelna vede běžné účty, vkladové knížky, vyplácí za zemědělské produkty občanům v místě, Horních a Dolních Povelicích, Hrozové, Rusíně a Koberně. Pokladníkem je Ant. Šiška, účetním Ant. Raška.
 
 
SŇATKY
 
Václav Štantejský a Božena Dvořáková
Jaroslav Dohnal a Božena Janová
Rudolf Heglas a Marie Šrubařová
 
 
NAROZENÍ
 
Jan Janošík, Víno č. p. 1
Antonín Baďura, Sl. Rudoltice
Věra Sedláčková , Sl. Rudoltice č. 30
Partenopi Kotanicidu, Sl. Rudoltice
Ladislav Čočo, Sl. Rudoltice
Papaj Jaroslav, Sl. Rudoltice
Teplá Anna, Amalín
Čada Jan, Amalín
Vegrichtová Jitka, Sl. Rudoltice
Sazsko Arnošt, Sl. Rudoltice
Irena Chlopčíková, Sl. Rudoltice
Libor Švehla, Sl. Rudoltice
Jaroslav Dohnal, Sl. Rudoltice
Miroslav Chmelář, Sl. Rudoltice
Soňa Gabryšová, Sl. Rudoltice
Miroslav Barfeit, Sl. Rudoltice
 
 
ÚMRTÍ
 
Maralíková, Amalín č. p. 16, stáří 63 let
Otakar Hacura z Třemešné, stáří 35 let (úraz)
Adolfina Piňosová, Sl. Rudoltice č. 49, stáří 67 let.
 
 
 
OBYVATELSTVO
 
V roce 1954 dosáhl počet obyvatel ve Sl. Rudolticích počtu 506, je tedy oproti loňskému roku přírůstek 86. Řeků pracujících jako dělníci u státních statků je 54 včetně odivných příslušníků.
 
 
 
NEJSTARŠÍ OBČANÉ
 
Chasák Jan z Nového Lesa – narozen r. 1874
Jurková Anna, Sl. Rudoltice, narozena r. 1874
Čelešová Božena, Sl. Rudoltice, narozena 1879
Krejzl František, Sl. Rudoltice, narozen r. 1879
Dobiáš Mikuláš, Amalín, narozen r. 1880
Moravec Josef, Sl. Rudoltice, narozen r. 1880
Vylíčilová Paulina, Sl. Rudoltice, narozena 1883
Nahodilová Veronika, Amalín, narozena r. 1884
Moravcová Aloisie, Sl. Rudoltice, narozena 1885
 
 
 
STAV HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT
 
Ku konci roku 1954 je stav hospodářských zvířat tento (mimo ČSSS).
Skot                308, z toho krav 131
Koně                 46
Prasata            345, z toho prasnic 52
Kozy                 65, starší 6. měsíců 37
Ovce                 41, z toho bahnic   20
Drůbež         2 433, z toho slepic 1 225
Husy               198
Kachny             38
Krůty                34
Z tohoto celkového počtu vlastní JZD:
Skot       121 kusů, z toho je 35 krav
Koně         8
Prasata   129, z toho prasnic 26
Drůbež   562, z toho nosnic 280.
 
ROZPOČET
 
Rozpočet obce na rok 1954 je následující:
Příjem                                                                         Vydání
Daň domovní               15 000 Kčs                            Zemědělství                  11 000 Kčs
Daň z představení            800                                   Vnitřní obchod                   200
Poplatek ze psů              700                                   Místní hospodářství        29 250
Poplatek z hosp. zvířat  5 300                                   Školství                         31 000
Poplatek hřbitovní            200                                   Kultura                               400
Ošetř. a stravné            6 000                                   Vnitřní správa                 37 700
Jiné                             4 200                                   Vodné hospodář.              1 000
Celkem                       32 200 Kčs                                                              109 750 Kčs
 
Plnění:
Daň domovní              24 541 Kčs                            Vnitřní obchod               20 000 Kčs
Daň z představení         3 051                                  Zemědělství                     6 820
Daň ze psů                  1 260                                  Místní hospodář.              1 843
Popl. z hosp. zvířat       7 473                                  Školství                         22 010
Popl. hřbitovní                 300                                  Kultura                            7 933
Podíly st. daní             40 910                                 Vnitřní správa                 37 725
Odvody ze zisku         12 318
Jiné příjmy                   8 209
Celkem                     103 145 Kčs                                                              76 354 Kčs
Zůstatek koncem roku:        26 791 Kč
 
 
SLH        
 
Správa lesního hospodářství Albrechtice lesní středisko Sl. Rudoltice, jejímž vedoucím je Ant. Raška má 2 hájemství (lesní ochranné stanice): Bučávka, vedoucí Ant. Šebesta, Dolní Les – vedoucí F. Zátopek.                                                                            
V roce 1954 přešly do státní správy bývalé lesy MNV (obecní), čímž se výměra lesního střediska zvýšila ze 1 200 ha na 2 390 ha.
Těžba dříví byla splněna již v říjnu na 100 % a do konce roku bylo veškeré dříví odvezeno na patřičné sklady.
Úkoly zalesňovací tj. obnova lesa a zalesnění nelesních půd byly proti původnímu plánu překročeny na 124 %. Tyto práce byly provedeny lidmi z řad místních osídlenců a Řeků z Piskořova.
Polomy a souše se vyskytly na lesním středisku ojediněle a byly včas zpracovány. Kůrovec a mniška se vyskytli normálně a nebylo zapotřebí přikročiti k zvláštnímu opatření.
Škody způsobené srnčí zvěří okusem terminálních pupenů byly místy dosti citelné.