Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

1975
Rok 1975 – rok 30. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou si dovoluji začít slovy básníka, mně obzvlášť milého, Miroslava Floriana, laureáta státní ceny Klementa Gottwalda:
 
„Za všechno, co mám, za všechno, co je mi drahé, vděčím těm, kteří vybojovali mír. Znovu si přivolávám závratný máj, kdy přijely tanky Rudé armády. Ti vojáci vonící benzínem a vichrem otevřeli mou zemi jako knihu veršů. To oni doopravdy rozvoněli šeříky i plané růže: podzimní svítilničky šípků budou vždy hořet za ty padlé.“
 
 
MNV
 
V letošním roce vážně onemocněl předseda MNV soudruh František Řeha a proto požádal o zproštění své funkce. Novým předsedou byl zvolen 10. června soudruh Adolf Hudeček.
Konaly se dvě veřejné schůze, na kterých byli občané seznámeni s plněním volebního programu a závazku k 30. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou. Volební program byl vytýčen v hodnotě díla 2 milióny 330 tisíc Kčs, splněn byl v hodnotě díla 2 mil. 580 tis. Kčs. Závazek k 30. výročí osvobození byl splněn na 110 % v hodnotě díla 520 tisíc Kčs.
 
Rozpočet obce:
Příjmy                                       38 000 Kčs
Daně a poplatky
Příjmy z rozpoč. organizací    134 000 Kčs
Souhrnný finanční vztah         361 000 Kčs
Vládní rozpoč. rezerva            170 000 Kčs
                                           ----------------------
celkem                                     703 000 Kčs
 
Vydání:
Doprava                                        80 000 Kčs
Jídelny a ZDŠ                              159 000 Kčs
Kultura                                          52 000 Kčs
Sociální podpory                             8 000 Kčs
Místní hospodářství a
vnitřní správa                               234 000 Kčs
Vodní nádrž                                 170 000 Kčs
                                                ----------------------
celkem                                         703 000 Kčs
 
 
SOUTĚŽ NV
 
Radou ONV v Bruntále byla vyhlášena soutěž na počest oslav 30. výročí osvobození ČSSR Sovětskou armádou a 30. výročí vzniku NV. Posláním soutěže bylo připomenout občanům, hlavně mládeži, historii osvobozovacích bojů a úspěchy třicetiletého budování naší socialistické vlasti.
V prvním soutěžním kole zvítězila naše obec nad obcí Třemešnou. Druhým naším soupeřem bylo družstvo Městského národního výboru v Krnově, které nad námi vyhrálo. Oba soutěžní večery se konaly ve společenském domě, byly dobře připraveny a přinesly velkému počtu návštěvníků mnohá poučení i pěknou zábavu. Přítomní občané měli možnost shlédnout i malou výstavku s dokumenty života naší obce, práce MNV, státního statku a společenských organizací a prohlédnout si také kroniky. V dokumentaci jsou fotografie ze soutěže a zpráva z okresních novin Vpřed o druhém kole této soutěže.
Na zasedání ONV v Bruntále dne 15. dubna t. r. obdržela soudružka Jindra Tichavská čestný odznak za rozvoj Sm kraje v letech 1945 – 1975.
 
V září natáčela u nás ostravská televize. V listopadu potom jsme viděli v televizi publicistický pořad nazvaný Klíč k dívčím srdcím, ve kterém byly pěkné záběry z naší obce a krátká beseda s tajemnicí MNV s. Jindrou Tichavskou.
 
 
POČASÍ
 
Zimní měsíce leden a únor přinesly velmi teplé počasí. Podle správy Observatoře Praha – Klementinum byla zima roku 1974 – 75 jako třetí nejteplejší zima od roku 1771. Noční teploty v lednu se pohybovaly spíše nad 0 °C, denní dosáhly až + 9 °C. Srážky byly malé.
Únor byl poměrně chladnější, srážková činnost byla však ještě menší. Malé množství sněhu napadlo kolem 15. února, ale neudržel se. Poslední týden měsíce a počátek prvního jarního měsíce převládlo pěkné slunné počasí, 10. března byla polední teplota + 17 °C a o den později se přihlásila první bouře. Koncem měsíce se nachumelilo sněhu, který však zase zakrátko zmizel.
Skřivánci přiletěli již v únoru, počátkem března vesele hvízdali u svých budek i špačci. V dubnu bylo zajímavé pozorovat množství švitořivých jiřiček, které si svá hnízda stavěla především na třech nových bytovkách státního statku. Na jedné z nich bylo dokonce 12 hnízd.
Druhá polovina dubna byla dosti chladná, občasné přeháňky deště se sněhem.
V květnu a v červnu velké výkyvy v teplotách, střídaly se pěkné dny s deštivými.
Léto přineslo dostatek slunných dnů s možností zdárné sklizně úrody z našich polí, pěkné rekreace a odpočinku dospělých i prázdninové pohody našich školáků.
Září bylo překrásné, samé jasné nebo oblačné dny, teplo, 19. září polední teplota 29 °C. V říjnu však již převládalo více dnů zatažených s vydatnými srážkami. Také měsíc listopad byl pošmurný, plné dvě třetiny dnů bylo zataženo, deštivo. První sněhové vločky potěšily děti 22. listopadu. Prosinec byl na srážky chudý, denní teploty se pohybovaly slabě nad bodem mrazu.
Úroda ovoce byla v tomto roce vcelku dobrá, zvláště bylo hodně třešní a jablíček.
 
 
ROSTLINNÁ VÝROBA
 
O hospodaření v letošním roce zaznamenávám zprávu podanou soudruhem Waltrem Jílovcem, vedoucím na hospodářství Slezské Rudoltice.
 
Osevní plán roku 1975:
Pšenice ozimá               575 ha
Ječmen jarní                  732 ha
Oves                            10 ha
Brambory                   265 ha
Víceleté pícniny         330 ha
Silážní kukuřice            30 ha
Louky a pastviny       440 ha
 
Rok 1975 byl druhým rokem práce dvou sloučených závodů Osoblaha a Slezské Rudoltice. Byl v celém svém průběhu silně poznamenán nepříznivým počasím, které mělo hlavně podíl na tom, že nebyla plánovaná výroba splněna. Při srovnání s osetou plochou roku 1974 došlo k nárůstu obilovin.
Pro plánované práce roku 1975 byla provedena příprava se stejnou pečlivostí jako v jiných letech, snahou bylo plnit vytýčený postup prací jak časově, tak dle technologických postupů z hlediska kvality prováděných prací. Ukázalo se, že přerozená úrodnost půdy není u nás na potřebné výši a v době nepříznivých klimatických podmínek potom dochází k velkým výnosovým výkyvům. Vyžaduje to ještě v daleko větší míře rozšířit všechny formy organického hnojení půdy. Průběh počasí a hlavně množství nebo nedostatek srážek v jednotlivých měsících rozhodovalo o rychlosti provedených prací. Začátek jarních prací byl proti posledním dvěma letům posunutý o 10 – 14 dnů. Setí ječmene bylo ukončeno v roce 1973 a 1974 již 1. dubna, letos 1. dubna setí teprve začalo. Brambory v roce 1974 byly dosázeny do 20. dubna, letos es začaly sázet až 24. dubna. Tím došlo ke zkrácení vegetační doby pěstovaných plodin. Vysoké srážky v květnu a hlavně v červnu nedovolily provést kultivační zásahy a provzdušnění půdy u brambor. Počasí podpořilo růst plevelů, hlavně letních. Rovněž sklizňové práce na víceletých pícninách, hlavně sklizeň sena, byly deštivým počasím v červnu omezeny. Srážky v červenci ovlivnily jednak druhou seč u víceletých pícnin a dále nepříznivě ovlivnily délku doby květu obilovin a další vývoj zrna v klasu.
Výroba obilovin byla splněna na 70,3 % při výnosu 25,3 q z ha. Největší výpadek byl u jarního ječmene. Z chorob byly v letošním roce postiženy obilovina stéblolamem, hlavně na plochách, kde následovala obilovina po obilovině.
V brambor bylo dosaženo výnosu jen 52,6 q z ha. Hlavní příčiny byly spatřovány ve kvalitě ranné sadby, nedostatečném provzdušnění půdy, došlo k vyhnití brambor. Ochrana brambor proti plísni bramborové byla provedena pěti postřiky.
U kukuřice byl docílen výnos 275 q z ha.
Rekultivace půdy byla provedena v osadě Víno na ploše 23 ha – vytrhávání keřů a obnova trávního drnu.
Při sklizni brambor vypomáhaly brigády ze závodů: Karnola, Strojosvit, Varhany. Státní lesy, Severomoravská armaturka. Tyto brigádní akce byly organizovány OVKSČ.
Mechanizační park nebyl doplněn žádnými novými stroji.
 
 
ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA
 
Stav dobytka k 31. 12. 1975:
Dojnice                                 375 ks
Telata                                   127 ks
Mladý dobytek                     430 ks
Hovězí žír                             842 ks
Prasnice                                114 ks
Kanci                                        9 ks
Selata                                    272 ks
Prasata žír                           1 378 ks
Slepice                                4 594 ks
Brojleři                               9 135 ks.
Přírůstek hovězího masa 0,63 kg/kus a den.
Přírůstek vepřového masa 0,45/kus a den.
Úkoly na úseku živočišné výroby byly v hlavních ukazatelích splněny. Výroba mléka byla překročena o 13 018 litrů.
V tomto roce byl zaveden chov brojlerů v bývalém kravíně na novém dvoře a v půdním prostoru výkrmny hovězího žírů na bývalém JZD u soudruha Blažka.
 
 
POLESÍ
 
Zprávu o výsledcích hospodaření na polesí Slezské Rudoltice zpracoval pro kroniku vedoucí polesí soudruh Miroslav Sklář.
Pěstební činnost:
Výkon                                                                 plán                     plnění
Zalesnění les. kultur                                           25 ha                    25,14 ha
Oplocování les. kultur                                          2 km                     2 km
Ochrana k. vyžínáním                                         87 ha                   112 ha
Ochrana k. text. vlákny                                       60 ha                     64 ha
Ochrana k. nátěry                                                  5 ha                       6 ha
Ochrana k. chemicky                                           30 ha                       2 ha
Prořezávky v režii                                                35 ha                     36 ha
Ochrana lesa                                                    7 000 Kčs               7 300 Kčs
Ostatní pěstební činnost                                 68 000 Kčs             68 500 Kčs   
 
Z celkového množství prořezávek bylo provedeno mechanizovaně motorovou pilou 32 ha. Ve výkonu ochrany lesa byl náklady čerpány na asanaci kůrovce – lapáků a na postřik skládek Ipsotoxem. Ve výkonu ostatní pěstební činnosti bylo provedeno vyklizení pasek po těžbě a to na ploše 15 ha, výsek nežádoucích dřevin 2 ha, zpřístupnění porostů 10,22 ha, rekonstrukce nevhodných porostů 0,87 ha, chemizace v pařezinách – nátěry pařezů Arboricidem E50 na ploše 2,36 ha.- Ochrana lesních kultur chemicky nemohla být splněny pro nedostatek Arboricidů.
 
Těžební činnost:
Výkon                                                       plán                          plnění
Těžba dřeva celkem                                  5 900 plm                  5 901 plm
Z toho listnatá                                           1 450 plm                  1 452 plm
Zpracování nahod. těžeb                              350 plm                     852 plm
Probírky do 40 let                                        484 plm                     562 plm
Probírky nad 40 let                                    1 096 plm                  1 197 plm
 
V těžbě dřeva pracovalo 6 těžařů, všichni byli vybaveni motorovými pilami. Pro přibližování dříví byly na polesí k dispozici dva režijní potahy a jeden kolový traktor Z-5511. Polesí stanovený plán na přibližování vlastními prostředky vysoce překročilo a pokrylo výpadek přibližování střediskem služeb.
V letošním roce bylo vyrobeno 54 q březového proutí a 5 400 vánočních stromků – borovic.
V zemědělské výrobě je hlavním úkolem polesí sklizeň sena pro vlastní potahy a zvěř. Bylo ho sklizeno 80 q.
 
Myslivost.
Režijní honitba má výměru 606 ha. V roce 1975 bylo uloveno 5 srnců, 20 ks srn a drncat. Byl proveden jeden společný hon na drobnou zvěř a bylo uloveno 42 zajíců. Během roku došlo k rozhodnutí zřídit na zdejším polesí v části režijní honitby oboru na černou zvěř. Projektová dokumentace bude předána v roce 1976 a realizace projektu v letech 1976 a 1977.
Mimo vedoucího polesí Miroslava Skláře pracují na polesí technik Jorgos Karecos, lesníci Filip Zátopek, Jiří Dřevojánek a v dubnu odešel do důchodu lesník Jan Liďák a na jeho místo byl v červnu přidělen lesník Jiří Strakoš.
Do socialistické soutěže v roce 1975 byli zapojeni všichni dělníci polesí včetně THP. Na polesí pracuje brigáda socialistické práce ve složení: Gerta Sklářová, Libuše Zátopová, Marie Klicperová, Leokadie Christová, které obdržely bronzový odznak BSP a další soudružky, které nastoupily později, Barbora Urbanová a Bronislava Binkovská.
Celkový roční plán splnilo polesí na 107,9 %.
 
 
PRODEJNY
 
V samoobsluze byly rozšířeny skladové prostory o jednu bytovou jednotku a tím se velmi zlepšil výbor nakupovaného zboží. Všechny naše prodejny pracovaly bez manka a v rámci norem ztrát.
 
 
VÝSTAVBA
 
V letošním jubilejním roce získala naše obec opět na lepším vzhledu.
Byl vybudován chodník podél silnice od společenského domu až k náměstí v hodnotě díla 120 tisíc Kčs. Chodník také přispívá k bezpečnější chůzi děti do školy. Byla dobudována v hodnotě díla 180 tisíc Kčs požární vodní nádrž.
Vnitřní oprava budovy MNV – zavedení nové elektriky, elektrického vytápění, položení gumolinolea, malba a oprava střechy na budově MNV v Koberně, která v současné době slouží jako kancelář státního statku pro živočišnou výrobu, si vyžádala finanční náklad 80 tisíc Kčs.
U budovy zámku byla obnovena kamenná zídka a schody v hodnotě díla 50 000 Kčs.
V horní části obce slouží cestujícím nová autobusová čekárna. Zatím bezúspěšně je žádáno o zavedení noční autobusové linky přes naší vesnici a hlavně zavedení školního autobusu v ranní době, aby děti, dojíždějící do ZDŠ v Třemešné, nemusely tak časně vstávat a vážit dlouhou cestu na nádraží, ztíženou mnohdy povětrnostními podmínkami.
K propagaci a agitaci byly zhotoveny vývěsní skříňky, které jsou umístěny na náměstí.
Ke zkrášlení naší obce bylo vysázeno 50 stromů a 210 okrasných keřů. 240 občanů se zúčastnilo 7 směn a bylo na nich odpracováno 1 829 hodin.
Hesla Naše vlast – kvetoucí zahrada pochopilo mnoho našich obyvatel. Ve většině zahrádek již nestraší kopřivy, ale oči kolemjdoucích se mohou potěšit pohledem na pěkně upravené záhonky květin a zeleniny. Také okna mnohých domů se rozzářila květinami. Věřím, že v budoucnu zmizí i některá zanedbaná prostranství u objektů státního statku a bytových jednotek a většina občanů si uvědomí, že ke kultuře člověka patří i pěkné životní prostředí všude kolem nás, neomezené jen na čtyři stěny vlastního bytu, prostředí, které přispívá ke správné výchově našich dětí, ke spokojenému, zdravému a radostnému životu nás všech a že o toto se musí přičinit nejen jednotlivci, ale každý z nás.
Dokladem vzrůstající životní úrovně obyvatel naší obce je, že za období čtyř let si občané upravili a zmodernizovali 32 rodinných domků v hodnotě díla 1 mil. a 200 tisíc korun. V letošním roce zahájili výstavbu prvního rodinného domku manželé Miloslav a Helena Šulákovi a jejich syn Jaroslav s manželkou Libuší. Stavební povolení pro výstavbu rodinných domků obdrželi také manželé Ludmila a Ladislav Hřibovi a Václav Fröhlich. I u nás tedy dochází k naplnění hesla Za trvalý domov na Bruntálsku.
Šest našich občanů si koupilo auta, je tedy již u nás 40 majitelů osobních vozů.
 
 
POŠTA
 
Z poštovního úřadu odešla doručovatelka Milada Řehová, její obvod převzala doručovatelka Milada Adamčíková, která nyní pracuje na plný počet hodin.
Odběr novin je téměř stejný jako v loňském roce, okresní noviny Vpřed odebírá 33 rodin. Z časopisů je nejvíce odebírána Vlasta v počtu 46 ks, dále Myslivost, Tribuna, Čs. televize, Svět socialismu, Život strany, Včelařství a Zdraví.
 
 
MDŽ
 
Letošní oslavy MDŽ byly významné především tím, že uplynulo 65 let od vyhlášení Mezinárodního dne žen a že rok 1975 byl vyhlášen Mezinárodním rokem ženy.
V Osoblaze se v březnu sešly tři generace žen učitelek na společné besedě s představiteli okresu, kde mezi sebou přivítaly předsedkyni ČÚV Svazu žen soudružku Marii Jarošovou a příslušnici 1. čs. armádního sboru mjr. v záloze Naďu Chroustovou, ženu, která byla jednou z těch, kteří nám přinesli svobodu. Z naší obce se zúčastnila této besedy soudružka Marie Hudečková, která zde obdržela čestné uznání OVČSŽ.
V Bruntále došlo 8. března k přátelskému setkání žen s představiteli politického a veřejného života okresu, kterému byla přítomna soudružka Jindra Tichavská.
V naší obci pro ženy pracující na státním statku se uskutečnila oslava MDŽ, spojená s pohoštěním a zábavou, ve společenském domě. O zpestření oslavy se postarali pionýři a jiskřičky pásmem veršů a písní a pěknými tanečky. Všem ženám předali přáníčka, která zhotovili ve školní družině. Pionýři také navštívili společně se členkami ČSŽ babičky, které se oslav nezúčastnily a předali jim také přáníčka a květiny. Všechny uvedené akce byly součástí oslav 30. výročí osvobození ČSSR Sovětskou armádou a všechny ženy si více než kdy jindy uvědomily, co pro ženy – matky, nositelky života, lásky a radosti, znamená to prosté, ale tolik potřebné slovo mír a komu vděčím e za našich 30 let prožitých v míru. Uvědomily si také, kolik žen ve světě nemůže slavit svůj svátek v klidu a pohodě jako my, kolik žen ještě musí bojovat za svoji rovnoprávnost a svobodu a jak i my československé ženy můžeme přispět k uskutečňování humánních a ušlechtilých cílů, které vyjadřuje heslo Mezinárodního roku ženy: Rovnoprávnost, rozvoj, mír!
 
 
1. MÁJ
 
Oslava Svátku práce se uskutečnila ve střediskové obci Osoblaze. Zúčastnilo se jí navzdory dosti chladnému počasí hodně občanů. V pestrém průvodu, který se ubíral ze slavnostně vyzdobeného náměstí na prostranství do parku, upoutaly i naše děti nesoucí pěknou májku a transparent s nápisem Mír dětem celého světa, Rudoltické ženy oživily průvod vlastnoručně zhotovenými velkými červenými květy a patřily mezi nejveselejší účastnice průvodu.
Celá oslava Prvního máje probíhala ve znamení 30. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou, byla manifestací proletářského internacionalismu, lásky a vděčnosti Sovětskému svazu a byla dokladem úsilí našich pracujících o splnění úkolu posledního roku pětiletky.
 
 
9. KVĚTEN
 
Oslava osvobození naší obce se nekonala jako obyčejně v březnu, a to proto, aby nebyly narušeny veliké oslavy v Osoblaze, prvního českého osvobozeného města. Těchto oslav se někteří naši občané zúčastnili a byli přítomni odhalení základního kamene a pamětní desky památníku Osvobození.
Obyvatelé naší vesnice se sešli 8. května v kulturním domě a ve svém středu uvítali dva zástupce Sovětských vojsk, kterým naši pionýři předali upomínkové dárky a rudé květy karafiátů. Průčelí sálu s pěknou výzdobou doplněnou množstvím živých květin bylo důstojným článkem této oslavy. Ve vestibulu byly umístěny vkusné nástěnky s dokumenty osvobozovacích bojů, s fotografiemi budování naší vlasti a malá výstavka dětských kreseb žáků naší školy.
Po slavnostním projevu předneseném soudruhem Adolfem Hudečkem následovala zdravice sovětských hostů. Pionýři předvedli překrásné recitační pásmo podbarvené dojemnou hudbou Bedřicha Smetany Má vlast a končící verši:
A našich třicet jarních roků
Bez stopy války, hladu, běd
Dnes vkládá vřelá slova díků
Těm, co nám dali krásnější svět.
 
Poté byly 4 občanům a to:
Štěpánce Rychtářové,
Martinovi Pargačovi,
Filipu Zátopkovi,
A Josefu Zavadilovi
Předány Pamětní plakety k 30. výročí k ocenění mimořádných zásluh o výstavbu okresu Bruntál a jeho politický, hospodářský a kulturní rozvoj, uděleny Radou ONV. Dalším několika občanům byly Radou MNV uděleny pamětní listy za mimořádné úsilí při budování socialismu v naší vlasti a společenským organizacím ČSŽ, ČČK a DVJ byla předána čestná uznání za jejich práci.
Závěrem předvedly starší žákyně navštěvující ZDŠ v Třemešné, pod vedením soudruha učitele Zbyňka Píci, část spartakiádní skladby, která se všem velmi líbila.
 
Oslavy 30. výročí osvobození Československa Rudou armádou inspirovaly naši lidovou básnířku Johanku Šablaturovou, dnes již 74-letou ženu, k napsání této básně, kterou uvádím:
 
Devátý květen 1945
 
Je tomu již třicet let,
kdy naši bratři
ze Sovětského svazu dobyli nám
naši svobodu zpět.
 
A rudá vlajka na Pražském hradě
v ten den se jasně zaskvěla,
tak slavný den, jak devátý byl květen
ta naše Praha ještě neměla.
 
A ruští bratři
české děti vroucně líbali
a s takovou též láskou
životy svoje za národ v oběť dávali.
 
Tisíce hrobů v naší vlasti
hrdinů těla chovají
za naši oběť upřímné díky
národy vděčné vzdávají.
 
 
SPARTAKIÁDA 1975
 
Vyvrcholením oslav 30. výročí vítězství nad fašismem byla v naší vlasti Československá spartakiáda 1975 – velkolepá přehlídka masového rozvoje tělesné výchovy, která se uskutečnila ve dnech 28. a 29. června v Praze na Strahově a které předcházely okrskové a okresní spartakiády. V naší obci, bohužel, nebyl nácvik prováděn, ale žáci, navštěvující ZDŠ v Třemešné a někteří studenti se spartakiádních vystoupení aktivně zúčastnili a žákyně 8. třídy Jarmila Sýkorová, Marie Heglasová a Táňa Kociánová byli účastnicemi spartakiády v Praze.
Návštěvníci na Strahově, ale dík televizi i ostatní občané, mohli shlédnout mohutnou přehlídku krásy, pohybu, fyzické vyspělosti a kulturní úrovně našeho lidu. Těžko říci, která ze 14 skladeb byla krásnější, všechny zanechaly v srdcích diváků hluboké a nezapomenutelné zážitky.
 
 
OSLAVY VŘSR   MĚSÍC ČSSP
 
Lampiónovým průvodem našich dětí byly již tradičně zahájeny 6. listopadu oslavy 58. výročí VŘSR a Měsíc československo-sovětského přátelství.
Druhý den večer se sešli naši občané ve společenském domě, aby si vyslechli slavnostní projev a pásmo veršů a písní, oslavující vítězství první socialistické revoluce na světě. Velmi milá byla přítomnost dvou žen ze sovětské posádky z Krnova, kterým naše ženy předaly vlastnoručně zhotovené dárky. K tanci a poslechu dlouho vyhrával 10 členný hudební soubor sovětských vojáků a všichni přítomní občané a zejména mládež, se pěkně pobavili. Hezkou akcí M ČSSP byl také zájezd školních dětí do Bruntálu, kde navštívily Muzeum bojové slávy, prohlédly si kasárny a uviděly část krásného barevného filmu Spartakiáda národů SSSR.
Na závěr Měsíce přátelství se žáci 4. ročníku ZDŠ utkali v soutěži Co víš o Sovětském svazu. Správnými odpověďmi prokázali, že získali dosti znalostí a poznatků návštěvou Muzea bojové slávy, z hodin vyučování, z časopisu Světa socialismu a z nástěnek umístěných na chodbě školy.
 
 
VOLBA PREZIDENTA
 
Prezident republiky armádní generál Ludvík Svoboda, veliká vlastenec, který stál v čele bojovníků za naše osvobození z Buzuluku až do Prahy, v důsledku vážného a dlouhodobého onemocnění nemohl dále vykonávat úřad hlavy státu. Proto se 29. května 1975 sešli ve Vladislavském sále Pražského hradu poslanci Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění a na návrh ÚVKSČ a ÚVNF zvolili prezidentem soudruha Gustava Husáka, člověka, který během čtyřiceti let své práce v komunistické straně prokázal, že je této důvěry a cti hoden.
Soudruhu Ludvíku Svobodovi v ocenění jeho velkých zásluh o naši vlast a její socialistický rozvoj byl udělen třetí čestný titul hrdina ČSSR.
 
 
HELSINSKÁ KONFERENCE
 
Hlavní událostí roku 1975 se stalo završení konference o evropské bezpečnosti a spolupráci. Za účasti nejvyšších představitelů 33 evropských zemí, Spojených států a Kanady byla v Helsinkách ve dnech 30. 7. a 1. 8. ukončena třetí fáze konference. Vytrvalé úsilí Sovětského svazu a zemí socialistického společenství, z jejichž iniciativy byla konference svolána, bylo korunováno úspěchem. Byl podepsán závěrečný dokument nejvyššími představiteli 65 státu, dokument, který má upravit cestu k šťastnější budoucnosti Evropy a přinést mnoho hodnotných výsledků na poli kulturní, vědecké a hospodářské spolupráce mezi zúčastněnými státy. Kéž všechny pokrokové síly soustředí své úsilí k tomu, aby závěry helsinské konference nezůstaly jen historickým dokumentem, ale staly se skutečnými principy mírového soužití na naší Zemi.
 
 
SVĚTOVÝ KONGRES
 
K politickému vyvrcholení Mezinárodního roku ženy byl Světový kongres 2 000 delegátek ze 130 zemí, který se sešel ve dnech 20. – 24. října v Berlíně a který projednával otázky mírového života, dosažení politických, ekonomických a sociálních práv, ale i otázky boje za národní svobodu, nezávislost, demokracii a společenský pokrok. I československé delegátky přispěly k úspěšnému jednání tohoto Světového kongresu a hrdě reprezentovaly naši krásnou socialistickou vlast.
 
 
ČSSR V ROCE 1975
 
Jaký byl náš zahraničně politický kalendář roku 1975?
Československo navázalo za jediný rod diplomatické styky se sedmi dalšími zeměmi a dnes udržuje tyto styky již se 111 státy všech kontinentů. Za rok došlo k dalšímu všestrannému rozvoji spolupráce s bratrskými socialistickými zeměmi, ale rozvíjely se velmi intenzivně i naše vztahy ke státům jiného společenského systému. Po prvé od roku 1918 byl u nás na oficiální návštěvě rakouský ministr zahraničí. Výrazný krok vpřed byl učiněn ve vztazích s Francií, kde byl na návštěvě předseda vlády Lubomír Strouhal. Jednání našeho ministra zahraničních věcí v Holandsku bylo také prvním politickým krokem tohoto druhu mezi oběma zeměmi od vzniku našeho státu. K úspěšným aktivům naší země roku 1975 patří politická jednání s Itálií, Belgií, Dánskem, Tureckem, Portugalskem a dalšími zeměmi. Pod Závěrečným aktem helsinské konference je také podpis naší země, jejíž mezinárodní postavení se stále výrazněji upevňuje. Je to výsledek růstu hospodářské a politické moci našeho státu, obrovský úspěch našeho lidu, vedeného komunistickou stranou.
 
 
START KOSMICKÝCH LODÍ
 
Významnou technickou světovou událostí byl start kosmických lodí Sojuz 19 a Apollo. 15. července se sešel celý svět u rozhlasových přijímačů a televizních obrazovek, aby sledoval tento historický let. Došlo ke spojení obou kosmických lodí a přechodu kosmonautů z jedné lodi do druhé. Posádka Sojuzu se dvěma kosmonauty byla v kosmu 6 dní a posádka Apolla se třemi americkým,i kosmonauty 10 dní. Obě uskutečnily bohatý program plný různých experimentů vědecko-technického charakteru. Tento společný let byl první prověrkou praktické možnosti široké spolupráce obou velmocí při dobývání kosmu.
 
 
ČSŽ
 
Organizace ČSŽ měla 51 členek, v letošním jubilejním roce rozšířila své řady o 10 nových členek. Příkladná je spolupráce se všemi složkami v obci. Společně s DVJ organizují členky ČSŽ kurzy šití, pletení i vaření, ČČK pomáhají získávat dárce krve, pět členek pracuje ve sboru pro občanské záležitosti, poskytují aktivní pomoc PO, konají návštěvy v rodinách, kde není záruka dobré výchovy a péče o děti, pomáhají JKS při zajišťování všech oslav a akcí, po celý rok pečují o zeleň a květiny na náměstí. Státnímu statku pomáhají při sběru kamení, při jednocení a okopávce řepy odpracovaly ženy 1 230 hodin. Na Světový kongres žen v Berlíně přispěl ČSŽ naší obce částkou 400 Kčs a pro účastnice kongresu zhotovily členky 45 dárků, ze kterých před odesláním připravily malou výstavku přístupnou veřejnosti. Právem obdržela předsedkyně soudružka Marie Hudečková čestné uznání OVKSŽ a celá organizace čestné uznání od MNV a pamětní plaketu za zásluhy o výstavbu vlasti od OVNF.
 
 
ČČK
 
Místní skupina ČČK v počtu již 78 členů obdržela také čestné uznání od MNV za záslužnou a obětavou práci při rozvoji a výstavbě naší obce a za veřejnou a politickou činnost. Členové odpracovali mnoho hodin při jarním úklidu, v zemědělství i v poskytování první pomoci. Získali 15 dárců krve, z nichž soudruzi Erich Skupien a Oldřich Krzystek darovali krev více než 10 krát. Na úseku práce s dětmi uskutečnil ČČK zdravotní školení se 13 žáky ZDŠ. Jeho činnost se prolínala s prací ČSŽ, DVJ i Sboru pro občanské záležitosti a byla po zásluze oceněna.
 
 
DVJ
 
Pod vedením předsedkyně Zdeňky Sedláčkové vykazoval DVJ opět velmi dobrou práci a byl také po zásluze odměněn medailí OVNF „Za zásluhy o budování vlasti.“ Z jeho bohaté činnosti uvádím následující: 70 kontrol na prodejnách a 24 kontrol v pohostinství. Získáno 22 nových členů. Uskutečněna jedna taneční zábava, zorganizovány čtyři zájezdy do divadla Z. Nejedlého v Opavě, zájezd na předvánoční nákup do Gottwaldova, společně s Mysliveckým sdružením zájezd do Polska. Pro pionýry uskutečněn zájezd od krytých lázní v Krnově. Uspořádána s nimi soutěž Víš, umíš, znáš a pro vítěze zakoupeny ceny v hodnotě 300 Kčs. Byl prováděn výkup ovoce a lesních plodů. Pro zajímavost píšu, že bylo vykoupeno v letošním roce 33 510 kg jablek, 3 651 kg bezinek, 72 kg černého rybízu, 14 kg červeného rybízu, 187 kg angreštu, 762 kg šípků a 378 kg třešní. Na pomoc zemědělství odpracovali členové přes 900 hodin a při různých zvelebovacích akcích 260 hodin.
SSM
 
Činnost a práce ZO SSM pod vedením soudružky Evy Váňové byla zaměřena především na pracovní iniciativu při plnění volebního programu a úspěšné splnění posledního roku pětiletky. Členové svazu pomáhali aktivně zabezpečovat směny NF, na zvelebení obce odpracovali 200 hodin, v zemědělství 360 a 1 263 přesčasových hodin. V zimních měsících se zúčastňovali politického školení. Pro pionýry připravili sportovní odpoledne, dva členové pracovali jako oddíloví vedoucí. V kulturní zájmové činnosti uspořádali dva plesy, jeden společenský a druhý maškarní, který se zvláště vydařil a občané se dobře pobavili, protože bylo mnoho pěkných a vtipných masek. Devátý květen oslavili zapálením vatry. Koncem května uspořádali zábavu Kácení máje i s kulturním programem. V měsíci červnu se zúčastnili setkání mládeže na Pustevnách v Beskydech. Členka SSM Věrka Sedláčková vedla děvčata v kurzu šití. Je jen velká škoda, že se stále nedaří založit divadelní kroužek, který by jistě značnou měrou přispěl k obohacení kulturního života v naší obci.
 
 
PO
 
Pionýrská skupina měla v roce 1974 – 75 34 pionýrů a jisker a její práce byla zaměřena k 30. výročí osvobození. Pionýři se aktivně zapojili do celostátní hry „Expedice 30“, která byla vyhlášena na celostátním setkání pionýrů s představiteli strany a vlády v Hradci nad Moravicí. Skládala se z her, besed, z účastí na oslavách slavných výročí a z putování po historických a přírodovědných zajímavostech okresu i kraje. Také museli pionýři plnit příslušný stupeň Plamenů. Naši pionýři radostně plnili všechny úkoly a odměnou jim byla 30 šeříků a 5 stužek, ze kterých si sestavili symbolickou kytici a vylepili si ji do své pionýrské kroniky. Oslava 30. výročí osvobození ČSSR Sovětskou armádou zůstane zvláště v paměti 8 pionýrům 3. ročníků, protože svůj pionýrský slib složili na této oslavě a rudé šátečky jim vázali sovětští vojáci.
 
 
MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ
 
Myslivecké sdružení pořádalo v letošním roce 6 honů na drobnou zvěř. Na těchto honech bylo uloveno 444 zajíců, 202 bažantů, 8 králíků a 11 kačen. Odchytáno bylo 72 bažantích slepic a 21 bažantích kohoutků. Srnčí zvěře bylo střeleno 15 kusů, škodné zvěře 139 kusů. Pro veřejné zásobování bylo dodáno 811 kg zvěřiny, ostatní byla rozprodána místním občanům a část darovány honcům. Celková produkce zvěřiny činila letos 2 066 kg, celková produkce v korunách 14 869 Kčs.
Pionýrům darovali myslivci 200 Kčs na MDD a vzali je sebou na okresní výstavu trofejí ulovené zvěře a uskutečnili také zdarma zájezd do PLR.
 
 
TJ
 
Tělovýchovná jednota má v současné době jen oddíl kopané. Tento oddíl tvoří družstva mužů, dorostenců a žáků, která všechna hrají ve III. třídě okresní soutěže. V soutěžním ročníku 1974 – 75 se umístilo družstvo mužů na 4. místě, v podzimní části soutěže 1975 – 76 na 6. místě. Družstvo dorostu obsadilo 4. místo, v podzimní části soutěže se však jeho výkon velmi zhoršil a je mezi posledními v tabulce. Družstvo žáků se umístilo v minulém soutěžním ročníku na 7. místě, po podzimní části soutěže je na 5. místě.
Členové TJ se také podíleli na zvelebování obce, hlavně sportovního zařízení. Odpracovali při nátěru okenic, malování kabin 70 hodin, při výkopu odvodnění a údržbě vlastního autobusu 130 hodin a při sběru železného šrotu 50 hodin. Celkem členové TJ odpracovali 425 hodin a vytvořili hodnotu díla 10 000 Kčs.
 
 
KNIHOVNA
 
Místní knihovna je stále umístěna v budově JKS na náměstí. Podle informací vedoucí knihovny soudružky učitelky Růženy Zembové v tomto roce činil počet výpůjček 6 699 svazků.
Rozdělení výpůjček:
Naučná dospělí                           469 knih
Krásná dospělí                         2 251 knih
Naučná mládež                           360 knih
Krásná mládež                         2 688 knih
                                        ---------------------
celkem                                     5 768 knih
 
Naučné časopisy:
Dospělí                                548 ks
Mládež                                383 ks
Jak patrno z přehledu, čtou dospělí i naše mládež rádi a chvályhodné je, že mají zájem také o naučnou literaturu.
 
 
KINO
 
Po celoroční přestávce byl znovu zahájen provoz kina a to již v novém společenském domě. Vedoucím kina se stal Jiří Jedelský, promítači jsou Vasil Saicis a Jiří Kubačák, pokladní a uklízečkou je Marie Zembová.
Provoz kina začal až od března a do konce roku se uskutečnilo 92 představení, která navštívilo 4 322 osob. Československých filmů bylo promítáno 28, sovětských 17, lidových demokracií 23, preferovaných 5 a ostatních 16.
K propagaci větší návštěvnosti kina byly plně využívány vývěsní skříňky na náměstí.
 
 
ZDŠ
 
Základní devítiletá škola byla v roce 1974 – 75 organizována již jen jako dvojtřídní, protože podle nové organizace školní docházky byli žáci 5. ročníku přeřazeni na úplnou ZDŠ do Třemešné. Počet žáků na počátku školního roku byl 45, během roku se přistěhovalo 5 žáků, ale odstěhovalo se 15 žáků, hlavně cikánské národnosti, stav žactva byl tedy na konci roku 35. V důsledku zrušení jedné třídy byla učitelka s. Růžena Zembová přeložena do Osoblahy. Ostatní výchovní pracovníci na škole růstali. Z provozních zaměstnanců odešli na mateřskou dovolenou pomocná kuchařka Jaroslava Veselá a na její místo byla přijata Marie Moravcová. Práci topiče vykonával nejprve Albert Šmahlík, potom Vladimír Svítek.
Výchovná práce školy byla zaměřena hlavně na významná výročí. Žáci a výchovní pracovníci se podíleli velmi aktivně na všech akcích v obci, jak je to patrno z předcházejících kapitol. Dobře pracoval recitační a pěvecký kroužek, jehož členové se zúčastnili všech veřejných oslav a účinkovali na mnoha schůzích NF a zasedáních MNV. Dobrá byla také práce PO.
Ve škole se konaly také samostatné akce, různé besedy a slavnosti. Pěkná byla beseda k 30. výročí osvobození, které se zúčastnil soudruh Herblich z Hrozové, příslušník I. paradesantní brigády v SSSR. Na konci roku byl uskutečněn celodenní výlet do zoologické zahrady v Ostravě, spojený s návštěvou Muzea Ostravské operace v Kravařích.
Na počest 30. výročí osvobození bylo před školou vysázeno přes 50 okrasných keřů a škola byla dobrým příkladem v akci Naše vlast kvetoucí zahrada.
 
 
SRPŠ
 
SRPŠ pod vedením Svatavy Jalovcové vydatně pomohlo při úklidových pracích k úspěšnému zahájení školního roku. Byl uspořádán zdařilý společenský ples, na který rodiče přispěli dary do tomboly a maminky upekly bufet. Značná byla finanční pomoc na školní a pionýrské akce, na ceny při soutěžích, na knižní odměny pro nejlepší žáky. K MDD dostali všichni i žáci malý dárek a celý výlet i se stravou byl hrazen z prostředků SRPŠ.
 
 
BEZPEČNOST
 
Pohraniční oddělení Veřejné bezpečnosti do roku 1973 bylo v červnu téhož roku přejmenováno na Oddělení ochrany státních hranic. V témže roce v měsíci listopadu začala generální oprava budovy, opravu převzal Státní statek Bruntál (Kravostav). Oprava proběhla ve dvou letech a byla ukončena v roce 1975 k 1. září. Při renovaci budovy došlo k výměně střechy, rozbourání stropů, takže zůstaly jen čtyři staré venkovní zdi, jinak byla celá budova uvnitř přestavěna a bylo zřízeno veškeré sociální zařízení. Oprava této budovy O OSH si vyžádala asi 600 000 Kčs.
 
 
POČET OBYVATEL
 
V roce 1975 se z naší obce odstěhovalo 64 občanů, z toho 24 občanů cikánské národnosti. Dva Řekové Vasil Karasavidis a Kostas Gurgunas po dlouholetém pobytu u nás, využili možnosti k návratu do své vlasti. Přistěhovalo se 37 osob. Počet obyvatel se tedy pohybuje kolem 750.
 
 
ÚMRTÍ
 
Zemřeli tito občané:
Metoděj Šrubař, dlouholetý pracovník ČSPO a ČČK, důchodce
Dana Tichavská, dítě, nar. 1975
Adolfína Martiníková, důchodkyně
Tomáš Síkora, dítě, nar. 1975
 
 
SŇATKY
 
Sňatky uzavřeli:
Horst Zipser a Marie Heglasová
Jan Batla a Karla Valentová
Bohuslav Kaplan a Josefa Feiková
Jaroslav Síkora a Anna Schnaubeltová
Josef Hřib a Věra Lásková
 
Všichni byli oddáni na matričním úřadě v Osoblaze.
 
Vladislav Kovalský a Zdeňka Feiková – oddáni v Krnově
Zdeněk Zátopek a Marie Chroboková – oddáni v Městě Albrechticích
Jiří Jurok a Věra Sedláčková – oddáni v Hradci nad Moravicí.
 
 
NAROZENÍ
 
Počet narozených děti:
Ludmila Hřibová            
Lukáš Kalčík                    
Andrea Svobodová           
Kamila Přecechtělová     
Marcela Bílková               
Petra Marková                  
Lukáš Duchoň                  
Dana Tichavská               
Helena Chrenšťová           
Luboš Bajger                      
Jiří Moravec                       
Jaromír Janulek                  
Tomáš Voltemar               
Tomáš Síkora                   
 
Pro narozené děti připravil Sbor pro občanské záležitosti slavností Vítání dětí do života. Záznamy o těchto vítáních jsou v samostatné kronice, kterou Sbor vede a v níž jsou také zápisy o stříbrných a zlatých svatbách.
 
 
 
Loučíme se s rokem 1975, ve kterém jsme vyjádřili poděkování a lásku našim Osvoboditelům a vzpomínali slavných třiceti let budování socialismu v naší krásné svobodné vlasti, třiceti let šťastného a plodného života v míru, bez strašných válek.
Úspěšným splněním páté pětiletky jsme si vytvořili předpoklady pro dobrý nástup do příštího roku.
Ať tedy rok 1976 přinese štěstí nám všem!