Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

1979
 
 
MEZINÁRODNÍ ROK DÍTĚTE
 
Stojíme na prahu roku 1979. Tento rok byl prohlášen Valným shromážděním Organizace spojených národů Mezinárodním rokem dítěte. Rok 1979 nebyl vybrán náhodně. 20. listopadu uplyne 20 let od schválení tak zvané Deklarace dětských práv – známé charty povinností společností i dospělých jednotlivců vůči dětem. Mezinárodní rok dítěte má vyburcovat lidstvo k tomu, aby se nejen zamyslelo nad literou této Deklarace, ale aby také učinilo v okruhu své působnosti maximum pro její naplnění.
Je ještě příliš mnoho dětí, zejména v rozvojových zemích, které stále nemají zajištěn dostatek výživy, potřebnou zdravotní a sociální péči, právní ochranu, možnost vzdělání a přípravy na povolání. Miliónům dětí v různých částech světa je upíráno nejzákladnější právo – právo na život, jsou oběťmi válek, kolonialismu, fašismu, rasové diskriminace a vykořisťování.
Akce organizované v rámci Mezinárodního roku dítěte by měly upozornit světovou veřejnost na současný stav a přispět k jeho zlepšení.
 
 
ROZPOČET MNV
 
Rozpočet MNV na rok 1979
 
Výdaje
                                                                Plán                    skutečnost               %
Vodné hospodaření                        30 000                        25 757,80              85,86
Doprava                                           2 000                              -                         -
Vnitřní správa                                16 000                       30 749,85              192,19
Místní hospodářství                      199 000                      45 775,71                23
Výstavba budovy Okál                 400 000            vráceno, nečerpáno
Školství                                         193 000                    172 364,27                89,31
Kultura                                           42 500                       27 006,63                63,53
Práce a soc. věci                              4 000                          8 000                    200
Vnitřní správa NV                          28 000                        73 255,65              261,63
                                        --------------------------------------------------------------------------
Celkem                                         914 500                      382 909,91                 41,87
 
 
Příjmy
 
Daň zemědělská                                 8 199
Daň domovní                                     9 250
Poplatek ze psů                                  2 460
Stravné ve šk. jídelně                    110 310,30
Vstupné v kině                               25 473
Bytové hospodářství                      14 734
                                    -----------------------------
Celkem                                         170 426,30 Kčs
 
Rozdíl mezi příjmy a skutečnými výdaji byl vyrovnán globální dotací.
 
 
POČASÍ
 
První den roku 1979, jak je už uvedeno v zápise z minulého roku, začal opravdovým zimním počasím, nachumelilo se plno sněhu a tvořily se mohutné závěje. Ranní teplota byla – 19°C, odpolední – 15°C.
V následujících dnech teploty stouply, pohybovaly se v rozmezí – 11°C až – 5°C, v poledne – 6°C až – 2°C. Občas sněžilo. V první polovině ledna převládaly oblačné dny, tři dny bylo jasno, ale druhá polovina měsíce byla na sluneční svít skoupá, plných 13 dnů bylo zataženo. Teploty poněkud stouply, ale udržovaly se stále pod bodem mrazu. Ve dnech 22. a 23. ledna bylo veliké náledí. Po celý měsíc leden bylo dostatečné množství sněhu, čehož plně využívala zejména dětská drobotina.
V únoru bylo 13 dnů zataženo, 8 dnů oblačno a 7 dnů jasno. Nejnižší ranní teploty byly – 9°C, většinou však bylo slabě pod nulou a denní teplota se pohybovala kolem 1 až + 4°C. V polovině února připadlo sněhu.
Březen měl deset dnů bez slunečního svitu, patnáct dnů bylo polojasno a šest dnů jasno. Ranní teploty byly většinou nad nulou, odpolední + 4°C a vyšší. První jarní den byl slunný, teplota + 14°C. Během měsíce 8 krát pršelo a 2 krát byla větší celodenní mlha.
V dubnu byly teploty jen o málo vyšší než v březnu, nejteplejším dnem byl 14. duben, kdy polední teplota dosáhla + 18°C. 7. a 8. 4. byly přeháňky deště se sněhem. V druhé polovině dubna bylo 8 dnů deštivých.
Počátek měsíce května byl chladný, ve dnech 4. a 5. května byly noční mrazíky. Tepleji začalo být až od 11. května, kdy denní teploty začaly stoupat nad 20 °C a v celé druhé polovině měsíce bylo teplo, nejtepleji 21. a22. května + 28 °C, kdy se také ohlásila první jarní bouře. V následujících dnech stále teploty kolem + 25°C, 31. května dokonce + 30°C. Během měsíce bylo zataženo jen čtyři dny, jedenáct dnů bylo úplně jasno, zbývající dny byl oblačné. Pršelo jen v období dvou bouří a to ještě málo, takže měsíc květen se projevil velkým suchem.
Také v první polovině měsíce června bylo suché a teplé počasí. Od 12. do 18. června bylo většinou zataženo, denní teploty + 19°C, občas slabě pršelo.
Červenec byl poměrně chladným měsícem, teploty vystoupily nejvýše na + 23°C, převládaly oblačné dny s občasnými přeháňkami. První kombajn vyjel 30. července kosit obilí na záhumenek a od 31. července začaly žně na polích státního statku, které však hned z počátku byly přerušeny deštivým počasím, zvlášť vydatně pršelo 4. srpna. I následující dny byly většinou oblačné s občasnými přeháňkami, takže žně skončily až 26. srpna a svoz slámy trval do 5. září.
Září začínalo denními teplotami + 25°C, druhá polovina měsíce byla již chladnější. Celkem bylo 14 dnů oblačno, 4 dny jasno a 12 dnů zataženo, hlavně v druhé polovině měsíce, kdy byly také časté deště. 29. a 30. září byly první noční mrazíky, které trvaly i první tři dny měsíci října. První polovina tohoto měsíce měla jen jasné a oblačné dny a vály silnější větry. Nejvyšší denní teplota byla zaznamenána 14. října + 21°C. Od 23. října se pohybovaly ranní teploty v rozmezí 0°C až + 5 °C, po celý týden byly velké ranní mlhy, od 28. října celodenní mlhy a 29. října padal první sníh. Mlhavé počasí pokračovalo i první tři listopadové dny, celý měsíc byl pošmurný a bylo často větrno. Celkem bylo 19 dnů zataženo, jasno nebylo ani jeden den. Průměrné ranní teploty + 3 °C, odpolední + 6°C. 30. listopadu byla denní teplota + 12°C, také počátkem měsíce prosince byly průměrné denní teploty kolem + 10 °C. Od 12. prosince poklesly slabě pod bod mrazu a trochu sněžilo. Do konce roku teploty slabě nad nulou, časté větry, sluneční svit nepatrný. Zimní svátky byly bez sněhové pokrývky.
 
 
ZEMĚDĚLSTVÍ
 
Výsledky hospodaření státní statku, hospodářství Slezské Rudoltice
 
Rok 1979 se vyznačoval mimořádnými klimatickými podmínkami. Pozdní příchod jara měl za následek opožděný nástup do jarních prací. Následující tabulka uvádí přehled jednotlivých druhů prací a srovnání s rokem předcházejícím.
 
 
Rostlinná výroba
 
Ukončení setí a sázení                              1978         1979          Výměra 1979
Ječmen                                                   10. 4.             18. 4.            352 ha
Oves                                                         -                  23. 4.               85 ha
Jarní směsky                                            -                   24. 4.              74 ha
Cukrovka                                              30. 4.             11. 5.              171 ha
Ranné brambory                                    29. 3.              14. 4.                16 ha
Pozdní brambory                                   15. 4.                9. 5.                 20 ha
Kukuřice                                                31. 5.               17. 5.                59 ha
V letošním roce se podařilo pracovníkům státního statku vyvézt chlévskou mrvu na plochu 168 ha v jarním období. Jednalo se o plochy, které měly být z části vyhnojeny pod cukrovku a brambory již v roce 1978, dále byly vyhnojeny plochy pod kukuřici o výměře 59 ha a vlastní rekultivace o výměře 45 ha.
Hned po skončení převážně většiny jarních prací nastalo suché období s velikými vedry, což mělo velký vliv na trvalé travní porosty i obiloviny, které daly nižší výnosy než jaké ukládal plán. Senoseč byla zahájena na výměře 142 ha o 10 dnů dříve, aby tyto plochy poskytly vyšší výnosy ve druhé seči. První senoseč začala 4. června a skončila 25. června. Sklidilo se 2 030 q sena.
 
Tabulka výroby obilovin.
 
Plodina                                  plocha          plán               skutečnost              % plnění
Pšenice                                 800 ha         28 480 q         22 000 q                  77,24
Ječmen                                 352 ha         13 094 q           9 255 q                   70,68
Oves                                       85 ha           3 162 q          2 610 q                    82,54
                                  -----------------------------------------------------------------------------
celkem                               1 237 ha        44 736 q         33 865 q                   75,69
 
Velká pozornost byla věnována zabezpečení sklizně slámy a tím i zajištění požadavků živočišné výroby. Všechna sláma byla sklizena ve velmi dobré kvalitě, prakticky za pět dnů po pokosu. Sláma byla uložena celkem v 11 stodolách a 39 stozích.
 
 
 
Přehled sklizně a uskladnění slámy
 
Sláma                                         krmná                   stelivová                  celkem
Sláma stodoly                       2 400 q                    6 100 q                        8 500 q
Sláma stohy                          6 550 q                   13 600 q                      20 150 q
Celkem    
Skutečnost                           5 950 q                    19 700 q                      28 650 q
Plán                                      9 177 q                    21 000 q                     30 177 q
 
V letošním roce se poprvé podařilo provést podmítku na celé plánované ploše mimo plochy, na které byly zasety plodiny pro zelené hnojení. Zelené hnojení bylo zaseto na výměře 272 ha, z toho 84 ha na podmítnuté plochy.
Sklizeň brambor začala 3. září. Z plochy 36 ha byly sklizeny a vytříděny brambory do 19. září. Bylo dosaženo výnosu 133, 43 q z hektaru na plán 170 q.
 
Výnos podle odrůd:
Radka 19 ha – 162q/ha
Ressy 17 ha – 101q/ha
Při sklizni kukuřice na siláž z plochy 59 hektarů bylo dosaženo výnosu 381,35 q/ha na plán 364 q/ha. Kukuřice byla uskladněna v silážním žlabu ve Víně.
Sklizeň cukrovky byla započata 27. září jednou šestiřádkovou soupravou. I přes nepřízeň počasí byla sklizeň cukrovky zvládnuta do 19. listopadu a ještě bylo vypomáháno na hospodářství Bohušov, kde sklidili naši pracovníci 28 ha.
Výnos z jednotlivých honů:
pod Kobernem                     250,64 q/ha
nad Kobernem                     368,63 q/ha
Výnos chrástu činil 312 q/ha.
Na podzim bylo ještě zaseto 32 ha ozimých směsek a 502 ha ozimé pšenice. Podařilo se také zajistit vyhnojení ploch pod cukrovku chlévskou mrvou, provést předzásobní hnojení a ošetřit zapýřené plochy prostředkem Nantex na celkové ploše 135 ha.
 
Živočišná výroba
 
Živočišná výroba hospodářství je z větší části zaměřena na výkrm vepřového a hovězího žíru. Tržní produkci tvoří hlavně vepřové a hovězí maso. Plnění státního plánu živočišné výroby ukazuje následující tabulková část rozboru.
 
Produkce                             Plán                       Skutečnost                       Plnění
Výroba mléka                223 000 l                    256 617 l                            110,1
Dodávka mléka             220 000 l                    246 713 l                             112,2
v. hov. masa                      2 707 q                       2 643 q                              97,6
d. hov. masa                      3 981 q                       3 959 q                              99, 4
v. vepř masa                      2 102 q                       2 253 q                             107,1
d. vepř. masa                     2 487 q                       2 062 q                               83
dodávka drůbeže ks       132 200 ks                 122 980 ks                             93
dodávka drůbeže q             1 990 q                      2 030 q                              102
narození selat                     1 653 ks                     1 495 ks                             90,4
odstav selat                        1 560 ks                     1 452 ks                              93
narození telat                        120 ks                          88 ks                              73,3
brakování krav                       30 ks                          25 ks                               83,3
Přehled dosažení užitkovosti za rok 1979
 
                                                         Plán                        Skutečnost                  Plnění
Dojivost                                           8,8                           8,84                             -
Přírůstek u telat                                0,66                         0,82                          124,2
Přírůstek u jalovic                            0,61                         0,57                            93,4
Přírůstek hov. žíru                            0,75                         0,66                            88
Přírůstek vepř žíru                            0,54                         0,49                            90,7
 
 
Spotřeba jádra za rok 1979
 
Druh zvířat                            spotřeba jádra
                                            Celkem      na krmnou        na jednotku          norma spotřeby
                                                               dávku                výroby                 na jednotku
dojnice                                  764             2,63                 0,30                        0,30
jalovice březí                        176             2,37                   -                             -
jalovice                                 422             1,10                  1,92                       1,90
hovězí žír                           5 011             1,36                  2,07                       1,90
vepřový žír                        9 220             2,07                   4,20                       3,96
prasnice                             1 026             3,21                     -                           3,50
prasničky                              320             2,90                     -                           2,50
kanci                                       77             3,35                     -                           3,50
selata                                     306            0,27                   19,6                       19,7
brojleři                               5 380            0,085                   -                             0,10
 
Ve výrobě hovězího masa byl plán užitkovosti 0,76 kg na kus a den. Tato užitkovost nebyla dosažena a tím nebyla splněna výroba hovězího masa i když oproti plánu bylo v průběhu roku asi o 120 kusů hovězího žíru navíc. Neplnění průměrných přírůstků bylo zdůvodněno velkým přísunem býčků z velkokapacitního teletníku na doplnění stájí pro vyskladnění na jateční účely. V tomto roce bylo přesunuto 720 kusů býčků, nákup od cizích byl 319 kusů, celkem 1 39 ks býčků. Nelze však neplnění výroby spatřovat pouze v přesunech, ale také u jednotlivých ošetřovatelů, kteří pracují v jedné stáji, za stejných podmínek a stejných krmných dávek a přece jsou docílené výsledky rozdílné.
Socialistická soutěž velkou měrou přispívá k dosahování dobrých výsledků a podává přesný přehled o ošetřovatelích, kteří na svých pracovištích pracují svědomitě a mají výsledky v přírůstcích, ale také ukazuje na ošetřovatele, kteří nedosahují za stejných podmínek daných výsledků vinou nepravidelné docházky do práce a nedodržování technologických postupů při krmení.
Na neplnění výroby vepřového masa se z větší části podílí velkovýkrmna „1200“, která byla dána do provozu v březnu 1979. První turnusový cyklus v této stáji vykázal průměrný přírůstek 0,44 kg na kus a den při spotřebě jádra 4,28 kg na jeden kg přírůstku.
Výroba mléka 233 000 litrů byla splněna včetně závazku uzavřeného na počátku roku na počest zdárného ukončení čtvrtého roku 6. pětiletky. Závazek 6 400 l mléka byl splněn a překročen o 17 217 l. Byl to závazek ošetřovatelek dojnic v Koberně, členek brigády socialistické práce. Jedná se o tyto pracovnice: Ludmila Martinková, Anna Svatošová, Albína Kučerová, Anežka Schneubeltová a Božena Kubačáková. Tyto ženy také uzavřely závazek na čistotu mléka a všechno mléko dodané do mlékárny bylo zařazeno v první třídě. To představuje u 246 713 litrů zvýšení tržby o 49 342 Kčs. Socialistický závazek na zvýšení výroby hovězího masa uzavřený ošetřovateli v Koberně byl splněn a překročen o 2 q.
Je velmi chvályhodné, že naši zemědělci, hlavně mladí lidé dosahují pěkných výsledků při žňových pracích. Mezi nejlepší v tomto roce patřila osádka obilního kombajnu E 516 vedená kombajnérem Liasem Jalamasem a jeho pomocníkem Váňou Jalamasem. Jsou to bratři řecké národnosti. (Viz fotografie)
V okresní soutěži se umístili na 1. místě výkonem 667 ha. Za tento výkon získali „Čestné uznání“ oborového ředitele státního statku a osmidenní zájezd do Sovětského svazu.
V krajské soutěži se tímto výkonem umístili také na 1. místě a obdrželi od Krajské zemědělské správy pro Severomoravský kraj v Olomouci „Čestné uznání“ a také „Čestné uznání“ krajského výboru SSM.
Ministerstvo zemědělství a výživy ČSR a Český výbor odborového svazu pracovníků v zemědělství jim udělil „Čestné uznání“ za vynikající pracovní výsledky dosažené v kombajnové sklizni obilovin. Toto četné uznání jim bylo osobně předáno 15. prosince v Praze. „Čestné uznání“ a děkovný dopis obdrželi také od generálního ředitele za získání 5. místa v rámci České socialistické republiky.
Jako každým rokem i letos se naše obec zapojila do soutěže „Každý občan jeden metrák sena“. Bylo celkem dodáno 250 q. Jednotlivé složky se podílely tímto množstvím:
SSM – 10 q
Svaz požární ochrany – 8 q
Tělovýchovná jednota – 10 q
Český myslivecký svaz - 14 q
BSP – středisko ochrany rostlin – 35 q
Tento výkup sena i od jednotlivých občanů pomohl k zajištění celoroční potřeby píce pro hospodářství našeho statku.
 
 
POLESÍ
 
1. Zalednění lesních půd bylo na polesí prováděno ruční jamkovou sadbou a sázecím strojem. Ruční sadbou bylo zalesněno 25,5 ha a sázením strojem 7 ha. Z celkové plochy bylo zalesněno v převodech pařezin 10,85 ha a v rekonstrukcích 1,5 ha.
2. Ochrana lesních kultur byla prováděna vyžíváním a nátěrem proti okusu zvěře. Ochrana byla provedena na celkové ploše 201 ha. K nátěru proti zvěři byl použit Nivus. V ochraně lesních kultur se plně projevuje účelnost řadové výsadby a to při hledání sazenic ve vysoké buřeni.
3. Ochrana lesa byla prováděna jako každoročně zejména proti lýkožroutu smrkovému a dřevokazu. K postřiku lapáku pří jejich zpracování bylo použito Ipsotoxu a Ropelínu. Zvýšený stav kůrovce nebyl na polesí zaznamenán.
4. Prořezávky byly provedeny na celkové ploše 38 ha mechanizovaně motorovými pilami.
5. Vyklízení pasek po těžbě bylo prováděno klasickým způsobem a to snášením na hromady a pálením. Pro ženy je to velmi namáhavá práce. Velmi dobře se osvědčil shrnovač klestu, který je namontován na SKLT, ale který v roce 1979 nebyl v provozu.
 
Těžební činnost
1. Těžba dřeva. Na polesí bylo v tomto roce vytěženo celkem 6 702 m/3 dřeva, z toho v mýtních porostech 5 880 m/3 a v předmětních porostech 822 m/3. Z celkové těžby bylo 834 m/3 nahodilé těžba a to převážně zlomů a vývratů zapříčiněných sněhem a větrem Probírky byly provedeny na ploše 62 ha. Kromě vlastní těžby vypomáhali pracovníci na polesí Krasov.
2. Přibližování dřeva. K přibližování dříví byly na polesí využity: jeden univerzální traktor, jeden speciální lesnický traktor a 2 koně. Na celkový roční plán 7 390 m/3 bylo přiblíženo 7 595 m/3, z toho koně 151 m/3, UKT 2 183 m/3, SLKT 5 260 m/3. Kromě toho koně připravili pro kolové traktory hmotu na vývozní místo celkem 4 900 m/3.
 
Ostatní činnost.
Sběr semen. Pro oblast Krušných hor bylo na polesí vlastními silami nasbíráno 30 kg březového semene, které bylo použito k zalesnění kalamitních ploch po exhalacích.
 
Myslivost.
Po myslivecké stránce bylo na polesí pokračováno v budování obory a to podle mysliveckého průzkumu. Pole v oboře byla oseta kukuřicí a směskou. Obě kultury vyrostly do stadia zralosti a teprve pak byly divočáky spaseny. Po stránce lovecké byl po celý rok prováděn průběžný odstřel a to v nejnižší věkové třídě u selat a lončáků. S odstřelem minimálního počtu trofejové zvěře se počítá v zimních měsících roku 1980.
Za dlouhodobé vynikající výsledky v rozvoji socialistické soutěže, v hnutí BSP a uplatňování nových forem práce byl našemu polesí propůjčen čestný název „Polesí socialistické práce“.
 
 
KULTURA
 
Rok 1979 vyhlášený jako Mezinárodní rok dítěte byl také rokem 30. výročí založení PO SSM a 30. výročí našeho socialistického zemědělství. K těmto výročím se konaly tyto kulturní, společenské nebo sportovní akce: Dětský den na hřišti v parku s bohatým sportovním, soutěžním a zábavným programe. Byl uspořádán Pionýrský den, jehož program je uveden v kapitole o práci Po. Další akcí k 30. výročí založení PO SSM byl estrádní program v Městě Albrechticích, který pro všechny děti svého obvodu připravil státní statek, závod 01 Osoblaha. Byla uspořádána mimořádná filmová představení. Třicáté výročí socialistického zemědělství bylo vzpomenuto na aktivu pracovníků státního statku v závěru hospodářského roku.
Společenských zábav, včetně dvou plesů, se konalo pět, jedna z nich byla uspořádána na hřišti.
Na úseku mimoškolního vzdělání obyvatelstva se konaly přednášky, hlavně pedagogické pro rodiče žáků ZDŠ, dále se konala přednáška Dr. Vlčka: „Trestná činnost mládeže.“ Škoda jen, že o přednášky mají naši občané velmi malý zájem.
Veřejné oslavy se uskutečnily k 31. výročí Února, k MDŽ, k 1. máji, 34. výročí osvobození a 62. výročí VŘSR, na které byl proveden slib jisker a pionýrů. V rámci Měsíce československo-sovětského přátelství byl také proveden lampiónový průvod. Ve škole se konala beseda o SSSR s promítáním diapozitivů a ukázkou suvenýrů. Besedu provedl Michal Mavropulos, účastník zájezdu do Sovětského svazu. Ve dnech 8. – 14. listopadu se uskutečnila výstavka ručních prací našich žen, spojená s výstavkou žákovských prací a prodejní výstavkou knih, při které se prodaly knihy za 1 400 Kčs.
Naši občané zajíždějí za kulturou na divadelní představení do Opavy, letos se uskutečnily zájezdy tři. V největší oblibě jsou operety.
Sbor pro občanské záležitosti prováděl podle vypracovaného plánu blahopřání k význačným životním výročím občanů. Dvakrát se uskutečnilo vítání děti do života. Pracovníci SPOZ se zúčastnili také občanských pohřbů, kde pronesli smuteční projevy.
Propagační skříňky na náměstí jsou většinou pravidelně obměňovány ke všem důležitým výročím a událostem. Nejlépe jsou hodnoceny skřínky Českého svazu žen a Českého červeného kříže.
V místní lidové knihovně pod vedením s. učitelky R. Zembové bylo dosaženo 4 779 výpůjček knih a časopisů. Do knihovny chodilo celkem 91 čtenářů.
Žáci ZDŠ využívají ve větší míře školní knihovnu.
KINO
 
1. Kulturně politické akce s filmem.
5. května k výročí osvobození film Osvobození.
20. listopadu k výročí VŘSR promítání filmu Toulavý vítr.
 
2. Představení pro školy.
3 filmy za účasti 153 dětí – mimořádná představení
58 filmů pro děti a mládež, počet návštěvníků 1 137.
 
3.                                       Počet představení              Návštěvnost                          Vstupné
Plán                                       200                                    5 400                             30 000 Kčs
Skutečnost                            198                                     6 040                             24 524 Kčs
Rozdíl                                   - 2                                      + 640                            - 5 476 Kčs
 
Za celý rok se nekonalo 7 představení, 5 pro neúčast diváků, 2 pro přerušení dodávky elektrického proudu.
Počet zaměstnanců kina je čtyři, vedoucím je Vasilis Saicis.
 
 
POŠTA      
 
Vedoucím poštovního úřadu je nadále soudruh Adolf Hudeček. Poštovními doručovatelkami jsou Milada Adamčíková a nová doručovatelka Božena Nemcová.
Stav vkladů k 31. 12. 1979 činil 3 769 000 Kčs.
Počet koncesionářů rozhlasu k 31. 12. byl 210.
Počet televizních přijímačů k témuž datu 209.
Barevné televizory vlastnily 2 rodiny.
 
 
ZO KSČ
 
Od června 1978 vykonává funkci předsedy ZO KSČ soudruh Erich Skupien. Dlouholetý předseda s. Adolf Hudeček požádal o uvolnění z funkce z vážných zdravotních důvodů. Základní organizace uplatňovala svoji vedoucí úlohu jednak přes členy základní organizace pracující v řídících funkcích hospodářství státního statku a také tím, že uplatňovala právo kontroly. Vedoucí pracovníci předkládali stranické organizaci zprávy o plnění hospodářských úkolů v souladu s plánem základní organizace.
 
 
PRODEJNY
 
Štěpánka Rychtářová, dlouholetá vedoucí Masny, odešla do důchodu a na její místo nastoupila Božena Kovalská.
Novým vedoucím pohostinství se stal Jiří Hrnčíř. Jeho předchůdce způsobil na protivně několikatisícové manko.
 
Tržby                                                       Kčs                                             Kčs
Samoobsluha                 plán     2 756 000                  skutečnost        2 594 224
Masna                                           780 000                                             765 840
Textil                                         765 000                                              790 000
Pohostinství                               832 000                                              979 800
 
Výkup plodin.
Angrešt   140 kg
Rybíz        86 kg
Jablka      360 q
Šípky       220 kg
Bezinky   240 q
 
 
DVJ
 
Členská základna vzrostla v tomto roce o dalších 9 členů.
Dvakrát do měsíce byly pravidelně prováděny kontroly na prodejnách a v místním pohostinství.
Při brigádnické činnosti opravili členové schody před prodejnami Textil a Masna a u pohostinství provedli nátěr zábradlí a opravu terasy. Na úseku ideově výchovné a zájmové činnosti přispěly členky svými ručními pracemi na výstavku dovedných rukou, pořádanou Českým svazem žen. Na akce s dětmi daroval výbor 1 150 Kčs, uspořádal zájezd za sněhem, zakoupil dárky – hračky pro děti mateřské školy, zakoupil párky k táborovému ohni a přispěl na filmové představení. Pionýrům k 30. výročí PO zakoupil pionýrské košile.
Byly uskutečněny dva kursy – kursy pletení a kurs pečení cukroví. V měsíci říjnu se konal zájezd na nákup do Prostějova. Byly uspořádány tři zájezdy na divadelní představení do Opavy. Je škoda, že mezi místními občany poklesl zájem o tato představení a k vytížení autobusu musí předsedkyně shánět zájemce z okolních vesnic.
 
 
TJ
 
Předsedou Tělovýchovné jednoty je nadále s. Josef Duchoň, který této činnosti věnuje většinu svého volného času. Činnost jednoty se pro nevyhovující podmínky v obci – není tělocvična – omezila opět pouze na kopanou. Bylo jedno družstvo mužů a jedno družstvo žáků. Družstvo mužů se i přes velkou snahu neudrželo ve druhé třídě a sestoupilo do třetí třídy. Ročník soutěže dospělých 1978 – 79 byl poznamenán reorganizací a proto ze druhé třídy sestoupilo pět oddílů, to znamená více jak jedna třetina z celkového počtu zúčastněných družstev. Také v soutěži slušnosti nebylo umístění družstva mužů slavné. Umístili se na 12. místě s 215 body a byla jim zastavena účast a pořádání turnajů v kopané. Výbor TJ se touto situací vážně zabýval a pro další ročník soutěže 1979 – 80 přijal na tomto úseku opatření, aby se situace v soutěži slušnosti podstatně zlepšila a nedůstojné chování bylo potrestáno zastavením činnosti. Nový soutěžní ročník skončil pro družstvo mužů celkem úspěšně. Po podzimní části soutěže je družstvo na 4. místě a v tabulce slušnosti se umístilo dokonce na 2. místě, takže dobře reprezentovalo naši obec.
V družstvu žáků je nedostatek hráčů a proto je výběr obtížný. V ročníků 1978 – 79 skončilo družstvo soutěž na 9. místě se ziskem 13 bodů. V rozehraném ročníku 1979 – 80 je družstvo žáků po podzimní části soutěže na pěkném pátém místě.
Při mimosportovní činnosti ukončili členové loni započatou akci „Rozšíření kabin a úpravu vagónu pro občerstvení.“ Při této akci bylo člena odpracováno bezplatně přes 2 000 brigádnických hodin a byla vytvořena hodnota díla 90 000 Kčs. Celkem bylo vyčerpáno za materiál, práci a vybavení 69 700 Kčs, z toho z prostředků MNV 27 860 Kčs a z prostředků TJ 41 840 Kčs. Mimo této hlavní akce bylo získáno 5 dobrovolných dárců krve a členové sesbírali 35 q starého železa, zúčastnili se sekání příkopů a při zemědělských pracích odpracovali 120 hodin.
 
 
ČSPO
 
V uplynulých letech byla činnost našich požárníků poměrně slabá. V letošním roce byl zvolen nový výbor, jehož předsedou se stal Walter Jílovec, jednatelem Jiří Jurok a velitelem Zdenek Tichavský. Členská základna činila 46 členů, v průběhu roku byla rozšířena o dalších 12 členů.
Výbor začal aktivně pracovat, o čemž svědčí následující údaje. Na úseku požární prevence byly provedeny požární prohlídky bytů a za přítomnosti hospodářských pracovníků státního statku byly uskutečněny žňové preventivní prohlídky v objektech statku. Pod vedením Z. Tichavského a V. Bílka se nové požární družstvo umístilo v okrskové soutěži, která se konala 16. června v Osoblaze, na prvním místě. V soutěži jednotlivců byl na prvním místě V. Bílek, na třetím J. Pavlis a na čtvrtém Z. Tichavský. Pracoval kroužek „Mladých požárníků“ pod vedením Z. Tichavského. S pionýry byl proveden sběr kaštanů, uskutečnila se prohlídka požární zbrojnice a techniky s vysvětlením příčin požárů založených dětmi.
Na oslavě MDD bylo provedeno ukázkové cvičení. Na podzim uspořádali požárníci zdařilou taneční zábavu. Na úseku brigádnické činnosti provedli členové úklid, oplocení a úpravu zahrádky před budovou MNV. Pokosili 2 kilometry silničního příkopu směrem k Hrozové. Ve žních provedli úklid slámy na ploše 5 ha. V zemědělství odpracovali 2 760 přesčasových hodin, čímž přispěli velikou měrou k plnění náročných úkolů v obtížných podmínkách letošního roku. Sběrným surovinám odevzdali 10 q železného šrotu.
 
 
ČMS
 
Myslivecké sdružení mělo v tomto roce 23 členů. Z jeho celoroční činnosti uvádím:
1. výstavku srnčích trofejí
2. zkoušky upotřebitelnosti psů v myslivosti
3. zájezd do Vysokých Tater
4. Myslivecký den za účasti 500 občanů.
 
Odstřel zvěře:
                                             Plán                                   Skutečnost
Srnčí zvěř                           49                                           40
Zajíci                                  70                                             6
Bažanti                              210                                           58
Dále bylo uloveno 21 kachen, 8 divokých králíků, 6 divokých holubů.
Nalezená uhynulá zvěř: 3 ks srnčí, 46 zajíců, 82 bažantů.
Ze škodné bylo uloveno: 3 kuny, 11 lišek, 3 tchoři, 31 psů, 64 koček, 12 vran šedých, 25 vran černých a 10 sojek.
Vysoký pokles stavu zvěře za poslední tři roky je následkem mechanizace a chemizace zemědělské výroby.
 
 
 
 
SSM
 
V roce 1978 – 79 zastával funkci předsedy Socialistického svazu mládeže Jorgos Jalamas, jednatelkou byla Blanka Bednářová, místopředsedou Jan Pavlis, pokladníkem Miroslav Baďura, kulturním referentem Libor Švehla. Organizace měla 27 členů.
Její činnost byla následující:
1. Politickovýchovná práce, která byla zaměřena k prohloubení charakterových vlastností členů v duchu socialistické morálky, aktivní společenské práci, k uvědomělému přístupu při plnění pracovních úkolů, k výchově v duchu internacionalismu. Na tomto úseku se podařilo dosáhnout některých dobrých výsledků jako bylo přijetí 7 nových členů do řad SSM, pěti členů do SČSP a jednoho člena za kandidáta do KSČ.
2. Na úseku kulturní činnosti byly uskutečněny tyto akce: Společenský ples s velmi dobrou úrovní, postavení tradiční „májky“, kácení máje s předvedením veselé scénky. Na hřišti se večer konala májová veselice posezením u táboráku. Pro děti provedli členové SSM vánoční nadílku. Pro své členy, ale i ostatní mladé lidi byl pořádán silvestrovský večírek se scénkami a různými hrami.
Zápornými jevy při některých akcích bylo vystupování a jednání několika jedinců, především vulgárnost, hrubé jednání, v nemalé míře i nadměrné používání alkoholických nápojů, v čemž jsou mladých lidem, bohužel, špatným příkladem i mnozí dospělí občané.
3. Na úseku brigádnické práce provedla organizace 2 železné soboty s výsledkem 89 q šrotu. Touto akcí současně pomohli odstranit našim občanům z jejich dvorů starý kovový odpad. Brigádnická výpomoc byla uskutečněna i v objektu vepřína, kde pomohli členové při demontáži starého strojního zařízení a takto získali 40 q železa. Konaly se také brigády při jarním úklidu, při odvozu popela od MNV, při kosení trávy. Celkem bylo odpracováno 301 hodin.
4. Lepší spolupráce by mohla být s PO. Byla jen jedna vedoucí oddílu jisker. Pionýrům při skládání slibu darovali členové knížky s věnováním. V rámci Mezinárodního roku dítěte byl uspořádán ve spolupráci s PO maškarní ples pro děti, na kterém se většina dětí předvedla ve velmi pěkných maskách. Dobrá spolupráce byla při pořádání Dětského dne.
 
 
PO
 
Ve školním roce 1978 – 79 byla na slavnostním shromáždění pionýrů zvolena předsedkyní skupinové rady opět Stanislava Zembová, žákyně 4. ročníku. Oddíly byly tři, vedoucí oddílu Jisker byla Anna Šrubařová, studentka zdravotní školy, oddíl chlapců vedla vychovatelka Anna Paluzgová, dívky vedla vychovatelka Marie Hudečková, jejíž oddíl byl zaměřen na práci kroužku dovedných rukou. Pro zdravotní potíže a jiné pracovní zatížení přestala vést recitační kroužek učitelka Zdenka Bednářová a její funkci převzala s. A. Paluzgová, kterás pionýry nacvičovala pásma na veřejné oslavy, schůze složek NF a občasné relace do místního rozhlasu. Schůzky pionýrů a většina pionýrských akcí se konala v rámci práce školní družiny. Pouze oddíl jisker se scházel v sobotu.
Slavnostní pionýrský slib skládalo sedm nových pionýrů při oslavě 31. výročí Vítězného února. Šátky jim vázali členové SSM. Organizace ČSŽ u příležitosti Mezinárodního roku dítěte a 30. výročí založení PO předala pionýrům další stuhu k pionýrské vlajce. V den pionýrského svátku 24. dubna neměly děti vyučování. Ráno po slavnostním zahájení pořádaly lehkoatletický čtyřboj: skok daleký, skok vysoký, běh na 60 m a hod míčkem. Soudruh Vladislav Vavřík, člen SNB připravil pro děti střelbu ze vzduchovky, čímž způsobil radost především chlapcům ze 4. ročníku. Odpoledne se děti zúčastnily filmového představení a po něm si ještě v parku udělaly táborák a opékaly párky.
V jarních měsících konali pionýři opět vycházky za poznáváním svého domova a ujitím 50 km získali 24 pionýři odznaky, které jim byly předány při slavnostním ukončení školního roku.
 
 
MATEŘSKÁ ŠKOLA
 
Stav zaměstnanců se od října 1979 změnil. Hlavní kuchařkou se stala Marie Zembová místo Svatavy Jalovcové, která nastoupila na mateřskou dovolenou a chce být s dítětem dva roky doma. Pomocnou kuchařkou se stala Libuše Kubálková. Provozní doba v mateřské škole zůstává stejná. Škola byla uzavřena jen v době mezi vánocemi a novým rokem a 14 dnů v letních měsících.
Zdravotní stav dětí byl po celý rok dobrý, bez vážnějších infekčních onemocnění. V budově školy je závadná voda a proto se od února pitná voda donášela v barelech z veřejné studny na náměstí.
Děti měly vánoční besídku spojenou s karnevalem, na které dostaly dárky od SRPŠ a také hodnotné hračky, které byly zakoupeny za finanční částku obdrženou od ZV ROH v Osoblaze. Společně se ZDŠ byl v rámci Mezinárodního roku dítěte uskutečněn zdařilý Dětský den. Děti nejprve kreslily křídami na chodníku před mateřskou školou a potom na hřišti závodily na tříkolkách, koloběžkách a měly připraveny i jiné soutěžní hry. (Viz fotografie)
Protože k výstavbě mateřské školy v brzké době nedojde, musela být konečně opravena stávající budova. Bylo vyměněno 15 oken, troje dveře, opravena střecha, okapové roury a obnovena fasáda budovy. Místnosti byly vymalovány, zakoupeny dekorační látky, záclony, koberce, nové prádlo a částečné vybavení do kuchyně. Při úklidu pomohli rodiče, ale také vysokoškolačky z Olomouce, které byly na statku na brigádě.
 
 
ZDŠ
 
K slavnostnímu zahájení nového školního roku 1978 – 79 došlo 4. září za přítomnosti zástupců složek MV NF a zástupce ZO KSČ s. Erich Skupiena, za SRPŠ Pavla Chrenšt, za KSŽ Marie Hudečkové, za ČČK Jolany Pargačové a předsedkyně MNV s. Jindry Tichavské, kteří po hlavním referátu ředitele školy Miroslava Bednáře, popřáli učitelům mnoho úspěchů v jejich odpovědné práci a žákům dobré výsledky v učení. Z nově přijatých žáků do 1. ročníku předneslo několik děvčátek a chlapců básničky od pionýrů byli přivítáni kytičkami a drobnými dárky, které věnovalo SRPŠ a ŠCŽ.
Rozdělení žáků do tříd bylo následující:
I. třídu – 1. a 3. ročník s 20 žáky (10 chlapců a 10 dívek) vyučuje Z. Bednářová
II. třídu – 2. a 4. ročník také s 20 žáky (7 chlapců a 13 dívek) vyučuje M. Bednář.
Zajímavé bylo, že během celého školního roku se nikdo nepřistěhoval ani neodstěhoval.
Do 5. ročníku )úplně ZDŠ v Třemešné odešlo 7 žáků a do ZDŠ v Osoblaze 3 žáci.
Nová koncepce vyučování postoupila už do 3. ročníku. Je to práce náročná, zvláště pro učitele malotřídních škol, které se postupně, kde jsou pro to vhodné podmínky, začínají rušit. V naší škole mají tedy učitelé ztížené podmínky vyučování se dvěma ročníky a také proto, že v naší obci nebyla dosud zajištěna příprava na novou koncepci v mateřské škole a všechny děti nemohou ani mateřskou školu navštěvovat pro její malou kapacitu. Mnoho rodičů našich žáků spoléhá také jen na výuku a výchovu děti ve škole nebo ve školní družině, dětem se doma málo věnují a tím je také ztěžována práce učitelů.
Průměrný prospěch jednotlivých ročníků:
1. ročník 1, 74 – jeden žák s nedostatečnou známkou
2. ročník 1,66
3. ročník 1,62
4. ročník 2,05 – jedna žákyně s nedostatečnou známkou.
Celkový průměr za všechny ročníky byl 1,74, nejsou započteny známky z chování. Všechny děti měly z chování známku velmi dobrou, dvěma žákům však byla udělena ředitelská důtka.
Žáci naší školy se zapojili do veřejného života v obci, především nácvikem kulturních programů na oslavy, zasedání MNV a některé schůze složek NF. Na úseku veřejně prospěšné práce pomáhali při úpravě okolí školy, v družině mládeže pečovali o čistotu na náměstí, našemu národnímu hospodářství přispěli sběrem starého papíru a také nasbírali léčivé rostliny v hodnotě 200 Kčs.
Výchovní pracovníci uskutečnili se žáky několik zájezdů – dvakrát do bazénu v Krnově, jednou za sněhem do Karlova a dále na školní výlet do Javoříčka na hrad Nouzov. Tyto zájezdy byly hrazeny některými složkami Národní fronty. Žáci také navštívili pět akcí „Kultura mládeži“, které se uskutečnily v Osoblaze. SRPŠ opět uspořádalo společenský ples, kterého se však zúčastnilo více mládeže než rodičů.
U výchovných pracovníků nedošlo k žádným personálním změnám. Od 1. května odešla z místa školnice Elena Svobodová, nastoupila Marie Budínová, která však tuto práci vykonávala jen do 15. srpna, po ní nastoupila Zdeňka Kovalská.
 
 
 
ÚMRTÍ
 
Odešli z našich řad:
 Marie Veselá, dělnice, narozena 1919, pohřeb v Olomouc
 Vladimír Kučera, důchodce, narozen 1902, pohřeb v Městě Albrechticích
 Vladimír Svítek, důchodce, narozen 1908, pohřeb v Olomouci
 Jaroslav Slováček, důchodce, narozen 1929, pohřeb v Olomouci
 Jan Rek, dělník, narozen 1928, pohřeb ve Sl. Rudolticích
 
 
 
SŇATKY
 
Sňatky v Osoblaze se konaly dva.
Blažek Ladislav A. Polková Věra
Zatočil Jaroslav a Sulková Helena
 
V Krnově byli oddáni:
Gambuch Miroslav a Šamajová Věra
Vítek Vladislav a Šamajová Květa
 
V Ostravě byli oddáni:
Švehla Libor a Pavlisová Helena 
 
 
 
 
 
NAROZENÍ
 
Přivítali jsme tyto děti:
 
Pavel Petrik
Dagmar Jílovcová
Lenka Adamčíková
Ivan Komžík
Jaroslav Novotný
Martin Chrenšť
Martin Vítek
Romana Hvižďová
Radek Bambuch
Marta Voltemarová
 
 
 
Končí Mezinárodní rok dítěte. Za námi je další rok mírového života, poctivé, tvůrčí a obětavé práce většiny našich obyvatel.
Buďme šťastni, že žijeme v zemi, kde děti jsou považovány za nejvyšší hodnotu a kde všestranný rozvoj mladého pokolení je středem zájmu a pozornosti celé společnosti. Buďme šťastni, že naše vlast se řadí v péči o děti na přední místo ve světě vybudovanou soustavou společenské pomoci rodinám s dětmi, systémem zdravotní a sociální péče, podmínkami pro vzdělání všech dětí.
Kéž by si toho byli plně vědomi všichni rodiče, kéž by si všichni rodiče vážili všeho toho, co jim naše společnost poskytuje a sami také vytvářeli k výchově dětí co nejkladnější podmínky ve svých domovech.
Přičiňme se všichni společně, nadále vynaložme všechny své síly k tomu, aby duha míru, štěstí, lásky a porozumění zářila nad hlavami nejen našich dětí, ale dětí celého světa.
 
Zapsala Zdenka Bednářová.